Pál levele a galatákhoz

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5 6


verse #1

Pál apostol, nem emberektől, nem is ember által, hanem Jézus Krisztus és az Atya Isten által, aki feltámasztotta őt a halálból,


verse #2

és a velem levő testvérek mindnyájan, Galácia gyülekezeteinek.


verse #3

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól,


verse #4

aki önmagát adta a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelenvaló gonosz világból az Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint,


verse #5

akinek dicsőség örökkön örökké! Ámen.


Nincs más evangélium


verse #6

Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok,


verse #7

hol­ott nincs más, de némelyek megzavarnak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát.


verse #8

De még ha mi magunk vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azonkívül, amit hirdettünk, átkozott legyen.


verse #9

Ahogy előbb mondtuk, most ismét mondom: Ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azonkívül, amit elfogadtatok, átkozott legyen.


Pált Isten kiválasztotta az evangélium hirdetésére


verse #10

Mert most embereknek engedek vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Mert ha még embereknek igyekeznék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája.


verse #11

Tudjátok meg, testvéreim, hogy az általam hirdetett evangélium nem emberektől való,


verse #12

mert én sem emberektől kaptam, nem is tanítottak arra, hanem Jézus Krisztus kijelentése által.


verse #13

Mert hallottátok, hogyan forgolódtam egykor a zsidóságban, hogy fölöttébb üldöztem és pusztítottam az Isten egyházát,


verse #14

és felülmúltam a zsidóságban sok nemzetembeli kortársamat, szerfelett rajongva atyáim hagyományaiért.


verse #15

De amikor tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott,


verse #16

hogy kijelentse Fiát bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testtel és vérrel.


verse #17

Jeruzsálembe sem mentem fel apostol elődeimhez, hanem elmentem Arábiába, és ismét visszatértem Damaszkuszba.


verse #18

Majd három esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam tizenöt napig.


verse #19

Az apostolok közül pedig mást nem láttam, csak Jakabot, az Úr testvérét.


verse #20

Amiket pedig nektek írok, íme, Isten színe előtt mondom, hogy nem hazudok.


verse #21

Azután Szíria és Cilicia tartományaiba mentem.


verse #22

Júdea keresztyén gyülekezetei előtt pedig személyesen ismeretlen voltam,


verse #23

csak azt hallották, hogy aki minket egykor üldözött, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított.


verse #24

És dicsőítették értem Istent.

Chapters:


Books