Márk evangéliuma

chapter 1


Chapters:


verse #1

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete,


verse #2

amint meg van írva Ézsaiás prófétánál: Íme, elküldöm az én követemet előtted, aki előkészíti a te utadat.


verse #3

Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!


verse #4

Így jelent meg János, aki a pusztában keresztelt, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára.


verse #5

Júdea egész környékének és Jeruzsálemnek a lakói is mind kimentek hozzá, megvallották bűneiket, és megkeresztelkedtek általa a Jordán vizében.


verse #6

János pedig teveszőr ruhát és dereka körül bőrövet viselt, sáskát és erdei mézet evett,


verse #7

és ezt hirdette: Utánam jön, aki erősebb nálam; és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarujának szíját megoldjam.


verse #8

Én vízzel keresztelek, de ő majd Szentlélekkel keresztel meg titeket.


verse #9

Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János megkeresztelte a Jordánban.


verse #10

És amint kijött a vízből, látta, hogy a menny megnyílik, és a Lélek mint galamb leszáll reá.


verse #11

És szózat hangzott a mennyből: Te vagy az én szeretett Fiam, akiben én gyönyörködöm.


verse #12

A Lélek pedig azonnal elragadta őt a pusztába.


verse #13

És a pusztában volt negyven napig, ahol a Sátán megkísértette, vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki.


verse #14

Miután Jánost tömlöcbe vetették, Jézus Galileába ment, és hirdette az Isten evangéliumát.


verse #15

Ezt mondta: Betelt az idő, elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!


verse #16

Amikor a Galileai-tenger mellett járt, meglátta Simont és Andrást, annak testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak.


verse #17

Így szólt hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket!


verse #18

És azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt.


verse #19

Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és annak testvérét, Jánost, amint a hajóban hálóikat javítgatták.


verse #20

Őket is azonnal hívta, ők pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóban hagyva követték őt.


verse #21

Kapernaumba mentek, és mindjárt szombaton bement a zsinagógába, és tanított.


verse #22

Álmélkodtak tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.


verse #23

Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel:


verse #24

Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom, ki vagy: az Isten Szentje.


verse #25

De Jézus ráparancsolt: Némulj el, és menj ki belőle!


verse #26

A tisztátalan lélek pedig megrángatta az embert, és hangosan kiáltva kiment belőle.


verse #27

Mindnyájan elálmélkodtak, annyira, hogy egymás között kérdezgették: Mi ez? Micsoda új tudomány ez, hogy hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és engedelmeskednek neki?


verse #28

És azonnal elterjedt a híre Galilea egész környékén.


verse #29

Ahogy a zsinagógából kiment, Simon és András házához mentek Jakabbal és Jánossal együtt.


verse #30

Simon anyósa pedig lázas betegen feküdt, és nyomban szóltak is neki felőle.


verse #31

Ő odament, megfogta a kezét, és talpra állította, mire azonnal elhagyta a láz, és szolgált nekik.


verse #32

Estefelé, amikor leszállt a nap, hozzá vittek minden beteget és megszállottat,


verse #33

úgyhogy az egész város odagyűlt az ajtó elé.


verse #34

Sokakat meggyógyított ekkor, akik különféle betegségekben sínylődtek, sok ördögöt is kiűzött, és nem hagyta szólni az ördögöket, mivelhogy felismerték.


verse #35

Kora reggel, még szürkületben fölkelt, kiment, és egy puszta helyre ment, ahol imádkozott.


verse #36

Simon pedig és a vele levők utánasiettek,


verse #37

és amikor megtalálták, ezt mondták neki: Mindenki téged keres.


verse #38

Ő pedig így válaszolt: Menjünk máshova, a közeli városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem.


verse #39

Be is járta egész Galileát, és prédikált zsinagógáikban, és ördögöket űzött ki.


verse #40

És odament hozzá egy leprás, aki könyörögve leborult előtte, és azt mondta neki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem.


verse #41

Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg!


verse #42

És azonnal eltávozott tőle a lepra, és megtisztult,


verse #43

majd Jézus szigorúan ráparancsolva nyomban elküldte.


verse #44

Azt mondta neki: Vigyázz, senkinek semmit ne szólj, hanem eredj, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel a tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik.


verse #45

Az pedig elment, és mindenfelé kezdte hirdetni és terjeszteni, ami vele történt, annyira, hogy Jézus már be sem mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint, puszta helyeken volt, és oda mentek hozzá mindenfelől.

Chapters:


Books