Máté evangéliuma

chapter 5


Chapters:


verse #1

Látva a sokaságot felment a hegyre, és amint leült, odamentek hozzá tanítványai.


verse #2

Ő pedig szólásra nyitotta száját, és így tanította őket:


verse #3

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.


verse #4

Boldogok, akik szomorkodnak, mert ők megvigasztaltatnak.


verse #5

Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.


verse #6

Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek.


verse #7

Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.


verse #8

Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent.


verse #9

Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiai.


verse #10

Boldogok, akiket üldöznek az igazság miatt, mert övék a mennyek országa.


verse #11

Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és üldöznek titeket, és hazugul minden rosszat rátok fognak miattam.


verse #12

Örüljetek és örvendezzetek ennek, mert jutalmatok bőséges a mennyekben; így üldözték előttetek a prófétákat is.


verse #13

Ti vagytok a föld sója; ha pedig a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Nem jó azután semmire, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek.


verse #14

Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni.


verse #15

Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és világítson mindenkinek a házban.


verse #16

Úgy tündököljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó tetteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.


verse #17

Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt vagy a prófétákat. Nem eltörölni, hanem betölteni jöttem.


verse #18

Mert bizony mondom, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, a törvényből egyetlen ióta vagy pontocska sem vész el, míg minden be nem teljesedik.


verse #19

Aki azért csak egyet is megront – akár a legkisebbet is – e parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyek országában igen kicsi lesz, aki pedig megtartja és tanítja, annak nagy neve lesz a mennyek országában.


verse #20

Mondom nektek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mentek be a mennyek országába.


verse #21

Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre.


verse #22

Én pedig azt mondom, hogy ha valaki haragszik atyjafiára, méltó az ítéletre; aki pedig azt mondja az atyjafiának: „Ostoba!”, megérdemli, hogy a nagytanács elé kerüljön; aki meg ezt mondja: „Bolond!”, méltó a gyehenna tüzére.


verse #23

Azért ha áldozati ajándékodat az oltárra viszed, és ott eszedbe jut, hogy atyádfiának valami panasza van ellened,


verse #24

hagyd ott az oltár előtt ajándékodat, eredj el, előbb békülj meg az atyádfiával, és csak azután jöjj, és vidd fel ajándékodat.


verse #25

Idejében békülj meg ellenfeleddel, amíg úton vagy vele, hogy át ne adjon a bírónak, a bíró meg oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöcbe ne vessenek.


verse #26

Bizony mondom neked, nem jössz ki onnan, míg meg nem fizetsz az utolsó fillérig.


verse #27

Hallottátok, hogy megmondatott: Ne paráználkodj!


verse #28

Én pedig azt mondom: Mindenki, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráználkodott vele az ő szívében.


verse #29

Ha pedig a te jobb szemed bűnre csábít téged, vájd ki, és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy tagod vesszen el, mintsem egész tested a gyehennára jusson.


verse #30

És ha a te jobb kezed bűnre visz téged, vágd le azt, és vesd el magadtól, mert jobb neked, hogy egy tagod vesszen el, mintsem egész tested a gyehennára kerüljön.


verse #31

Megmondatott továbbá, hogy ha valaki elbocsátja feleségét, adjon neki válólevelet.


verse #32

Én pedig azt mondom nektek: Mindenki, aki elbocsátja feleségét – a paráznaság okán kívül –, paráznává teszi azt, és ha valaki elbocsátott asszonyt vesz feleségül, paráználkodik.


verse #33

Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne esküdj hamisan, az Úrnak tett esküidet pedig teljesítsd!


verse #34

De én azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek: se az égre, mert az az Isten trónja,


verse #35

se a földre, mert az az ő lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa;


verse #36

a fejedre se esküdj, mert nem tudsz egy hajszálat sem fehérré vagy feketévé tenni;


verse #37

hanem beszédetekben az igen igen, a nem nem legyen, mert ami ennél több, az a gonosztól van.


verse #38

Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet szemért és fogat fogért.


verse #39

Én pedig azt mondom nektek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki téged arcul üt jobb felől, fordítsd feléje a másik arcodat is.


verse #40

És aki el akarja perelni tőled a te alsóruhádat, engedd oda neki a felsőt is.


verse #41

És aki téged egy mérföldre kényszerít, menj vele kettőre.


verse #42

Aki kér tőled, adj neki, és ha kölcsönkér valaki tőled, ne fordulj el tőle.


verse #43

Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.


verse #44

Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket,


verse #45

hogy legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak.


verse #46

Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi jutalmat érdemeltek? Nem ugyanazt teszik a vámszedők is?


verse #47

És ha csak atyátokfiait köszöntitek, mennyivel tesztek másoknál többet? Nem ugyanezt teszik a pogányok is?


verse #48

Legyetek azért tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok tökéletes!

Chapters:


Books