Máté evangéliuma

chapter 11


Chapters:


verse #1

Amikor elvégezte Jézus a tizenkét tanítványának adott utasítást, elment onnan, hogy tanítson és prédikáljon városaikban.


verse #2

János pedig, amikor hallott a börtönben Krisztus tetteiről, ezt üzente neki tanítványaival:


verse #3

Te vagy-e az Eljövendő, vagy mást várjunk?


verse #4

Jézus így válaszolt: Menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amit hallotok és láttok:


verse #5

a vakok látnak, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek az evangéliumot hirdetik.


verse #6

Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem.


verse #7

Amikor azok eltávoztak, Jézus beszélni kezdett a sokaságnak Jánosról: Mit látni mentetek ki a pusztába? Szélingatta nádszálat?


verse #8

Mit látni mentetek hát ki? Finom ruhákba öltözött embert? Hiszen akik finom ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak.


verse #9

De hát miért is mentetek ki? Prófétát látni? Bizony mondom: még a prófétánál is nagyobbat láttatok.


verse #10

Ő az, akiről meg van írva: Íme, elküldöm követemet előtted, aki elkészíti előtted a te utadat.


verse #11

Bizony mondom nektek: Asszonytól születettek között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál, pedig a mennyek országában a legkisebb is nagyobb nála.


verse #12

Keresztelő János napjaitól fogva mostanáig erővel törnek a mennyek országa felé, és ezek az erőszakosok el is ragadják azt.


verse #13

Mert a próféták mindnyájan és a törvény is Jánosig ezt prófétálták.


verse #14

És ha el tudjátok fogadni: Illés ő, aki eljövendő.


verse #15

Akinek van füle a hallásra, hallja meg!


verse #16

De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és így kiáltoznak a többieknek:


verse #17

Fuvoláztunk nektek, és ti nem táncoltatok, siratót énekeltünk, és ti nem sírtatok.


verse #18

Mert eljött János, aki se nem eszik, se nem iszik, és azt mondják: Ördög van benne.


verse #19

Eljött az Emberfia, aki eszik, iszik, és ezt mondják: Íme, a nagyétkű és részeges ember, a vámszedők és bűnösök barátja! A bölcsességet tettei igazolják.


verse #20

Akkor korholni kezdte azokat a városokat, amelyekben a legtöbb csodát tette, és mégsem tértek meg:


verse #21

Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna zsákban és hamuban!


verse #22

De mondom nektek: Tírusznak és Szidónnak könnyebb lesz az ítélet napján, mint nektek.


verse #23

És te, Kapernaum, nem az égig magasztaltattál-e fel? A pokolig zuhansz alá, mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, mind e mai napig megmaradt volna.


verse #24

De mondom nektek, hogy Sodoma földjének könnyebb lesz az ítélet napján, mint neked.


verse #25

Abban az időben Jézus ezt mondta: Magasztallak, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, de kijelentetted a kisgyermekeknek.


verse #26

Igen, Atyám, mert így volt kedves előtted.


verse #27

Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya, és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és akinek a Fiú kijelenti.


verse #28

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.


verse #29

Vegyé­tek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál.


verse #30

Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.

Chapters:


Books