Máté evangéliuma

chapter 1


Chapters:


verse #1

Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve.


verse #2

Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia volt Jákób; Jákób fiai voltak Júda és testvérei.


verse #3

Júda fia volt Fá­resz és Zerah Támártól, Fáresz fia volt Heszrón; Heszrón fia volt Arám,


verse #4

Arám fia volt Aminádáb, Aminádáb fia volt Nahson, Nahson fia volt Szalmón.


verse #5

Szalmón fia volt Boáz Ráhábtól, Boáz fia volt Óbéd Ruthtól, Óbéd fia volt Isai.


verse #6

Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon az Úriás feleségétől.


verse #7

Salamon fia volt Roboám, Roboám fia volt Abijjá, Abijjá fia volt Ászá,


verse #8

Ászá fia volt Jósafát, Jósafát fia volt Jórám, Jórám fia volt Uzziás,


verse #9

Uzziás fia volt Jótám, Jótám fia volt Áház, Áház fia volt Ezékiás,


verse #10

Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámón, Ámón fia volt Jósiás,


verse #11

Jósiás fiai voltak Jekonjás és testvérei a babiloni fogság idején.


verse #12

A babiloni fogság után Jekonjás fia volt Sealtiél, Sealtiél fia volt Zerubbábel,


verse #13

Zerubbábel fia volt Abihud, Abihud fia volt Eljákim, Eljákim fia volt Azzur,


verse #14

Azzur fia volt Cádók, Cádók fia volt Jákin, Jákin fia volt Elihud,


verse #15

Elihud fia volt Eleázár, Eleázár fia volt Mattán, Mattán fia volt Jákób.


verse #16

Jákób fia volt József, Mária férje, és Máriától született Jézus, akit Krisztusnak neveznek.


verse #17

Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig tizennégy nemzedék és a babiloni fogságba viteltől Krisztusig tizennégy nemzedék.


verse #18

Jézus Krisztus születése így történt: Mária, az ő anyja eljegyeztetett Józseffel, de mielőtt egybekeltek volna, viselős lett a Szentlélektől.


verse #19

József pedig, az ő férje igaz ember volt, és nem is akarta megbélyegezni feleségét, el akarta tehát titkon bocsátani.


verse #20

Amíg ezen tűnődött, íme, az Úr angyala álomban megjelent neki, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a feleségedet, mert ami benne fogantatott, az a Szentlélektől van.


verse #21

Fiat szül, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.


verse #22

Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt:


verse #23

Íme, a szűz fogan méhében, és fiat szül, akinek a neve Immánuel, amely azt jelenti: Velünk az Isten.


verse #24

József pedig felserkent álmából, és úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét,


verse #25

de nem ismerte őt, amíg Mária meg nem szülte elsőszülött fiát. És Jézusnak nevezte őt.

Chapters:


Books