Mózes második könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

Ez a nevük Izráel fiainak, akik Jákóbbal Egyiptomba mentek. Mindegyik a háza népével ment:


verse #2

Rúben, Simeon, Lévi és Júda,


verse #3

Issakár, Zebulon és Benjámin,


verse #4

Dán és Naftáli, Gád és Ásér.


verse #5

Összesen hetven lélek volt, akik Jákóbtól származtak. József pedig már Egyiptomban volt.


verse #6

Azután meghalt József és minden testvére és az az egész nemzedék.


verse #7

Izráel fiai pedig szaporák voltak, szaporodtak és sokasodtak, és nagyon hatalmassá lettek, úgy, hogy megtelt velük az ország.


verse #8

Eközben új király támadt Egyiptomban, aki nem ismerte Józsefet.


verse #9

Így szólt a népéhez: Íme, az Izráel fiainak népe nagyobb és hatalmasabb nálunk.


verse #10

Rajta, bánjunk okosan vele, hogy meg ne sokasodjék, és nehogy az legyen, hogy ha háború támad, ő is ellenségünkhöz csatlakozzon, és ellenünk harcoljon, és az országból kivonuljon.


verse #11

Ezért hajcsárokat rendeltek föléjük, hogy nehéz munkával sanyargassák őket. Gabonatároló városokat építettek a fáraónak, Pitómot és Ramszeszt.


verse #12

De minél inkább sanyargatták őket, annál inkább sokasodtak, és annál inkább terjeszkedtek; ezért féltek Izráel fiaitól.


verse #13

Pedig kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak Izráel fiait.


verse #14

Kemény munkával keserítették életüket: sárcsinálással, vályogvetéssel és mindenféle mezei munkával. Sokféle munkával kegyetlenül sanyargatták őket.


verse #15

Ezután azt mondta Egyiptom királya a héber bábáknak, akik közül az egyiknek Sifrá, a másiknak Púá volt a neve:


verse #16

Amikor héber asszonyok szülése körül segédkeztek, nézzetek a szülőszékre: ha fiú az, öljétek meg, ha pedig leány, hadd éljen.


verse #17

De a bábák félték Istent, és nem cselekedtek úgy, ahogy Egyiptom királya parancsolta nekik, hanem életben hagyták a gyermekeket.


verse #18

Ezért Egyiptom királya magához hívatta a bábákat, és azt mondta nekik: Miért tettétek azt, hogy életben hagytátok a gyermekeket?


verse #19

A bábák pedig így feleltek a fáraónak: Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek. Mire a bába eljut hozzájuk, már szülnek.


verse #20

Ezért Isten jót tett a bábákkal, a nép pedig sokasodott, és igen hatalmassá lett.


verse #21

És mivel a bábák félték Istent, megszaporította háza népüket.


verse #22

Ekkor a fáraó megparancsolta egész népének: Minden újszülött fiút vessetek a folyóba, csak a leányokat hagyjátok életben!

Chapters:


Books