⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

János evangéliuma

chapter 1


Chapters:


verse #1

Kezdetben volt a Szó, és a Szó az Istennel volt, és a Szó isten volt.


verse #2

Ő kezdetben az Istennel volt.


verse #3

Minden őáltala jött létre, és tőle függetlenül semmi sem jött létre.

Ami létrejött


verse #4

általa, az az élet volt, és az élet világosság volt az embereknek.


verse #5

A világosság pedig fénylik a sötétségben, de a sötétségnek nincs hatalma a világosság felett.


verse #6

Eljött egy ember, akit Isten a képviselőjeként küldött. János volt a neve.


verse #7

Ő azért jött, hogy tanúskodjon a világosságról, hogy mindenfajta ember higgyen őáltala.


verse #8

Nem ő volt ez a világosság, de neki kellett tanúskodnia erről a világosságról.


verse #9

Az igazi világosság, amely világosságot ad mindenfajta embernek, érkezőben volt már a világba.


verse #10

A világban volt, és a világ őáltala jött létre, de nem ismerte őt a világ.


verse #11

A hazájába jött, de a saját népe nem fogadta szívesen.


verse #12

Ám mindazoknak, akik szívesen fogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mert hittek a nevében.


verse #13

És ők nem emberi szülőktől születtek, nem testnek, azaz szülőknek az akaratából, hanem Isten akaratából.


verse #14

A Szó tehát testté lett, és közöttünk lakott, és mi láttuk a dicsőségét, olyan dicsőséget, amilyet egy egyszülött fiú kap az apjától. Mindig az igazat mondta, és Isten mindig a kedvét lelte benne.


verse #15

(János tanúskodott róla, sőt így kiáltott: „Őróla mondtam: »Aki utánam jön, felülmúl engem, mert már előttem létezett.«”)


verse #16

Mindannyian bőven kaptunk tőle ki nem érdemelt kedvességet, mivel telve volt ki nem érdemelt kedvességgel.


verse #17

Mert a törvényt Isten Mózes által adta, de Jézus Krisztus által mutatta meg, hogy mi a ki nem érdemelt kedvesség és az igazság.


verse #18

Istent egy ember sem látta soha. Az egyszülött isten, aki az Atya oldalán van, az szolgált felőle magyarázattal.


verse #19

János pedig így tanúskodott, amikor a zsidók papokat és lévitákat küldtek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle: „Ki vagy te?”


verse #20

Ő pedig nem tagadta, hanem megvallotta: „Én nem a Krisztus vagyok.”


verse #21

És megkérdezték tőle: „Hát akkor? Illés vagy?” Ő ezt mondta: „Nem vagyok.” „A próféta vagy?” Ezt válaszolta: „Nem!”


verse #22

Erre így szóltak hozzá: „Ki vagy te? Mondd meg nekünk, hogy válaszolhassunk azoknak, akik elküldtek bennünket. Mit mondasz magadról?”


verse #23

Ezt mondta: „Én vagyok az, aki így kiált a pusztában: »Tegyétek egyenessé Jehova útját!«, mint ahogy Ézsaiás próféta mondta.”


verse #24

A küldöttek pedig a farizeusoktól jöttek.


verse #25

Megkérdezték hát: „Akkor miért keresztelsz, ha nem vagy sem a Krisztus, sem Illés, sem a próféta?”


verse #26

János így válaszolt nekik: „Én vízben keresztelek. De közöttetek van valaki, akit ti nem ismertek,


verse #27

aki utánam jön, és akinek még a saruszíját sem vagyok méltó kioldani.”


verse #28

Ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt.


verse #29

Másnap, amikor látta, hogy Jézus jön feléje, ezt mondta: „Nézzétek, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét!


verse #30

Ő az, akiről azt mondtam, hogy utánam jön egy férfi, aki felülmúl engem, mert már előttem létezett.


verse #31

Én sem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízben, hogy Izrael megismerje őt.”


verse #32

János még erről is tanúskodott: „Láttam, ahogy a szellem leszáll rá az égből, mint egy galamb, és rajta is marad.


verse #33

Én sem ismertem őt, de aki elküldött, hogy vízben kereszteljek, az mondta nekem: »Akire látod, hogy leszáll a szellem, és rajta is marad, ő az, aki szent szellemmel keresztel.«


verse #34

Én pedig ezt láttam, és tanúskodtam róla, hogy ő az Isten Fia.”


verse #35

Másnap ismét ott állt János, és a tanítványai közül kettő,


verse #36

és amikor meglátta az arra jövő Jézust, ezt mondta: „Nézzétek, az Isten báránya!”


verse #37

Mikor a két tanítvány ezt hallotta, Jézus után ment.


verse #38

Jézus ekkor megfordult, és meglátva, hogy követik, így szólt hozzájuk: „Mit szeretnétek?” Azok megkérdezték tőle: „Rabbi (ami lefordítva azt jelenti, hogy ’tanító’), hol szálltál meg?”


verse #39

Ő így felelt nekik: „Gyertek, és majd meglátjátok.” El is mentek, és látták, hol van a szállása, és aznap nála maradtak. Ekkor a tizedik óra körül járt az idő.


verse #40

András, Simon Péter testvére volt az egyik a kettő közül, aki hallotta, amit János mondott, és követte Jézust.


verse #41

Ő először a testvérével, Simonnal találkozott, és ezt mondta neki: „Megtaláltuk a Messiást” (ami lefordítva azt jelenti, hogy ’Krisztus’).


verse #42

Elvitte őt Jézushoz. Amikor Jézus ránézett, ezt mondta: „Te Simon vagy, János fia. Kéfásnak fognak hívni” (ami lefordítva: ’Péter’).


verse #43

Másnap Jézus Galileába akart menni. Ekkor találkozott Fülöppel, és ezt mondta neki: „Légy a követőm!”


verse #44

Fülöp pedig Betsaidából, András és Péter városából való volt.


verse #45

Fülöp találkozott Nátánaellel, és ezt mondta neki: „Megtaláltuk azt, akiről Mózes is írt a Törvényben, és a Próféták is írtak: Jézust, József fiát, Názáretből.”


verse #46

Nátánael azonban így szólt hozzá: „Jöhet valami jó Názáretből?” Fülöp ezt mondta neki: „Gyere és nézd meg!”


verse #47

Amikor Jézus látta, hogy Nátánael jön feléje, ezt mondta róla: „Íme, egy igazi izraelita, aki nem képmutató.”


verse #48

Nátánael így szólt hozzá: „Honnan ismersz?” Jézus ezt válaszolta neki: „Mielőtt Fülöp hívott téged, láttalak, amikor a fügefa alatt voltál.”


verse #49

Nátánael így válaszolt neki: „Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy Izrael királya!”


verse #50

Jézus erre ezt mondta neki: „Azért hiszel, mert megmondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt? Nagyobb dolgokat látsz majd ezeknél.”


verse #51

Majd ezt mondta neki: „Teljesen biztosak lehettek benne, hogy látni fogjátok az eget megnyílva, és az Isten angyalait, amint fel- és leszállnak az Emberfiához.”

Chapters:


Books