⚠️ Attention! This translation reflects the teachings of the Church of Jehovah’s Witnesses.

A krónikák első könyve

chapter 1


Chapters:


verse #1

Ádám,
Sét,
Énós,


verse #2

Kénán,
Mahalalel,
Járed,


verse #3

Énók,
Metusélah,
Lámek,


verse #4

Noé,
Sém, Hám és Jáfet.


verse #5

Jáfet fiai voltak: Gómer, Magóg, Madai, Jáván, Tubál, Mések és Tirász.


verse #6

Gómer fiai voltak: Askenáz, Rifát és Tógarma.


verse #7

Jáván fiai voltak: Elisah, Társis, Kittim és Rodánim.


verse #8

Hám fiai voltak: Kús, Micraim, Pút és Kánaán.


verse #9

Kús fiai voltak: Széba, Havila, Szabta, Raáma és Szabtéka.

Raáma fiai voltak: Sába és Dedán.


verse #10

Kús fia volt Nimród. Ő volt az első, aki hatalmassá lett a földön.


verse #11

Micraim fiai voltak: Ludim, Anámim, Lehábim, Naftuhim,


verse #12

Patruszim, Kaszlúhim (tőle származtak a filiszteusok) és Kaftorim.


verse #13

Kánaán fiai voltak: Szidón, az elsőszülöttje, és Hét.


verse #14

Továbbá tőle származtak a jebusziták, az amoriták, a girgasiták,


verse #15

a hivviták, az árkiták, a sziniták,


verse #16

az arvadiak, a cemáriak és a hamatiták.


verse #17

Sém fiai voltak: Elám, Assur, Arpaksád, Lud és Arám,
továbbá Úc, Hul, Geter és Mas.


verse #18

Arpaksád fia volt Séla, és Séla fia volt Éber.


verse #19

Ébernek két fia született. Az egyiknek Péleg volt a neve, mert az ő életében szóródtak szét az emberek a földön, a testvérének pedig Joktán volt a neve.


verse #20

Joktán fiai voltak: Almodád, Sélef, Hacarmávet, Jerah,


verse #21

Hadórám, Uzál, Dikla,


verse #22

Obál, Abimáel, Sába,


verse #23

Ofír, Havila és Jobáb. Ezek mind Joktán fiai voltak.


verse #24

Sém,
Arpaksád,
Séla,


verse #25

Éber,
Péleg,
Réu,


verse #26

Sérug,
Náhor,
Táré,


verse #27

Ábrám, azaz Ábrahám.


verse #28

Ábrahám fiai voltak: Izsák és Izmael.


verse #29

Ezek a leszármazottaik: Izmael elsőszülöttje volt Nebájót, aztán született Kédár, Adbeél, Mibsám,


verse #30

Misma, Dúma, Massa, Hadád, Téma,


verse #31

Jetur, Náfis és Kedema. Ezek voltak Izmael fiai.


verse #32

Keturának pedig, Ábrahám másodfeleségének a fiai, akiket szült, ezek voltak: Zimrán, Joksán, Médán, Midián, Isbák és Suah.

Joksán fiai voltak: Sába és Dedán.


verse #33

Midián fiai voltak: Éfa, Éfer, Hánók, Abida és Eldáa.

Ők mind Ketura fiai voltak.


verse #34

Ábrahám fia volt Izsák. Izsák fiai voltak: Ézsau és Izrael.


verse #35

Ézsau fiai voltak: Elifáz, Réuel, Jeus, Jalám és Kórah.


verse #36

Elifáz fiai voltak: Témán, Omár, Cefó, Gatám, Kenáz, Timna és Amálek.


verse #37

Réuel fiai voltak: Náhát, Zerah, Sammah és Mizza.


verse #38

Szeir fiai voltak: Lótán, Sobál, Cibeon, Ana, Dison, Ézer és Disán.


verse #39

Lótán fiai voltak: Hóri és Hómám. Lótán húga pedig Timna volt.


verse #40

Sobál fiai voltak: Alván, Manahát, Ebál, Sefó és Onám.

Cibeon fiai voltak: Aja és Ana.


verse #41

Ana fia volt: Dison.

Dison fiai voltak: Hemdán, Esbán, Itrán és Kerán.


verse #42

Ézer fiai voltak: Bilhán, Zaáván és Akán.

Disán fiai voltak: Úc és Arán.


verse #43

Ezek azok a királyok, akik Edom földjén uralkodtak, még mielőtt király uralkodott az izraeliták felett: Bela, Beór fia; a városának a neve Dinhába volt.


verse #44

Amikor Bela meghalt, Jobáb, a Bocrából való Zerah fia kezdett uralkodni helyette.


verse #45

Amikor Jobáb meghalt, a temaniták földjéről való Húsám kezdett uralkodni helyette.


verse #46

Amikor Húsám meghalt, Hadád, Bedád fia kezdett uralkodni helyette. Ő győzte le Midiánt Moáb területén, a városának neve pedig Avit volt.


verse #47

Amikor Hadád meghalt, a Masrékából való Szamla kezdett uralkodni helyette.


verse #48

Amikor Szamla meghalt, a folyó menti Rehobótból való Sául kezdett uralkodni helyette.


verse #49

Amikor Sául meghalt, Baál-Hanán, Akbór fia kezdett uralkodni helyette.


verse #50

Amikor Baál-Hanán meghalt, Hadád kezdett uralkodni helyette. A városának neve Páu volt, feleségét pedig Mehetábelnek hívták. Ő Mézaháb lányának, Matrédnak volt a lánya.


verse #51

Végül Hadád is meghalt.

Edom törzsfői ezek voltak: Timna, Alva, Jetét,


verse #52

Oholibáma, Elah, Pinon,


verse #53

Kenáz, Témán, Mibcár,


verse #54

Magdiel és Irám. Ezek voltak Edom törzsfői.

Chapters:


Books