Máté evangéliuma

chapter 9


Chapters:


verse #1

Hajóra szállva átkelt, és hazament a maga városába.


verse #2

És íme, hoztak hozzá egy ágyon fekvő béna embert. Jézus látta a hitüket, és azt mondta a bénának: Bízzál, fiam! Megbocsáttattak bűneid.


verse #3

Némely írástudó ekkor így szólt magában: Ez Istent káromolja.


verse #4

Jézus, ismerve gondolataikat, azt mondta: Miért gondoltok rosszra szívetekben?


verse #5

Mert mi könnyebb, ezt mondani: „Megbocsáttattak a bűneid”, vagy ezt mondani: „Kelj föl és járj!”?


verse #6

De azért, hogy megtudjátok, hogy az Emberfiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani – ekkor azt mondta a bénának –: kelj föl, vedd a nyoszolyádat, és menj haza!


verse #7

Erre az felkelt és hazament.


verse #8

Amikor a sokaság ezt látta, megdöbbent, és dicsőítette Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek.


verse #9

Jézus továbbment onnan, és meglátott egy Máté nevű embert, aki a vámszedő helyen ült, és így szólt hozzá: Kövess engem! Az pedig azonnal fölkelt, és követte őt.


verse #10

Amikor aztán a házban asztalhoz telepedett, sok vámszedő és bűnös jött oda, és asztalhoz telepedtek Jézussal és tanítványaival.


verse #11

Ezt látva a farizeusok így szóltak a tanítványokhoz: Miért eszik együtt a ti Mesteretek a vámszedőkkel és bűnösökkel?


verse #12

Ő pedig, amikor ezt meghallotta, így felelt nekik: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek.


verse #13

Menjetek el, és tanuljátok meg, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.


verse #14

Akkor János tanítványai jöttek hozzá, és ezt kérdezték: Mi az oka, hogy mi és a farizeusok gyakran böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek?


verse #15

Jézus így válaszolt: Gyászolhat-e a násznép, amíg velük van a vőlegény? De majd eljönnek azok a napok, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor böjtölni fognak.


verse #16

Senki sem tesz új posztóból foltot régi ruhára, mert a folt továbbszakítja a ruhát, és még nagyobb lesz a szakadás.


verse #17

Újbort sem töltenek régi tömlőkbe, mert a tömlő szétszakad, a bor kiömlik, és a tömlő is tönkremegy; hanem az újbort új tömlőkbe töltik, s így mindkettő megmarad.


verse #18

Miközben ezeket mondta, egy főember lépett hozzá, mélyen meghajolt előtte, és így szólt: A leányom éppen most halt meg, de jöjj, tedd rá kezedet, és megelevenedik.


verse #19

Jézus felkelt, és követték őt tanítványai.


verse #20

És íme, egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásban szenvedett, hátulról hozzáférkőzött, és megérintette ruhája szegélyét.


verse #21

Azt gondolta ugyanis: Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok.


verse #22

Jézus pedig megfordult, rátekintett, és ezt mondta: Bízzál, lányom, a te hited megtartott téged. És abban az órában meggyógyult az asszony.


verse #23

Amikor Jézus megérkezett az elöljáró házához, és látta a fuvolásokat és a zajongó sokaságot,


verse #24

azt mondta nekik: Menjetek innen, mert a kislány nem halt meg, csak alszik! És kinevették őt.


verse #25

Miután eltávolították a sokaságot, bement, megfogta a kislány kezét, mire az felébredt.


verse #26

És híre ment ennek az egész vidéken.


verse #27

Amikor Jézus továbbment onnan, nyomába szegődött két vak, így kiáltozva: Könyörülj rajtunk, Dávid fia!


verse #28

Amikor bement a házba, odamentek hozzá a vakok, Jézus pedig azt kérdezte tőlük: Hiszitek-e, hogy én ezt meg tudom tenni? Azok azt mondták neki: Igen, Uram.


verse #29

Akkor megérintette szemüket, és így szólt: Legyen a ti hitetek szerint.


verse #30

És megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt: Vigyázzatok, senki meg ne tudja!


verse #31

De azok eltávozva elterjesztették hírét azon az egész vidéken.


verse #32

Alighogy elmentek, egy megszállott némát vittek hozzá.


verse #33

Miután Jézus kiűzte az ördögöt, megszólalt a néma. A sokaság pedig elcsodálkozott, és azt mondták, hogy sohasem láttak még ilyet Izráelben.


verse #34

A farizeusok ellenben azt beszélték, hogy az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.


verse #35

Így járta be Jézus a városokat és a falvakat mind, tanított zsinagógáikban, hirdette az Isten országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget.


verse #36

Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a pásztor nélküli juhok.


verse #37

Akkor azt mondta tanítványainak: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés.


verse #38

Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.

Chapters:


Books