János evangéliuma

chapter 1


Chapters:


verse #1

Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige.


verse #2

Ő kezdetben Istennél volt.


verse #3

Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött.


verse #4

Benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága.


verse #5

A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be.


verse #6

Megjelent egy Istentől küldött ember, akinek János volt a neve.


verse #7

Tanúskodni jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa.


verse #8

Nem ő volt a világosság, hanem azért jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.


verse #9

Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba.


verse #10

A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.


verse #11

Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt.


verse #12

De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek,


verse #13

akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfiú indulatából, hanem Istentől születtek.


verse #14

Az Ige testté lett, és közöttünk la­ko­zott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.


verse #15

János bizonyságot tett róla, és így kiáltott: Ő az, akiről megmondtam: Utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt nálam.


verse #16

Mi mindnyájan az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.


verse #17

Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.


verse #18

Az Istent soha senki nem látta, az egyszülött Fiú, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt.


verse #19

Ez János bizonyságtétele, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék: Ki vagy te?


verse #20

Ő megvallotta és nem tagadta, világosan megmondta, hogy „nem én vagyok a Krisztus”.


verse #21

Ismét megkérdezték tőle: Akkor hát ki vagy? Illés vagy? És azt mondta: Nem vagyok. A próféta vagy? Ő azt felelte: Nem.


verse #22

Azt mondták azért neki: Ki vagy akkor, hogy választ adhassunk azoknak, akik elküldtek minket: mit mondasz magadról?


verse #23

Erre azt mondta: Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyenesítsétek ki az Úr útját, amint megmondta Ézsaiás próféta.


verse #24

A küldöttek a farizeusok közül valók voltak,


verse #25

akik megkérdezték tőle: miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta?


verse #26

János pedig azt felelte: Én vízzel keresztelek, de köztetek van, akit ti nem ismertek,


verse #27

ő utánam jön, és én nem vagyok méltó arra sem, hogy a saruja szíját megoldjam.


verse #28

Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt.


verse #29

Másnap János látta Jézust hozzá menni, és azt mondta: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!


verse #30

Ő az, akiről ezt mondtam: Utánam jön egy férfiú, aki megelőzött engem, mert előbb volt nálam.


verse #31

És én nem ismertem őt, de azért jöttem én, aki vízzel keresztelek, hogy megjelentsem Izráelnek.


verse #32

János bizonyságot is tett: Láttam a Lelket leszállni az égből, mint egy galambot, és megnyugodott rajta.


verse #33

És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem: Akire látod a Lelket leszállni és rajta megnyugodni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel.


verse #34

És én láttam, és bizonyságot tettem róla, hogy ő az Isten Fia.


verse #35

Másnap ismét ott állt János és kettő az ő tanítványai közül,


verse #36

és ránézett Jézusra, amint ott járt, és azt mondta: Íme, az Isten Báránya!


verse #37

És a két tanítvány hallotta, hogy mit mondott, és követte Jézust.


verse #38

Jézus pedig hátrafordult, és amikor látta, hogy azok követik, azt kérdezte tőlük: Mit kerestek? Azok pedig ezt mondták neki: Rabbi (amely azt jelenti: Mester), hol laksz?


verse #39

Azt mondta nekik: Jöjjetek, és lássátok meg! Elmentek tehát, és meglátták, hol lakik, és nála maradtak azon a napon. Körülbelül tíz óra volt.


verse #40

A kettő közül, akik Jánostól ezt hallották, és őt követték, András volt az egyik, Simon Péter testvére.


verse #41

Ő, mihelyt találkozott testvérével, Simonnal, elmondta neki: Megtaláltuk a Messiást (amely azt jelenti: Krisztus),


verse #42

és elvezette Jézushoz. Jézus pedig rátekintve így szólt: Te Simon vagy, Jóna fia, téged Kéfásnak fognak hívni (amely azt jelenti: Kőszikla).


verse #43

Másnap Galileába akart menni Jézus, és találkozott Fülöppel, és azt mondta neki: Kövess engem!


verse #44

Fülöp pedig Bétsaidából, András és Péter városából való volt.


verse #45

Fülöp találkozott Nátánaéllel, és azt mondta neki: Megtaláltuk a názáreti Jézust, József fiát, akiről Mózes írt a törvényben, és akiről a próféták is írtak.


verse #46

Erre Nátánaél azt mondta neki: Názáretből támadhat-e valami jó? Fülöp így válaszolt: Jöjj, és lásd meg!


verse #47

Amikor Jézus látta Nátánaélt feléje közeledni, azt mondta róla: Íme, egy igazi izraelita, akiben nincs hamisság.


verse #48

Nátánaél erre azt kérdezte: Honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt: Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak téged, ahogy a fügefa alatt voltál.


verse #49

Nátánaél ekkor azt mondta neki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel Királya!


verse #50

Jézus így válaszolt: Mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.


verse #51

És azt mondta neki: Bizony, bizony mondom nektek, meglátjátok majd a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak, és leszállnak az Emberfiára.

Chapters:


Books