Jeremiás próféta könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

Jeremiásnak, Hilkijjá fiának a beszédei, aki az Anátótban, Benjámin földjén lakó papok közül való volt.


verse #2

Őhozzá szólt az Úr szava Jósiásnak, Ámón fiának, Júda királyának napjaiban, uralkodásának tizenharmadik évében;


verse #3

továbbá Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának napjaiban, egészen Cidkijjának, Jósiás fiának, Júda királyának a tizenegyedik esztendejéig, Jeruzsálem fogságba viteléig, ami az ötödik hónapban volt.


verse #4

Így szólt hozzám az Úr szava:


verse #5

Mielőtt megformáltalak az anyaméhben,

már ismertelek,

mielőtt kijöttél az anyaméhből,

megszenteltelek,

és prófétául rendeltelek a népek közé.


verse #6

Erre azt mondtam: Ó, Uram, Istenem! Íme, nem tudok én beszélni, hiszen még ifjú vagyok!


verse #7

Az Úr pedig azt mondta nekem:

Ne mondd ezt: „Ifjú vagyok”,

hanem menj mindazokhoz, akikhez küldelek,

és mondd el mindazt, amit parancsolok.


verse #8

Ne félj tőlük, mert én veled vagyok,

és megszabadítalak! – mondja az Úr.


verse #9

Azután kinyújtotta kezét az Úr, megérintette számat, és azt mondta nekem az Úr:

Íme, szádba adom igéimet!


verse #10

Lásd, én ma népek és országok fölé rendellek téged,

hogy gyomlálj és irts,

pusztíts és rombolj,

építs és plántálj.


verse #11

Majd azt mondta nekem az Úr: Mit látsz, Jeremiás? Azt feleltem: Mandulavesszőt látok.


verse #12

Erre azt mondta nekem az Úr: Jól láttad, mert gondom van igémre, hogy beteljesítsem azt.


verse #13

Másodszor is szólt hozzám az Úr szava, és azt kérdezte: Mit látsz? Azt feleltem: Fortyogó fazekat látok, amelynek szája észak felől van.


verse #14

Erre azt mondta nekem az Úr: Észak felől támad a veszedelem e föld minden lakosára.


verse #15

Mert íme, előhívom az északi országok minden nemzetségét – mondja az Úr –, eljönnek, és mindegyik fölállítja trónját Jeruzsálem kapui előtt meg a várfalaknál körös-körül és Júda minden városával szemben.


verse #16

És ítéletet mondok fölöttük mindenféle gonoszságuk miatt, mert elszakadtak tőlem, és idegen isteneknek áldoztak, és saját kezük munkái előtt borultak le.


verse #17

Te azért övezd föl derekadat, kelj föl, és mondd meg nekik mindazt, amit parancsolok neked. Ne riadj meg tőlük, különben én riasztalak meg téged előttük!


verse #18

Mert íme, megerősített várossá, vasoszloppá és ércbástyává teszlek ma téged az egész földdel szemben, Júda királyaival, fejedelmeivel, papjaival és a föld népével szemben.


verse #19

Viaskodni fognak ellened, de nem győznek le téged, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak – mondja az Úr.

Chapters:


Books