Máté evangéliuma

1. fejezet


Fejezetek:


1. vers

Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve.


2. vers

Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia volt Jákób; Jákób fiai voltak Júda és testvérei.


3. vers

Júda fia volt Fá­resz és Zerah Támártól, Fáresz fia volt Heszrón; Heszrón fia volt Arám,


4. vers

Arám fia volt Aminádáb, Aminádáb fia volt Nahson, Nahson fia volt Szalmón.


5. vers

Szalmón fia volt Boáz Ráhábtól, Boáz fia volt Óbéd Ruthtól, Óbéd fia volt Isai.


6. vers

Isai fia volt Dávid, a király. Dávid fia volt Salamon az Úriás feleségétől.


7. vers

Salamon fia volt Roboám, Roboám fia volt Abijjá, Abijjá fia volt Ászá,


8. vers

Ászá fia volt Jósafát, Jósafát fia volt Jórám, Jórám fia volt Uzziás,


9. vers

Uzziás fia volt Jótám, Jótám fia volt Áház, Áház fia volt Ezékiás,


10. vers

Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia volt Ámón, Ámón fia volt Jósiás,


11. vers

Jósiás fiai voltak Jekonjás és testvérei a babiloni fogság idején.


12. vers

A babiloni fogság után Jekonjás fia volt Sealtiél, Sealtiél fia volt Zerubbábel,


13. vers

Zerubbábel fia volt Abihud, Abihud fia volt Eljákim, Eljákim fia volt Azzur,


14. vers

Azzur fia volt Cádók, Cádók fia volt Jákin, Jákin fia volt Elihud,


15. vers

Elihud fia volt Eleázár, Eleázár fia volt Mattán, Mattán fia volt Jákób.


16. vers

Jákób fia volt József, Mária férje, és Máriától született Jézus, akit Krisztusnak neveznek.


17. vers

Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig tizennégy nemzedék és a babiloni fogságba viteltől Krisztusig tizennégy nemzedék.


18. vers

Jézus Krisztus születése így történt: Mária, az ő anyja eljegyeztetett Józseffel, de mielőtt egybekeltek volna, viselős lett a Szentlélektől.


19. vers

József pedig, az ő férje igaz ember volt, és nem is akarta megbélyegezni feleségét, el akarta tehát titkon bocsátani.


20. vers

Amíg ezen tűnődött, íme, az Úr angyala álomban megjelent neki, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a feleségedet, mert ami benne fogantatott, az a Szentlélektől van.


21. vers

Fiat szül, és nevezd őt Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.


22. vers

Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által, aki így szólt:


23. vers

Íme, a szűz fogan méhében, és fiat szül, akinek a neve Immánuel, amely azt jelenti: Velünk az Isten.


24. vers

József pedig felserkent álmából, és úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki: magához vette feleségét,


25. vers

de nem ismerte őt, amíg Mária meg nem szülte elsőszülött fiát. És Jézusnak nevezte őt.

Fejezetek:


Könyvek