Pál levele a kolosséiakhoz

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4


verse #1

Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola és Timóteus, a testvér


verse #2

a Ko­los­séban levő szenteknek és hívő testvéreknek Krisztusban. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Hálaadás és imádság


verse #3

Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, valahányszor értetek imádkozunk,


verse #4

mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és a bennetek levő, minden szent iránti szeretetről


verse #5

a mennyben számotokra készen álló reménységért, amelyről már korábban hallottatok az evangélium igaz beszédében.


verse #6

Ez eljutott hozzátok, amint az egész világra is, és gyümölcsöt terem, és növekedik úgy, amint nálatok is attól a naptól fogva, amelyen hallottátok és igazán megismertétek az Isten kegyelmét,


verse #7

ahogyan Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól tanultátok, aki Krisztus hű szolgája értetek,


verse #8

s aki hírét hozta Lélekből fakadó szereteteteknek.


verse #9

Ezért amely naptól fogva ezeket hallottuk, mi sem szűnünk meg értetek imádkozni, és kérni, hogy beteljesedjetek az ő akaratának megismerésével minden lelki bölcsességben és értelemben,


verse #10

hogy járjatok az Úrhoz méltóan, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremve, és növekedjetek Isten megismerésében,


verse #11

és hogy minden erővel megerősödjetek dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre, örömmel.


Krisztus Isten képmása, az egyház feje


verse #12

Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban,


verse #13

aki kiragadott minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szeretett Fiának országába.


verse #14

Benne van a mi váltságunk, bűneink bocsánata,


verse #15

aki képe a láthatatlan Istennek, és ő az egész teremtés elsőszülötte.


verse #16

Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és őrá nézve teremtetett.


verse #17

Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn.


verse #18

Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben övé legyen az elsőség.


verse #19

Mert tetszett az Atyának, hogy benne lakozzék az egész teljesség,


verse #20

és hogy általa békéltessen meg mindent magával úgy a földön, mint a mennyben, békességet szerezve keresztjének vére által.


verse #21

Titeket is, akik egykor idegenek és ellenséges érzületűek voltatok a gonosz cselekedetek miatt,


verse #22

most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állítson majd színe elé.


verse #23

Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és rendíthetetlenül, és nem tántorodtok el az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem.


Pál áldozatos munkája


verse #24

Most örülök az értetek viselt szenvedéseimnek, és betöltöm, ami hiányzik a Krisztus szenvedéseiből az én testemben az ő testéért, amely az egyház.


verse #25

Ennek lettem szolgájává Isten megbízásából, amelyet rátok nézve adott nekem, hogy betöltsem az Isten igéjét,


verse #26

mégpedig azt a titkot, amely el volt rejtve örök időktől fogva és nemzedékek óta, most pedig kijelentette az ő szentjeinek,


verse #27

akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen nagy a pogányok között e titok dicsőségének a gazdagsága, hogy bennetek van Krisztus, a dicsőség reménysége.


verse #28

Őt hirdetjük, intve minden embert és tanítva minden embert teljes bölcsességgel, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztus Jézusban.


verse #29

Ezért fáradozom én is, tusakodva az ő ereje szerint, amely hatalmasan munkálkodik bennem.

Chapters:


Books