Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

chapter 1


Chapters:

1 2 3


verse #1

Pál, Szilvánusz és Timóteus a thesszalonikai gyülekezetnek, Istenben, a mi Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban:


verse #2

Kegyelem nektek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól.


Hálaadás a gyülekezet hitéért
és szeretetéért


verse #3

Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek értetek, testvéreim, amint méltó is, mivelhogy felettébb megnövekedett a ti hitetek, és mindnyájatokban bővölködik az egymás iránti szeretet.


verse #4

Annyira, hogy mi magunk dicsekszünk veletek az Isten gyülekezeteiben, állhatatosságotokkal és hitetekkel, minden üldöztetésetek és szorongattatásotok között, amelyet elviseltek.


verse #5

Ez pedig Isten igazságos ítéletének jele, hogy méltónak ítéltessetek az Isten országára, amelyért szenvedtek is.


verse #6

Mert igazságos dolog Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak,


verse #7

nektek pedig, akiket szorongatnak, nyugodalommal fizessen, mivelünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus a mennyből hatalmának angyalaival,


verse #8

tűz lángjában, és bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának.


verse #9

Ezek majd örök veszedelemmel fognak bűnhődni az Úrtól és hatalmának dicsőségétől,


verse #10

amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőüljön szentjeiben, és csodálják mindazok, akik hittek, mint ahogy ti is hittetek bizonyságtételünknek.


verse #11

Ezért imádkozunk is mindenkor értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörködéssel és a hit hathatós munkálásával,


verse #12

hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is őbenne, a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből.

Chapters:


Books