⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Júdás levele

chapter 1


verse #1

Júdástól, Jézus Krisztus rabszolgájától, Jakab testvérétől, az elhívottaknak, akiket Isten, az Atya szeret, és akik Jézus Krisztus számára vannak megőrizve:


verse #2

Egyre nagyobb irgalmasságban, békében és szeretetben legyen részetek!


verse #3

Szeretteim, bár minden igyekezettel azon voltam, hogy közös megmentésünkről írjak nektek, úgy találtam, arra van szükség, hogy azért írjak, hogy buzdítsalak titeket: vívjatok kemény harcot a hitért, amelyet egyszer s mindenkorra átadtak a szenteknek.


verse #4

Amiatt teszem ezt, mert belopództak közétek bizonyos emberek, akiket az Írások régen kijelöltek arra, hogy ítélet alá essenek. Istentelenek, akik a mi Istenünk ki nem érdemelt kedvességét mentségül használják fel a gátlástalan viselkedésükre, és hűtlennek bizonyulnak egyedüli tulajdonosunkhoz és Urunkhoz, Jézus Krisztushoz.


verse #5

Noha teljesen tisztában vagytok mindezekkel, emlékeztetni akarlak benneteket, hogy Jehova kimentett ugyan egy népet Egyiptom földjéről, ám később elpusztította azokat, akiknek nem volt hitük.


verse #6

Az angyalokat pedig, akik nem őrizték meg eredeti állásukat, hanem elhagyták a maguk megfelelő lakóhelyét, örök bilincsekben, sűrű sötétségben tartja fenn a nagy nap ítéletére.


verse #7

Ugyanígy Szodoma és Gomorra, meg a körülöttük levő városok is belemerültek a szexuális erkölcstelenségbe, és természetellenes testi vágyaikat követték. Ezek intő példaként vannak elénk állítva, mivel örökre szóló bírói büntetést szenvedtek el tűz által.


verse #8

Ennek ellenére azok, akik belopództak közétek, szintén álmokba merülnek, beszennyezik a testet, megvetik a hatalmon levőket, és becsmérlően beszélnek a dicsőségesekről.


verse #9

Pedig még Mihály, az arkangyal sem mert becsmérlő kifejezéseket használni, hogy ítélkezzen az Ördög felett, amikor nézeteltérése volt vele, és Mózes testéről vitatkozott, hanem így szólt: „Feddjen meg téged Jehova!”


verse #10

Ők mégis becsmérlően beszélnek mindarról, amit valójában nem értenek. Amit meg az oktalan állatokhoz hasonlóan ösztönösen értenek, azzal továbbra is megrontják magukat.


verse #11

Jaj nekik, mert Káin ösvényére tértek, a jutalomra vágyva meggondolatlanul Bálám tévelygő útját követték, és lázadó beszédükkel pusztulást hoztak magukra, akárcsak Kórah.


verse #12

Ők a víz alatt rejtőző sziklák a szeretetvendégségeiteken, miközben együtt vendégeskednek veletek; pásztorok, akik magukat legeltetik félelem nélkül. Széltől ide-oda hajtott, víztelen felhők; késő őszi, gyümölcstelen, kétszer elpusztult és gyökerestől kitépett fák.


verse #13

A tenger vad hullámai, akik saját szégyenüket tajtékozzák fel; pálya nélküli csillagok, akiknek a legsűrűbb sötétség van fenntartva örökre.


verse #14

Igen, Énók, Ádámtól fogva a hetedik, szintén prófétált róluk, amikor ezt mondta: „Jehova eljött az ő szentjeinek sokaságával,


verse #15

hogy ítéletet hajtson végre mindenkin, és minden istentelenre rábizonyítson minden gonosztettet, amelyet őt semmibe véve elkövetett, és minden botrányos dolgot, amelyet az istentelen bűnösök szóltak ellene.”


verse #16

Ezek zúgolódók, olyanok, akik panaszkodnak a sorsuk miatt, a saját kívánságaikat követik, és fellengzősen dicsekednek, miközben másoknak hízelegnek haszonlesésből.


verse #17

Ami titeket illet, szeretteim, emlékezzetek vissza azokra, amiket Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak apostolai mondtak korábban.


verse #18

Ők többször is ezt mondták nektek: „Az utolsó időben lesznek gúnyolódók, akik a saját, istentelen dolgokra irányuló kívánságaikat követik majd.”


verse #19

Ezek azok, akik megosztottságot okoznak; állatias emberek, akiknek nincsen szellemiségük.


verse #20

De ti, szeretteim, erősödjetek meg szent hitetek által, és imádkozzatok szent szellemmel,


verse #21

hogy megmaradjatok Isten szeretetében, miközben várjátok Jézus Krisztus, a mi Urunk irgalmát, melynek köszönhetően örök életünk lehet.


verse #22

Ezenkívül továbbra is legyetek irgalmasak némelyekhez, akiknek kételyeik vannak;


verse #23

mentsétek meg őket, kiragadva őket a tűzből. És továbbra is legyetek irgalmasak másokhoz is, de ezt félelemmel tegyétek, gyűlölve még a ruhát is, amelyet bemocskolt a test.


verse #24

Annak pedig, aki képes arra, hogy megóvjon titeket az elbotlástól, és szennyfolt nélkül állítson oda nagy örömmel az ő dicsősége elé,


verse #25

vagyis az egyedüli Istennek, a mi megmentőnknek, dicsőség, fenség, erő és hatalom Jézus Krisztus, a mi Urunk által öröktől fogva, most és mindörökké! Ámen.

Chapters:


Books