⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Birák

chapter 1


Chapters:


verse #1

Józsué halála után az izraeliták megkérdezték Jehovát: „Ki menjen fel közülünk elsőként, hogy harcoljon a kánaániták ellen?”


verse #2

Jehova így felelt: „Júda menjen fel. Neki adom azt a földet.”


verse #3

Júda ekkor ezt mondta a testvérének, Simeonnak: „Gyere fel velem a nekem kijelölt területre, hogy harcoljunk a kánaániták ellen. Aztán én is elmegyek veled a neked kijelölt területre.” Simeon pedig elment vele.


verse #4

Amikor Júda felment, Jehova segítségével legyőzték a kánaánitákat és a perizitákat, és megöltek 10 000 férfit Bézekben.


verse #5

Bézekben rátaláltak Adoni-Bézekre. Harcoltak ellene, és vereséget mértek a kánaánitákra meg a perizitákra.


verse #6

Amikor Adoni-Bézek elmenekült, üldözőbe vették, és miután elfogták, levágták a hüvelykujjait és a nagylábujjait.


verse #7

Adoni-Bézek ekkor így szólt: „70 királynak vágtam le a hüvelykujjait és a nagylábujjait, és ezek az asztalomról lehullott ételmaradékot szedegették. A tetteim szerint fizetett meg nekem Isten.” Azután elvitték Jeruzsálembe, és ott halt meg.


verse #8

Júda férfiai azután Jeruzsálem ellen harcoltak, és elfoglalták azt. Lakosait kardélre hányták, és lángba borították a várost.


verse #9

Ezt követően Júda férfiai lementek, hogy a hegyvidéken, a Negebben és a Sefélán lakó kánaániták ellen harcoljanak.


verse #10

Júda tehát kivonult azok ellen a kánaániták ellen, akik Hebronban laktak (Hebron neve azelőtt Kirját-Arba volt), és legyőzték Sésait, Ahimánt és Talmait.


verse #11

Majd onnan felvonultak Debir lakosai ellen. (Debir neve azelőtt Kirját-Széfer volt.)


verse #12

Káleb ekkor ezt mondta: „Annak a férfinak, aki csapást mér Kirját-Széferre, és elfoglalja azt, feleségül adom a lányomat, Akszát.”


verse #13

És Otniel, Kenáznak, Káleb öccsének a fia foglalta el azt. Káleb ezért neki adta feleségül a lányát, Akszát.


verse #14

Miközben a lány hazafelé tartott, unszolta a férjét, hogy kérjen az apjától földet. Aztán Aksza leszállt a szamárról. Káleb megkérdezte tőle: „Mit szeretnél?”


verse #15

Ő ezt válaszolta: „Kérlek, adj nekem ajándékot: mivel délen adtál nekem földet, add nekem Gullót-Maimot is.” Így hát Káleb neki adta Felső-Gullótot és Alsó-Gullótot.


verse #16

És a kenitának, Mózes apósának a leszármazottai felmentek Júda népével a pálmafák városából Júda pusztájába, mely Arádtól délre fekszik. Elmentek, és letelepedtek ott a nép között.


verse #17

Júda viszont továbbvonult Simeonnal, a testvérével, megtámadták a kánaánitákat, akik Cefátban laktak, és elpusztították a várost. Így hát Hormának nevezték el azt.


verse #18

Júda ezután elfoglalta Gázát, Askelont és Ekront, és az azokhoz tartozó területeket.


verse #19

Jehova Júdával volt, és elfoglalták a hegyvidéket, de a völgyben lakókat nem tudták elűzni, mert azoknak vaspengével felszerelt harci szekereik voltak.


verse #20

Odaadták Kálebnek Hebront, ahogy Mózes megígérte, és ő kiűzte onnan Anák három fiát.


verse #21

Ám a benjáminiták nem űzték ki a Jeruzsálemben lakó jebuszitákat, így a jebusziták mind a mai napig a benjáminitákkal laknak Jeruzsálemben.


verse #22

Időközben József leszármazottai felmentek Bétel ellen, és Jehova velük volt.


verse #23

József leszármazottai kikémlelték Bételt (a város neve azelőtt Lúz volt),


verse #24

és a kémek megláttak egy férfit, aki épp a városból jött ki. Ezt mondták neki: „Mutasd meg, kérünk, hogyan juthatunk be a városba, mi pedig kedvesen bánunk majd veled.”


verse #25

A férfi pedig megmutatta nekik, hogyan lehet bejutni a városba. A város lakosait kardélre hányták, de a férfit és az egész családját elengedték.


verse #26

A férfi ezután elment a hettiták földjére, felépített egy várost, és Lúznak nevezte el. Így hívják azt mind a mai napig.


verse #27

Manassé nem foglalta el Bét-Seánt, Taánakot, Dórt, Jibleámot és Megiddót, valamint azok környező városait. A kánaániták makacsul ragaszkodtak ahhoz, hogy azon a földön lakjanak.


verse #28

Izrael pedig megerősödött, de nem űzött el minden kánaánitát, hanem kényszermunkára fogta őket.


verse #29

Efraim sem űzte el a Gézerben lakó kánaánitákat, hanem a kánaániták továbbra is ott laktak közöttük Gézerben.


verse #30

Zebulon sem űzte el Kitron és Nahalól lakosait, hanem a kánaániták továbbra is ott laktak közöttük, és kényszermunkások lettek.


verse #31

Áser sem űzte el Akkó lakosait, valamint Szidón, Ahláb, Akzib, Helba, Afik és Rehob lakosait.


verse #32

Így hát Áser leszármazottai az ott lakó kánaániták között laktak, mert nem űzték el őket.


verse #33

Naftali sem űzte el Bét-Semes és Bét-Anát lakosait, hanem az ott lakó kánaániták között laktak. Bét-Semes meg Bét-Anát lakosai a kényszermunkásai lettek.


verse #34

Az amoriták a hegyek közé kényszerítették Dán leszármazottait, és nem engedték, hogy lejöjjenek a völgybe.


verse #35

Az amoriták makacsul ragaszkodtak ahhoz, hogy a Heresz-hegyen, Ajjalonban és Saálbimban lakjanak. Ám amikor József leszármazottainak nagy hatalmuk lett, kényszermunkára fogták őket.


verse #36

Az amoriták területe az Akrabbim emelkedőjétől, Szelától fölfelé húzódott.

Chapters:


Books