⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

A királyok első könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

Dávid király pedig megöregedett, és elteltek fölötte az évek. Betakargatták ugyan ruhákkal, de nem tudott fölmelegedni.


verse #2

Ezt mondták hát neki a szolgái: „Engedd meg, urunk, királyunk, hogy egy lányt, egy szüzet keressünk. Ő majd gondoz téged, és a karjaidban fekszik, hogy fölmelegedjen urunk, a király.”


verse #3

Egész Izraelt bejárták, hogy találjanak egy gyönyörű lányt. Így találtak rá a sunemi Abiságra, és bevitték a királyhoz.


verse #4

A lány rendkívül szép volt. Ő lett a király gondozója, és szolgált neki. De a királynak nem volt vele nemi kapcsolata.


verse #5

Mindeközben Adónia, Haggit fia felfuvalkodott, és ezt mondta: „Én leszek a király!” Szerzett magának egy szekeret, és lovasokat is, meg 50 embert, hogy előtte fussanak.


verse #6

Ám az apja soha nem akart vele összetűzésbe kerülni, ezért nem mondta neki: „Miért tetted ezt?” Ráadásul igen jóképű volt, és az anyja Absolon után szülte őt.


verse #7

Adónia tárgyalni kezdett Joábbal, Céruja fiával, és Abjátár pappal, azok meg segítséget nyújtottak neki, és támogatták őt.


verse #8

De Cádók pap és Benája, Jójada fia, meg Nátán próféta, Simei, Réi és Dávid kiemelkedő harcosai nem támogatták Adóniát.


verse #9

Adónia aztán juhokat, marhákat és hizlalt állatokat áldozott a Zohélet-kőnél, amely az Én-Rógel közelében van, és meghívta minden testvérét, a király fiait, és Júda minden emberét, a király szolgáit.


verse #10

De Nátán prófétát, Benáját, a kiemelkedő harcosokat és Salamont, a testvérét nem hívta meg.


verse #11

Nátán ekkor így szólt Betsabéhoz, Salamon anyjához: „Nem hallottad, hogy Adónia, Haggit fia király lett, és urunk, Dávid mit sem tud erről?


verse #12

Most azért kérlek, gyere, hadd adjak neked tanácsot. Így megmentheted az életedet, és fiadnak, Salamonnak az életét.


verse #13

Menj be Dávid királyhoz, és így szólj hozzá: »Nemde te esküdtél meg, uram, királyom, a te szolgálólányodnak ilyen szavakkal: ’Fiad, Salamon lesz utánam a király, és ő fog a trónomon ülni.’ Akkor miért Adónia lett a király?«


verse #14

Miközben beszélsz majd a királlyal, én is bemegyek utánad, és megerősítem a szavaidat.”


verse #15

Betsabé tehát bement a királyhoz, a hálószobájába. A király már nagyon idős volt, és a sunemi Abiság állt a szolgálatára.


verse #16

Akkor Betsabé mélyen meghajolt, és leborult a király előtt. A király pedig így szólt: „Mit szeretnél?”


verse #17

Ő ezt válaszolta: „Uram, te esküdtél meg Jehova Istenedre a te szolgálólányodnak: »Fiad, Salamon lesz utánam a király, és ő fog a trónomon ülni.«


verse #18

De most Adónia lett a király, és az én uram, a király mit sem tud erről.


verse #19

Rengeteg bikát, hizlalt állatot és juhot áldozott. Meghívta a király minden fiát, Abjátár papot és a hadsereg vezérét, Joábot is. De Salamont, a te szolgádat, nem hívta meg.


verse #20

És most, uram, királyom, egész Izrael szeme rajtad van, hogy megmondd nekik, ki fog az én uramnak, a királynak a trónján ülni őutána.


verse #21

Máskülönben amint uram, királyom meghal, engem is, és Salamon fiamat is árulónak fognak tekinteni.”


verse #22

Még beszélt a királlyal, amikor megjött Nátán próféta.


verse #23

Nyomban szóltak hát a királynak: „Itt van Nátán próféta!” Nátán bement a király elé, és arcra borult előtte,


verse #24

majd így szólt: „Uram, királyom, te mondtad, hogy Adónia lesz utánad a király, és ő fog a trónodon ülni?


verse #25

Mert ő ma lement, hogy sok bikát, hizlalt állatot és juhot áldozzon, és meghívta a király minden fiát meg a hadsereg vezéreit és Abjátár papot. Ott esznek-isznak vele, és ezt mondogatják: »Éljen sokáig Adónia király!«


verse #26

De engem, a te szolgádat, és Cádók papot meg Benáját, Jójada fiát, és Salamont, a te szolgádat nem hívta meg.


verse #27

Vajon uram, a király adott engedélyt erre, anélkül hogy tudatta volna a te szolgáddal, hogy ki üljön uramnak, a királynak a trónján őutána?”


