Máté evangéliuma

chapter 10


Chapters:


verse #1

Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék őket, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget.


verse #2

A tizenkét apostol neve pedig ez: az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére, András; Jakab, Zebedeus fia és testvére, János;


verse #3

Fülöp és Bertalan; Tamás és Máté, a vámszedő; Jakab, Alfeus fia és Taddeus;


verse #4

Simon, a kananita és Júdás, az Iskáriótes, aki el is árulta őt.


verse #5

Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és megparancsolta nekik: Pogányok útjára ne térjetek le, és samáriai városba se menjetek be,


verse #6

hanem menjetek inkább Izráel házának elveszett juhaihoz!


verse #7

Menjetek, és hirdessétek mindenütt: Elközelített a mennyek országa!


verse #8

Betegeket gyógyítsatok, halottakat támasszatok, leprásokat tisztítsatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok!


verse #9

Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se rézpénzt az erszényetekbe,


verse #10

se útitáskát, se két ruhát, se sarut, se botot, mert méltó a munkás a kenyerére.


verse #11

Amikor betértek egy városba vagy faluba, tudakozzátok meg, ki méltó ott erre, és annál maradjatok, míg csak tovább nem mentek.


verse #12

Ahogy bementek egy házba, köszöntsétek a ház népét.


verse #13

És ha méltó rá az a ház, szálljon rá békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek térjen vissza rátok.


verse #14

És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja meg a beszédeteket, menjetek ki abból a házból vagy városból, és még a port is verjétek le a lábatokról.


verse #15

Bizony mondom nektek: Sodoma és Gomora földjének könnyebb lesz a dolga az ítélet napján, mint annak a városnak.


verse #16

Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.


verse #17

De óvakodjatok az emberektől, mert törvényszékre adnak és zsinagógáikban megkorbácsolnak titeket.


verse #18

Sőt helytartók és királyok elé hurcolnak titeket érettem, tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak.


verse #19

De amikor átadnak titeket, ne aggodalmaskodjatok, hogyan vagy mit szóljatok, mert megadatik nektek abban az órában, mit mondjatok.


verse #20

Mert nem ti vagytok, akik szóltok, hanem a ti Atyátok Lelke az, aki szól általatok.


verse #21

Akkor majd halálra adja testvér a testvérét, apa a gyermekét, és a gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket.


verse #22

És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig helytáll, az megtartatik.


verse #23

Ha az egyik városban üldöznek titeket, fussatok a másikba. Bizony mondom nektek, végig sem járjátok Izráel városait, mire eljön az Emberfia.


verse #24

Nem feljebb való a tanítvány a mesterénél, sem a szolga az ő uránál.


verse #25

Elég a tanítványnak, ha olyan, mint mestere, és a szolga, mint az ő ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő háznépét!


verse #26

Azért ne féljetek tőlük! Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napfényre ne kerülne, sem olyan titok, amely ki ne tudódnék.


verse #27

Amit a sötétben mondok nektek, a világosságban mondjátok el, és amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek.


verse #28

És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni, hanem inkább attól féljetek, aki mind a lelket, mind a testet elveszítheti a gyehennában.


verse #29

Nemde két verebecskét meg lehet venni egy fillérért, de a ti Atyátok akarata nélkül egy sem esik le azok közül a földre?


verse #30

Nektek pedig még a fejetek hajszálai is mind számon vannak tartva.


verse #31

Ne féljetek tehát, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok.


verse #32

Aki azért vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt;


verse #33

aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az én mennyei Atyám előtt.


verse #34

Ne gondoljátok, hogy békességet szerezni jöttem a földre; nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot.


verse #35

Azért jöttem, hogy meghasonlást támasszak az ember és az ő apja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő anyósa között,


verse #36

és hogy az embernek ellensége legyen saját háznépe.


verse #37

Aki inkább szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, mint engem, nem méltó hozzám,


verse #38

és aki nem veszi föl az ő keresztjét, és nem úgy követ engem, nem méltó hozzám.


verse #39

Aki megtalálja az ő életét, elveszti azt, és aki elveszti az ő életét érettem, megtalálja azt.


verse #40

Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött.


verse #41

Aki befogadja a prófétát, mert az próféta, a próféta jutalmát kapja, és aki igaz embert fogad be, mivel az igaz ember, az igaz jutalmát nyeri.


verse #42

Aki pedig e kicsinyek közül egynek is inni ad csak egy pohár friss vizet azért, mert ő az én tanítványom, bizony mondom nektek, semmiképpen sem fogja elveszteni jutalmát.

Chapters:


Books