Máté evangéliuma

chapter 12


Chapters:


verse #1

Abban az időben vetéseken haladt át Jézus szombaton; tanítványai pedig megéheztek, és elkezdtek kalászokat tépdesni és enni.


verse #2

Amikor látták ezt a farizeusok, azt mondták neki: Íme, a te tanítványaid azt teszik, amit nem szabad szombaton tenni.


verse #3

Ő pedig így felelt: Nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid és az ő kísérete, amikor megéhezett?


verse #4

Hogyan ment be az Isten házába, és ette meg a szent kenyereket, amelyeket nem lett volna szabad megennie sem neki, sem azoknak, akik vele voltak, hanem csak a papoknak?


verse #5

Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy a papok megszegik a szombatot a templomban, és mégsem vétkeznek?


verse #6

Mondom nektek, hogy nagyobb van itt a templomnál.


verse #7

Ha pedig tudnátok, mit jelent ez: „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot”, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat.


verse #8

Mert az Emberfia a szombatnak is ura.


verse #9

Eltávozott onnan, és a zsinagógájukba ment,


verse #10

ahol volt egy sorvadt kezű ember. Azért, hogy vádolhassák Jézust, megkérdezték tőle: Szabad-e szombaton gyógyítani?


verse #11

Ő pedig így felelt: Ha közületek valakinek van egy juha, és az szombaton verembe esik, ki az, aki meg nem ragadja, és ki nem húzza?


verse #12

Mennyivel drágább pedig az ember a juhnál! Szabad tehát szombaton jót cselekedni.


verse #13

Akkor azt mondta annak az embernek: Nyújtsd ki a kezed! Az kinyújtotta, és íme, olyan ép lett, mint a másik.


verse #14

A farizeusok pedig kimentek, és tanácsot tartottak ellene, hogyan pusztítsák el.


verse #15

Amikor Jézus ezt észrevette, visszavonult onnan. Sokan követték, és ő mindnyájukat meggyógyította;


verse #16

majd szigorúan megparancsolta nekik, hogy mindezt ne hozzák nyilvánosságra,


verse #17

hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta mondása, aki így szólt:


verse #18

Íme, az én szolgám, akit választottam, akit szeretek, és akiben gyönyörködöm. Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a pogányoknak.


verse #19

Nem vitatkozik és nem kiált, az utcákon senki sem hallja szavát.


verse #20

A megrepedt nádat nem töri el, és a pislogó mécsest nem oltja ki, míg az ítéletet diadalra nem viszi.


verse #21

Az ő nevében reménykednek a pogányok.


verse #22

Akkor egy vak és néma megszállottat hoztak eléje, és ő meggyógyította azt, úgyhogy a vak és néma látott is, beszélt is.


verse #23

Az egész sokaság elcsodálkozott, és ezt mondta: Talán csak nem ez a Dávid fia?


verse #24

A farizeusok ennek hallatára így szóltak: Ez csak Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzheti ki az ördögöket.


verse #25

Jézus pedig, aki ismerte gondolataikat, ezt mondta: Minden ország, amely önmagával meghasonlik, elpusztul, és egyetlen város vagy háznép sem marad meg, amely meghasonlik önmagával.


verse #26

Márpedig ha a Sátán űzi ki a Sátánt, akkor meghasonlott önmagával. Hogyan állhat fenn akkor az ő országa?


verse #27

És ha én Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok kinek a segítségével űzik ki? Azért ők lesznek a ti bíráitok!


verse #28

Ha pedig én Isten Lelkének segítségével űzöm ki az ördögöket, akkor már elérkezett hozzátok Isten országa.


verse #29

Avagy hogyan hatolhat be bárki az erős ember házába, és rabolhatja el annak kincseit, ha előbb meg nem kötözi, s úgy rabolja ki a házát?


verse #30

Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt velem, tékozol.


verse #31

Azt mondom azért nektek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek, de a Lélek elleni káromlás nem nyer bocsánatot.


verse #32

Még az is részesül bocsánatban, aki az Emberfia ellen szól, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nincs bocsánat sem ezen, sem a jövendő világon.


verse #33

Vagy tegyétek a fát jóvá, és akkor a gyümölcse is jó, vagy hagyjátok a fát vadon, és akkor a gyümölcse is rossz. Mert gyümölcséről lehet megismerni a fát.


verse #34

Mérges kígyók fajzatai! Hogyan is szólhatnátok gonosz létetekre jót? Mert a szív teljességéből szól a száj.


verse #35

A jó ember a maga jó kincseiből hozza elő a jókat. A gonosz ember pedig a maga gonosz raktárából hozza elő a gonosz dolgokat.


verse #36

De mondom nektek: Minden haszontalan beszédért számot adnak majd az emberek az ítélet napján.


verse #37

Mert a beszédedből ítélnek majd igaznak, és a beszédedből marasztalnak el téged.


verse #38

Ekkor az írástudók és farizeusok közül némelyek újból megszólaltak: Mester, jelt akarunk látni tőled!


verse #39

Ő pedig így válaszolt: Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt kíván, de nem adatik más jel neki, csak a Jónás próféta jele.


verse #40

Mert amint Jónás három nap és három éjjel volt a cethal gyomrában, úgy lesz az Emberfia is három nap és három éjjel a föld gyomrában.


verse #41

A ninivei férfiak az ítéletkor együtt támadnak majd fel ezzel a nemzedékkel, és megítélik, mivel ők megtértek Jónás prédikálására; és íme, nagyobb van itt Jónásnál!


verse #42

Dél királynője feltámad majd az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és megítéli, mert ő eljött a föld végső határáról, hogy hallhassa Salamon bölcsességét; és íme, nagyobb van itt Salamonnál.


verse #43

Amikor pedig a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken kóborol, nyugalmat keres, de nem talál.


verse #44

Akkor ezt mondja: Visszatérek a házamba, ahonnan kijöttem. De odaérve üresen, kisöpörve és fölékesítve találja azt.


verse #45

Akkor elmegy, és maga mellé vesz hét másik lelket, magánál is gonoszabbakat, bemennek, és ott lakoznak; és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az elsőnél. Így jár ez a gonosz nemzedék is.


verse #46

Még beszélt a sokasághoz, amikor anyja és testvérei megálltak odakint, és beszélni akartak vele.


verse #47

Valaki figyelmeztette: Íme, anyád és testvéreid odakint állnak, és beszélni akarnak veled.


verse #48

Ő azonban így felelt: Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?


verse #49

És kinyújtva kezét tanítványai felé ezt mondta: Íme, az én anyám és az én testvéreim!


verse #50

Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én fiútestvérem, nőtestvérem és anyám.

Chapters:


Books