Máté evangéliuma

chapter 13


Chapters:


verse #1

Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tenger partján.


verse #2

Olyan nagy sokaság gyűlt össze körülötte, hogy be kellett ülnie egy hajóba; az egész sokaság pedig a parton állt.


verse #3

Sok mindent mondott nekik példázatokban: Íme, a magvető kiment vetni.


verse #4

Amikor vetett, némelyik mag az útfélre esett, és jöttek a madarak, és felkapdosták.


verse #5

Némelyik mag köves helyre esett, ahol nem volt sok föld, és hamar kihajtott, mert nem volt mélyen a földben.


verse #6

De amikor a nap fölkelt, kiégett, mivel nem eresztett gyökeret.


verse #7

Némelyik pedig a tövisek közé esett, és a tövisek felnövekedtek, és megfojtották.


verse #8

Némely mag pedig a jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik százannyit, a másik hatvanannyit, ismét másik harmincannyit.


verse #9

Akinek van füle a hallásra, hallja meg!


verse #10

Odamentek a tanítványok, és azt kérdezték: Miért szólsz hozzájuk példázatokban?


verse #11

Így felelt: Nektek megadatott, hogy megismerjétek a mennyek országának titkait, de nekik nem adatott meg.


verse #12

Mert akinek van, annak adatik, és bővölködni fog, de akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van.


verse #13

Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és hallván nem hallanak, sem nem értenek.


verse #14

Beteljesedett rajtuk Ézsaiás jövendölése, amely így szól: Hallván halljatok, és ne értsetek, nézvén nézzetek, és ne lássatok!


verse #15

Megkövéredett ennek a népnek a szíve, és fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és én meg ne gyógyítsam őket.


verse #16

De a ti szemetek boldog, mert lát, fületek is, mert hall.


verse #17

Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amiket ti láttok, és nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, és nem hallották.


verse #18

Ti most azért halljátok meg a magvető példázatát.


verse #19

Amikor valaki hallja a mennyek országáról szóló igét, de nem érti, eljön a gonosz, és kiragadja a szívébe vetett magot. Ez az, amelyik az útfélre esett.


verse #20

A köves talajra hullott mag pedig az, amikor hallja valaki az igét, s mindjárt nagy örömmel fogadja,


verse #21

de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideigvaló, s amint nyomorgatás vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal megtántorodik.


verse #22

A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallgatja ugyan az igét, de az élet gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, úgyhogy nem terem gyümölcsöt.


verse #23

A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét; ez gyümölcsöt is terem, némelyik százannyit, némelyik hatvanannyit, némelyik pedig harmincannyit.


verse #24

Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett földjébe.


verse #25

De amikor az emberek aludtak, eljött az ellensége, konkolyt vetett a búza közé, és elment.


verse #26

Amikor pedig szárba szökkent a vetés, és termést hozott, felütötte fejét a konkoly is.


verse #27

A gazda szolgái előálltak, és így szóltak: Uram, nemde tiszta magot vetettél a földedbe? Honnan van azért benne konkoly?


verse #28

Ő pedig azt mondta nekik: Valamelyik ellenségem cselekedte ezt. A szolgák erre azt kérdezték: Akarod-e, hogy nekilássunk, és kigyomláljuk azokat?


verse #29

Ő azonban így szólt: Nem, mert amikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt esetleg a búzát is kiszaggatjátok.


verse #30

Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratáskor majd azt mondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévébe, hogy elégessék, a búzát pedig takarítsátok be a csűrömbe.


verse #31

Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz, amelyet az ember elvet a szántóföldjébe.


verse #32

Kisebb ez minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, fává lesz, úgyhogy eljönnek az égi madarak, és fészket raknak az ágain.


verse #33

Más példázatot is mondott nekik: Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet vett egy asszony, és belekevert három mérce lisztbe, mire az egész megkelt.


verse #34

Mindezeket példázatokban mondta Jézus a sokaságnak, és példázat nélkül semmit sem mondott nekik,


verse #35

hogy beteljesedjék a próféta mondása: Példázatokra nyitom meg számat, feltárom mindazt, ami a világ teremtése óta rejtve volt.


verse #36

Akkor elbocsátotta a sokaságot, és bement a házba. Tanítványai pedig odamentek hozzá, és ezt mondták: Magyarázd meg nekünk a szántóföldben nőtt konkoly példázatát!


verse #37

Ő pedig így felelt: Aki a jó magot veti, az az Emberfia,


verse #38

a szántóföld pedig a világ; a jó mag az Isten országának fiai, a konkoly pedig a gonosz fiai.


verse #39

Az ellenség, aki a konkolyt veti, az ördög, az aratás a világvége, az aratók pedig az angyalok.


verse #40

Amint azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, úgy lesz a világ végén is.


verse #41

Az Emberfia elküldi angyalait, és az ő országából összegyűjteti mindazokat, akik botránkozásokat okoztak, és akik gonoszul cselekedtek.


verse #42

Bevetik őket a tüzes kemencébe: lesz ott sírás és fogcsikorgatás.


verse #43

Akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő Atyjuk országában. Akinek van füle a hallásra, hallja meg!


verse #44

Hasonló a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet az ember, ha megtalál, elás, és örömében elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántóföldet.


verse #45

Ismét hasonló a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igazgyöngyöket keres.


verse #46

Amikor egy nagy értékű gyöngyre talált, elment, mindenét eladta, és megvásárolta azt.


verse #47

Hasonló a mennyek országa a tengerbe vetett kerítőhálóhoz, amely mindenféle halat összefog.


verse #48

Amikor megtelik, kivonják a partra, és nekiülve kiválogatják a javát edényekbe, a hasznavehetetlent pedig kidobják.


verse #49

Így lesz a világ végén is: eljönnek majd az angyalok, és kiválogatják az igazak közül a gonoszokat,


verse #50

és tüzes kemencébe vetik őket; lesz ott sírás és fogcsikorgatás.


verse #51

Megértettétek mindezt? Azok így feleltek: Megértettük.


verse #52

Ő pedig azt mondta: Ennélfogva minden írástudó, aki megtanulta, milyen a mennyek országa, hasonló az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő kamrájából.


verse #53

Jézus e példázatok elmondása után továbbment onnan.


verse #54

Hazájába érve a zsinagógában tanította őket, úgy, hogy megdöbbentek, és azt mondták: Honnan veszi ez az ember ezt a bölcsességet és ezeket az erőket?


verse #55

Hát nem ez az ácsmester fia? Nem Máriának hívják az ő anyját, testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak?


verse #56

Nemde közöttünk élnek nőtestvérei is? Honnan tudja hát mindezeket?


verse #57

És megbotránkoztak benne. Jézus pedig azt mondta nekik: Sehol sincs a prófétának kevesebb becsülete, mint a tulajdon hazájában és házában.


verse #58

Nem is tett ott sok csodát hitetlenségük miatt.

Chapters:


Books