Krónikák első könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

Ádám, Sét, Enós,


verse #2

Kénán, Mahalalél,
Jered,


verse #3

Énók, Metúselah, Lámek.


verse #4

Nóé, Sém, Hám és Jáfet.


verse #5

Jáfet fiai:

Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mesek és Tírász.


verse #6

Gómer fiai pedig:

Askenáz, Rífat és Tógarmá.


verse #7

Jáván fiai pedig:

Elísá, Tarsísá, Kittím és Ródáním.


verse #8

Hám fiai voltak:

Kús, Micraim, Pút és Kánaán.


verse #9

Kús fiai:

Szebá, Havílá, Szabtá, Ramá és Szabteká.

Ramá fiai pedig:

Sebá és Dedán.


verse #10

Kús nemzette

Nimródot is. Ő hatalmassá kezdett lenni a földön.


verse #11

Micraim nemzette

a lúdiakat, az anámiakat, a lehábiakat és a naftúhiakat;


verse #12

a patrósziakat és a kaszlúhiakat, akiktől a filiszteusok és a kaftóriak származnak.


verse #13

Kánaán nemzette

elsőszülöttjét, Szidónt és Hétet


verse #14

meg a jebúsziakat, emóriakat, girgásiakat,


verse #15

a hivvieket, arkiakat és színieket,


verse #16

az arvádiakat, cemáriakat és hamátiakat.


verse #17

Sém fiai voltak:

Élám, Assúr, Arpaksad, Lúd, Arám, Úc, Húl, Geter és Mesek.


verse #18

Arpaksad nemzette

Selahot, és Selah nemzette Hébert.


verse #19

Hébernek is lett két fia.

Az egyiknek Peleg volt a neve, mert az ő idejében osztották föl a földet. Testvérének Joktán volt a neve.


verse #20

Joktán nemzette

Almódádot, Selefet, Hacarmávetet és Jerahot,


verse #21

Hadórámot, Úzált és Diklát,


verse #22

Ébált, Abimáélt és Sebát,


verse #23

Ófírt, Havílát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai.


verse #24

Sém, Arpaksad, Selah,


verse #25

Héber, Peleg, Reú,


verse #26

Szerúg, Náhór, Táré,


verse #27

Abrám, azaz Ábrahám.


verse #28

Ábrahám fiai: Izsák és Izmael.


verse #29

Nemzetségeik pedig ezek:

Izmael elsőszülöttje Nebájót, azután Kédár, Abdeél és Mibszám,


verse #30

Mismá és Dúmá, Masszá, Hadad és Témá,


verse #31

Jetúr, Náfis és Kédmá. Ezek Izmael fiai.


verse #32

Ketúrának pedig, Ábrahám másodfeleségének fiai, akiket szült, ezek voltak:

Zimrán, Joksán, Medán, Midján, Jisbák és Súah.

Joksán fiai:

Sebá és Dedán.


verse #33

Midján fiai:

Éfá, Éfer, Hanók, Abídá és Eldáá. Mindezek Ketúrá fiai voltak.


verse #34

Ábrahám nemzette Izsákot.

Izsák fiai: Ézsau és Izráel.


verse #35

Ézsau fiai:

Elifáz, Reúél, Jeús, Jalám és Kórah.


verse #36

Elifáz fiai:

Témán, Ómár, Cefí, Gatám, Kenaz, Timná és Amálék.


verse #37

Reúél fiai:

Nahat, Zerah, Sammá és Mizzá.


verse #38

Széír fiai:

Lótán és Sóbál, Cibón, Aná, Dísón, Écer és Dísán.


verse #39

Lótán fiai pedig:

Hóri és Hómám. Lótán húga pedig Timná.


verse #40

Sóbál fiai:

Alján és Mánahat, Ébál, Sefí és Ónám.

Cibón fiai pedig:

Ajjá és Aná.


verse #41

Aná fia

Dísón,

Dísón fiai pedig:

Hamrán, Esbán, Jitrán és Kerán.


verse #42

Écer fiai:

Bilhán, Zaaván és Jaakán. Dísón fia Úc és Arán is.


verse #43

Ezek azok a királyok, akik Edóm földjén uralkodtak, mielőtt Izráel fiainak királyuk lett volna: Bela, Beór fia, városát Dinhábának hívták.


verse #44

Bela meghalt, és Jóbáb, a bocrái Zerah fia lett a király.


verse #45

Amikor Jóbáb meghalt, a Témán földjéről való Húsám lett a király.


verse #46

Meghalt Húsám is, és Hadad, Bedad fia uralkodott utána, aki megverte a midjániakat Móáb mezején. Városának a neve Avít volt.


verse #47

Hadad is meghalt, és a maszrékai Szamlá uralkodott utána.


verse #48

Szamlá holta után a folyó melletti Rehóbótból való Saul lett a király.


verse #49

Saul is meghalt, és Baal-Hánán, Akbór fia uralkodott utána.


verse #50

Baal-Hánán halála után Hadad lett a király. Városának neve Páí, feleségének a neve pedig Mehétabél, aki Mézáháb leányának, Matrédnak volt leánya.


verse #51

Hadad halála után ezek voltak Edóm nemzetségfői: Timmá, Aljá, Jetét,


verse #52

Oholíbámá, Élá és Pínón,


verse #53

Kenaz nemzetségfő, Témán és Mibcár nemzetségfő,


verse #54

Magdíél nemzetségfő és Írám nemzetségfő. Ezek voltak Edóm nemzetségfői.

Chapters:


Books