Pál levele a filippiekhez

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4


verse #1

Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a szenteknek a Krisztus Jézusban, akik Filippiben vannak a püspökökkel és diakónusokkal együtt.


verse #2

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Imádság a gyülekezetért


verse #3

Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok,


verse #4

és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért,


verse #5

mivel az első naptól fogva mind ez ideig közösséget vállaltatok az evangéliummal.


verse #6

Ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégezi a Krisztus Jézus napjáig.


verse #7

Méltó dolog így gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mint akik mind az én fogságomban, mind az evangélium védelmében és megerősíté­sében mindnyájan részestársaim vagytok a nekem adott kegyelemben.


verse #8

Mert Isten a bizonyságom, mennyire vágyakozom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetében.


verse #9

Azért imádkozom, hogy a ti szeretetetek egyre jobban bővölködjék ismeretben és teljes megértésben,


verse #10

hogy megítélhessétek, hogy mi a becsesebb, és így tiszták és feddhetetlenek legyetek a Krisztus napjára,


verse #11

teljesek az igazság gyümölcsével, amelyet Jézus Krisztus terem Isten dicsőségére és magasztalására.


Pál mindenkor az evangéliumot hirdeti


verse #12

Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy amik velem történtek, inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak,


verse #13

mert az egész testőrség előtt és mindenki más előtt is nyilvánvaló lett, hogy Krisztusért viselem a bilincseket,


verse #14

és így az Úrban való testvérek közül legtöbben fogságomban bízva, egyre nagyobb bátorsággal merik szólni Isten igéjét.


verse #15

Némelyek ugyan irigységből és versengésből is, de mások jó szándékból hirdetik Krisztust.


verse #16

Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem,


verse #17

mások pedig önérdekből, nem tiszta lélekkel hirdetik Krisztust, mert úgy vélik, hogy fogságom nyomorúságait ezzel növelik.


verse #18

De mit mondjak? Csak az számít, hogy bármi módon, akár színből, akár szívből, Krisztust hirdetik, és én ennek örülök, sőt örülni is fogok.


verse #19

Mert tudom, hogy ez nekem üdvösségemre lesz a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus Lelkének segítsége által,


verse #20

az én esengő várakozásom és reménységem szerint, hogy semmiben nem vallok szégyent, hanem mint mindenkor, úgy most is nagy bátorsággal fog magasztaltatni Krisztus az én testemben akár az életem, akár a halálom által.


verse #21

Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.


verse #22

De ha e testben való élet gyümölcsöző munkát jelent számomra, hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom.


verse #23

Mert ez a kettő szorongat: kívánok elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb,


verse #24

de miattatok szükségesebb e testben megmaradnom.


verse #25

És ebben bízva tudom, hogy megmaradok, és együtt maradok mindnyájatokkal, a hitben való gyarapodásotokra és örömötökre,


verse #26

hogy bőven dicsekedhessetek velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok.


verse #27

A Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár odamegyek, és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam felőletek, hogy megálltok egy lélekben, egy szívvel küzdve az evangélium hitéért,


verse #28

és hogy nem rettentek meg semmiben az ellenfelektől, ami nekik a pusztulás jele, nektek az üdvösségé, és ez Istentől van.


verse #29

Mert nektek nemcsak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek is érte,


verse #30

ugyanúgy tusakodva, ahogy azt nálam láttátok, és most felőlem halljátok.

Chapters:


Books