⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Lukács evangéliuma

chapter 1


Chapters:


verse #1

Már sokan vállalkoztak arra, hogy beszámolót állítsanak össze azokról a tényekről, amelyek teljesen hitelesek számunkra,


verse #2

úgy, ahogy ezeket továbbadták nekünk azok, akik kezdettől fogva szemtanúk és az üzenet szolgái voltak.


verse #3

Ezért én is eltökéltem – mivel mindennek pontosan utánajártam az elejétől kezdve –, hogy leírom neked a történteket logikus sorrendben, igen nagyra becsült Teofilusz,


verse #4

hogy pontosan megtudd, mennyire biztosak azok a dolgok, amelyeket szóban tanítottak neked.


verse #5

Heródesnek, Júdea királyának napjaiban volt egy Zakariás nevű pap Abija osztályából. A felesége Áron lányai közül való volt, és Erzsébetnek hívták.


verse #6

Mindketten igazságosak voltak Isten előtt, és feddhetetlenül jártak Jehova minden parancsolatával és törvényes követelményével összhangban.


verse #7

Gyermekük azonban nem volt, mert Erzsébet meddő volt, és mind a ketten idősek voltak.


verse #8

Egyszer, amikor Zakariás papként szolgált osztályának beosztása szerint Isten előtt,


verse #9

a papi tisztség bevett gyakorlata szerint rákerült a sor, hogy Jehova szentélyébe lépve füstölőszert ajánljon fel.


verse #10

Az egész sokaság pedig kívül imádkozott a füstölőszer felajánlásának órájában.


verse #11

Ekkor megjelent neki Jehova angyala, a füstölőoltár jobb oldalánál állva.


verse #12

Zakariás pedig ennek láttán nyugtalanná vált, és félelem fogta el.


verse #13

Az angyal azonban így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás, mert könyörgésed kedvező meghallgatásra talált, és Erzsébet, a feleséged fiút szül neked, akit nevezz Jánosnak.


verse #14

Örülni fogsz, és nagyon boldog leszel, és sokan örömmel fogadják majd a születését,


verse #15

mert nagy lesz ő Jehova szemében. Bort vagy bármilyen alkoholt pedig egyáltalán nem szabad innia. Már a születése előtt áthatja őt a szent szellem,


verse #16

és az izraeliták közül sokakat visszafordít Istenükhöz, Jehovához.


verse #17

Azonkívül előtte fog járni Illés szellemével és erejével, hogy visszafordítsa az apák szívét a gyermekekhez, és segítsen az engedetleneknek bölcsen cselekedni, és azt tenni, ami helyes, hogy felkészített népet állítson Jehova elé.”


verse #18

Zakariás pedig ezt mondta az angyalnak: „Hogyan lehetnék biztos ebben? Hiszen öreg vagyok, és a feleségem is idős már.”


verse #19

Az angyal így felelt neki: „Én Gábriel vagyok, aki ott állok Isten előtt, és azért küldtek, hogy beszéljek veled, és elmondjam neked ezt a jó hírt.


verse #20

De mivel nem hittél a szavaimnak, amelyek beteljesednek a meghatározott időben, megnémulsz, és nem fogsz tudni beszélni addig a napig, amíg ezek meg nem lesznek.”


verse #21

A nép eközben egyre csak várta Zakariást, és csodálkoztak azon, hogy olyan sokáig van a szentélyben.


verse #22

Amikor kijött, nem tudott velük beszélni, és rájöttek, hogy természetfölötti látomást látott az imént a szentélyben. Ő pedig jeleket mutogatott nekik, de néma maradt.


verse #23

Amikor aztán leteltek szent szolgálatának napjai, hazament.


verse #24

Néhány nappal később a felesége, Erzsébet teherbe esett. Öt hónapig visszavonultan élt, és ezt mondta:


verse #25

„Ezt tette értem Jehova ezekben a napokban. Felém fordította figyelmét, hogy elvegye gyalázatomat az emberek között.”


verse #26

Amikor Erzsébet a hatodik hónapban volt, Isten elküldte Gábriel angyalt egy Názáret nevű galileai városba


verse #27

egy szűzhöz, aki egy József nevű férfinak, Dávid leszármazottjának a jegyese volt. A szüzet pedig Máriának hívták.


verse #28

És az angyal, amikor odament hozzá, így szólt: „Légy üdvözölve, te nagy kegyben részesített asszony! Jehova veled van.”


verse #29

Ő azonban rendkívül összezavarodott ennek hallatán, és azon töprengett, hogy miféle üdvözlés lehet ez.


verse #30

Ezért az angyal ezt mondta neki: „Ne félj, Mária, mert kegyet találtál Isten előtt.


verse #31

Teherbe esel, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.


verse #32

Ő nagy lesz, és a legfelségesebb Isten Fiának fogják hívni, és Jehova Isten neki adja ősapjának, Dávidnak a trónját,


verse #33

és királyként fog uralkodni Jákob leszármazottai fölött örökké, és királyságának nem lesz vége.”


verse #34

Mária azonban ezt mondta az angyalnak: „Hogyan lesz ez, hiszen nekem nincs nemi kapcsolatom férfival.”


verse #35

Válaszul az angyal ezt mondta neki: „Szent szellem száll rád, és a legfelségesebb Isten ereje árnyékol be téged. Ezért fogják a születendőt szentnek hívni, Isten Fiának.