verse #28

Dávid király ekkor ezt mondta: „Hívjátok ide Betsabét!” Ő be is ment, és megállt a király előtt.


verse #29

A király pedig megesküdött: „Olyan biztos az, mint hogy él Jehova, aki megszabadított engem minden nyomorúságból,


verse #30

hogy úgy cselekszem a mai napon, amiképpen megesküdtem neked Jehovára, Izrael Istenére: »Fiad, Salamon lesz utánam a király, és ő fog a trónomon ülni helyettem.«”


verse #31

Betsabé akkor mélyen meghajolt, leborult a király előtt, és ezt mondta: „Éljen az én uram, Dávid király örökké!”


verse #32

Dávid király azonnal meg is parancsolta: „Hívjátok ide hozzám Cádók papot, Nátán prófétát és Benáját, Jójada fiát.” Ezek tehát bementek a király elé.


verse #33

A király ezt mondta nekik: „Vegyétek magatok mellé uratok szolgáit, ültessétek Salamon fiamat az öszvéremre, és vigyétek le a Gihonhoz.


verse #34

Ott Cádók pap és Nátán próféta kenje fel őt Izrael királyává. Aztán fújjátok meg a kürtöt, és mondjátok: »Éljen sokáig Salamon király!«


verse #35

Aztán vonuljatok mögötte, ő pedig jöjjön be, és üljön a trónomra. Ő lesz a király helyettem, és őt fogom megbízni azzal, hogy Izrael és Júda vezetője legyen.”


verse #36

Benája, Jójada fia nyomban ezt mondta a királynak: „Ámen! Erősítse meg ezt Jehova, uram, királyom Istene!


verse #37

Amiképpen urammal, a királlyal volt Jehova, úgy legyen Salamonnal is, és tegye a trónját még dicsőségesebbé, mint uramnak, Dávid királynak a trónját!”


verse #38

Lement hát Cádók pap, Nátán próféta, Benája, Jójada fia, a kereteusok meg a peleteusok, és felültették Salamont Dávid király öszvérére, majd elvitték a Gihonhoz.


verse #39

Cádók pap ekkor előhozta az olajosszarut a sátorból, és felkente Salamont. Megfújták a kürtöt, és az egész nép kiáltozni kezdett: „Éljen sokáig Salamon király!”


verse #40

Ezután az egész nép mögötte vonult. Miközben felfelé mentek, fuvoláztak, és annyira ujjongtak, hogy a föld is beleremegett.


verse #41

Adónia és a vele levő meghívottak mind meghallották ezt, miután végeztek az evéssel. Joáb a kürtszó hallatán ezt kérdezte: „Mi ez a nagy hangzavar a városban?”


verse #42

Még beszélt, amikor megérkezett Jonatán, Abjátár pap fia. Adónia akkor így szólt: „Gyere be, mert jó ember vagy, és biztosan jó hírt hozol.”


verse #43

De Jonatán ezt válaszolta Adóniának: „Hát nem éppen! Urunk, Dávid király Salamont tette királlyá.


verse #44

A király elküldte vele Cádók papot, Nátán prófétát, Benáját, Jójada fiát, és a kereteusokat meg a peleteusokat, és felültették őt a király öszvérére.


verse #45

Akkor Cádók pap és Nátán próféta felkenték őt királlyá a Gihonnál. Onnan aztán felmentek ujjongva, és most fel van bolydulva a város. Ez volt a hangzavar, amit hallottatok.


verse #46

Sőt, Salamon már el is foglalta a királyi trónt.


verse #47

És még valami: a király szolgái bementek, hogy kifejezzék jókívánságaikat urunknak, Dávid királynak: »Tegye Istened Salamon nevét tiszteletre méltóbbá a te nevednél, és trónját dicsőségesebbé a te trónodnál!« A király erre meghajolt az ágyán.


verse #48

Ezt mondta a király: »Dicsőség Jehovának, Izrael Istenének, aki adott ma valakit, hogy a trónomon üljön, és megengedte, hogy lássam ezt!«”


verse #49

Erre mindazok, akiket Adónia meghívott, megrémültek. Fogták magukat, és mindegyikük ment a maga útjára.


verse #50

Adónia is félt Salamon miatt, így hát elment, és megragadta az oltár szarvait.


verse #51

Salamonnak ezt jelentették: „Adónia fél Salamon királytól. Megfogta az oltár szarvait, és ezt mondja: »Előbb esküdjön meg nekem Salamon király, hogy nem hányja kardélre a szolgáját!«”


verse #52

Salamon erre ezt mondta: „Ha derék ember módjára viselkedik, egyetlen hajszála sem görbül meg, de ha valami rosszat tesz, akkor meg kell halnia.”


verse #53

Salamon király tehát elküldött érte, hogy lehozzák őt az oltártól. Adónia aztán odajött, és meghajolt Salamon király előtt, Salamon pedig így szólt hozzá: „Menj haza!”

Chapters:


Books