⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

Márk evangéliuma

chapter 1


Chapters:


verse #1

Így kezdődik a Jézus Krisztusról, az Isten Fiáról szóló jó hír:


verse #2

Mint ahogy meg van írva Ézsaiás prófétánál: „(Elküldöm követemet előtted, aki előkészíti az utadat.)


verse #3

Valaki ezt kiáltja a pusztában: »Készítsétek elő Jehova útját! Tegyétek egyenessé az ösvényeit!«”


verse #4

Keresztelő János a pusztában volt, és hirdette az embereknek, hogy keresztelkedjenek meg a bűnök megbocsátásához vezető megbánás jelképeként.


verse #5

És kiment hozzá Júdea egész vidéke és Jeruzsálem minden lakója. Nyíltan megvallották a bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban.


verse #6

János teveszőr ruhát viselt, a derekán bőröv volt, és sáskát meg vadmézet evett.


verse #7

És ezt hirdette: „Olyasvalaki jön utánam, akinek nagyobb hatalma van, mint nekem, és nem vagyok méltó arra, hogy lehajoljak, és kioldjam a saruszíját.


verse #8

Én vízzel kereszteltelek titeket, ő pedig majd szent szellemmel fog keresztelni titeket.”


verse #9

Azokban a napokban történt, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és János megkeresztelte őt a Jordánban.


verse #10

És azonnal, ahogy feljött a vízből, látta, amint az ég megnyílik, és a szellem, mint egy galamb, leszáll rá.


verse #11

És hang hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam; örömömet lelem benned.”


verse #12

A szellem pedig azonnal arra késztette, hogy menjen a pusztába.


verse #13

Így 40 napig a pusztában maradt, s eközben Sátán kísértette őt. Vadállatok között volt, de az angyalok szolgáltak neki.


verse #14

Miután Jánost letartóztatták, Jézus Galileába ment, hirdette Isten jó hírét,


verse #15

és ezt mondta: „Elérkezett a meghatározott idő, és már közel van Isten királysága. Bánjátok meg a bűneiteket, és higgyetek a jó hírben!”


verse #16

A Galileai-tenger partján járva meglátta Simont és annak testvérét, Andrást, amint kivetették hálóikat a tengerbe, ugyanis halászok voltak.


verse #17

Ekkor Jézus ezt mondta nekik: „Jöjjetek utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket.”


verse #18

Azok pedig rögtön otthagyták a hálóikat, és követték őt.


verse #19

Miután egy kissé továbbhaladt, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és annak testvérét, Jánost, amint épp a hálóikat javítgatták a csónakjukban,


verse #20

és habozás nélkül elhívta őket. Erre ők otthagyták az apjukat, Zebedeust a napszámosokkal a csónakban, és követték Jézust.


verse #21

És Kapernaumba mentek.

Ahogy megkezdődött a sabbat, Jézus bement a zsinagógába, és tanítani kezdett.


verse #22

És ámultak a tanítási módján, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, nem pedig úgy, mint az írástudók.


verse #23

Éppen akkor volt a zsinagógájukban egy ember, aki tisztátalan szellem befolyása alatt állt, és így kiabált:


verse #24

„Mit akarsz tőlünk, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Pontosan tudom, ki vagy: az Isten szentje!”


verse #25

Jézus azonban ráparancsolt: „Hallgass, és menj ki belőle!”


verse #26

A tisztátalan szellem pedig, miután rángást hozott rá, és teljes erejéből üvöltött, kiment belőle.


verse #27

Az emberek pedig mindnyájan annyira meg voltak döbbenve, hogy tanakodni kezdtek maguk között: „Mi ez? Új tanítás! Hatalommal parancsol még a tisztátalan szellemeknek is, és azok engedelmeskednek neki.”


verse #28

Így a róla szóló hír gyorsan elterjedt mindenfelé Galilea egész környékén.


verse #29

Ezután elhagyták a zsinagógát, s Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András otthonába mentek.


verse #30

Simon anyósa pedig lázas betegen feküdt, és rögtön szóltak Jézusnak felőle.


verse #31

Ő odament hozzá, megfogta a kezét, és felsegítette őt. Az asszonynak elmúlt a láza, és kiszolgálta őket.


verse #32

Miután leszállt az este, és a nap már lenyugodott, kezdték odavinni hozzá mindazokat, akik betegek voltak, és akiket megszálltak a démonok;


verse #33

és az egész város összegyűlt közvetlenül az ajtónál.


verse #34

Így sokakat meggyógyított, akik különféle betegségekben szenvedtek, és sok démont kiűzött, de nem engedte a démonokat beszélni, mert azok tudták, hogy ő a Krisztus.


verse #35

Kora reggel, amikor még sötét volt, felkelt, kiment, egy elhagyatott helyre távozott, és ott imádkozni kezdett.


verse #36

Simon és a vele levők azonban utánasiettek,


verse #37

megtalálták, és ezt mondták neki: „Mindenki téged keres.”


verse #38

De ő így szólt hozzájuk: „Menjünk valahova máshova, a közeli kisvárosokba, hogy ott is prédikáljak, mert ezért jöttem.”


verse #39

El is ment, és szerte egész Galileában prédikált a zsinagógákban, és kiűzte a démonokat.


verse #40

Odament hozzá egy leprás is, és könyörgött, sőt térdre borult, úgy mondta neki: „Ha akarod, meg tudsz tisztítani.”


verse #41

Erre megszánta, kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt hozzá: „Akarom! Tisztulj meg!”


verse #42

A férfi pedig azonnal kigyógyult a leprából, és megtisztult.


verse #43

Majd Jézus szigorúan ráparancsolt, és rögtön elküldte,


verse #44

ezt mondva neki: „Nehogy elmondd ezt bárkinek is! De menj, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel a megtisztulásodért azt, amit Mózes előírt, hogy lássák a papok, hogy meggyógyultál.”


verse #45

Ám az, miután elment, kezdte széles körben híresztelni a dolgot, és mindenfelé terjeszteni, úgyhogy Jézus nyilvánosan már nem mehetett be egy városba sem, ezért inkább kint maradt, elhagyatott helyeken. De azért továbbra is jöttek hozzá mindenfelől.

Chapters:


Books