verse #36

Erzsébet, a rokonod – noha idős, és az emberek azt mondták róla, hogy meddő – most hat hónapos terhes,


verse #37

mert Istennek egy kijelentése sem marad beteljesületlenül.”


verse #38

Mária erre ezt mondta: „Jehova rabszolgalánya vagyok. Történjen velem a kijelentésed szerint!” Ekkor eltávozott tőle az angyal.


verse #39

Útra kelt Mária azokban a napokban, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába.


verse #40

Amikor belépett Zakariás otthonába, üdvözölte Erzsébetet.


verse #41

Amint Erzsébet meghallotta Mária üdvözlését, a magzat megmozdult a méhében, Erzsébetet pedig áthatotta a szent szellem,


verse #42

és felkiáltott: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse!


verse #43

Hát hogy lehet az, hogy enyém e kiváltság, hogy az én Uram anyja jön énhozzám?


verse #44

Mert ahogy meghallottam üdvözlésedet, örömében megmozdult a magzat a méhemben.


verse #45

Boldog az az asszony, aki hitt, mert minden beteljesedik majd, amit Jehova mondott neki.”


verse #46

Mária pedig így szólt: „Magasztalja a lelkem Jehovát,


verse #47

és nem tudom megállni, hogy ne ujjongjak Istennek, az én megmentőmnek,


verse #48

mert letekintett rabszolgalányának alacsony sorára. Mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék,


verse #49

mert nagy dolgokat tett értem a hatalmas Isten, és szent az ő neve,


verse #50

és irgalma nemzedékről nemzedékre azokon nyugszik, akik mélységesen tisztelik őt.


verse #51

Hatalmas dolgokat vitt véghez karjával, szétszórta azokat, akik gőgösek.


verse #52

Hatalmasokat taszított le trónjukról, és alacsony sorúakat magasztalt fel.


verse #53

Éhezőket elégített meg jó dolgokkal, és vagyonosokat küldött el üres kézzel.


verse #54

Segítségére sietett a szolgájának, Izraelnek, kifejezve, hogy emlékszik arra az ígéretére, hogy örökké irgalmas lesz,


verse #55

ahogyan megmondta ősapáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának.”


verse #56

Mária Erzsébettel maradt mintegy három hónapig, majd visszatért az otthonába.


verse #57

Erzsébet számára pedig elérkezett a szülés ideje, és fiút szült.


verse #58

A szomszédok és a rokonai hallották, hogy Jehova nagy irgalmat tanúsított iránta, és együtt örültek vele.


verse #59

A nyolcadik napon pedig eljöttek, hogy körülmetéljék a kisgyermeket, és az apja után Zakariásnak akarták nevezni.


verse #60

De az anyja így válaszolt: „Nem, hanem Jánosnak fogják nevezni.”


verse #61

Erre ezt mondták neki: „Egyik rokonodat sem hívják így.”


verse #62

Aztán megkérdezték az apját jelekkel, hogy mit akar, hogyan nevezzék.


verse #63

Ő pedig kért egy táblát, és ezt írta: „János a neve.” Erre mindnyájan nagyon elcsodálkoztak.


verse #64

Neki pedig rögtön megnyílt a szája, és megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és dicsőítette Istent.


verse #65

Erre félelem fogta el mindazokat, akik a szomszédságukban laktak, és Júdea egész hegyvidékén beszélni kezdtek erről.


verse #66

És akik csak hallották, szívükbe vésték ezt, és így szóltak: „Mi lesz ebből a kisgyermekből?” Mert bizony Jehova vele volt.


verse #67

Majd az apját, Zakariást áthatotta a szent szellem, és így prófétált:


verse #68

„Dicsőség Jehovának, Izrael Istenének, mert a népére fordította figyelmét, és szabadítást szerzett neki.


verse #69

És hatalmas megmentőt adott nekünk az ő szolgájának, Dávidnak a királyi leszármazási vonalán,


verse #70

mint ahogy szent prófétái által régtől fogva beszélt


verse #71

arról, hogy megment minket ellenségeinktől és minden gyűlölőnk kezéből.


verse #72

Ősapáinkra való tekintettel irgalmas lesz hozzánk, és megemlékezik szent szövetségéről,


verse #73

az ősapánknak, Ábrahámnak tett esküről,


verse #74

hogy miután megszabadultunk ellenségeink kezéből, megadja nekünk azt a kiváltságot, hogy félelem nélkül szent szolgálatot végezzünk neki


verse #75

hűséggel és igazságossággal őelőtte minden napunkon.


verse #76

Ami pedig téged illet, kisgyermek, a legfelségesebb Isten prófétájának fognak hívni, mert Jehova előtt fogsz járni, hogy előkészítsd útjait,


verse #77

hogy ismeretet adj át a népének a megmentésről, amely bűneinek megbocsátása által van,


verse #78

Istenünk gyengéd könyörületéből. Ezzel a könyörülettel hajnal virrad ránk a magasságból,


verse #79

hogy világosságot adjon azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek, és hogy lábunkat a béke útján vezesse.”


verse #80

A kisgyermek pedig felnőtt, és megerősödött szellemben, és a pusztában maradt addig a napig, amelyen nyilvánosan megmutatta magát Izraelnek.

Chapters:


Books