Az Apoſtoloknak czelekedeti

chapter 1


Chapters:


verse #1

AZ elębb valo beſʒidet tuͤm o Theofilus mindazokrul / mellʼeket az Ieſus mind kezde cze lekedni 's mind taniyani /


verse #2

mind az na piglan̄ / mellʼen̄ menńbe felvitetęk / paran czolatot aduan̄ ſʒentlileknek āltala az apoſtoloknak / mellʼeket vālaſʒ tott vala.


verse #3

Kiknek ęs uͤ magāt iloͤ teſtben mutatta vala meg az uͤ kin ſʒenuediſinek vtānna / ſok dolgoknak ieliuel / neǵuen napon̄ ſʒemek lāttā ra aduān̄ azoknak uͤ magāt / ęs ſʒoluān̄ azoknak az iſtennek orſʒāgārul.


verse #4

Ęs egǵuͤę guͤytuin̄ azokot meghaǵā uͤnekiek hoǵ el ne tāuoznānak Ieruſalemboͤl / hanem hoǵ megvārnāk az atʼaiſtennek ighiretit / mellʼruͤl hallomās ſʒerint ērtelmet vuͤtoͤk entuͤlem /


verse #5

hoǵ az Ianos vizuel kereſʒtelt / de tuͤ kereſʒtelkedni fogtok ſʒentlilekuel ennek vtān na nem ſok napual.


verse #6

Annak okairt azok mikor egǵuͤę volnānak ǵuͤluin̄ tudakoznak vala uͤtuͤle ezt monduān̄. Vram ez uͤdoͤben ſʒerzedi io āllapatba az orſʒāgot az Iſrael fiainak?


verse #7

Monda kedig uͤnekiek. Nem tuͤhozzātok illendoͤ hoǵ uͤdoͤkoͤt tugǵatok / ęs uͤdoͤknek kuͤſded riſʒit / mel lʼeket az atʼaiſten vǵ vighezett hoǵ az uͤ tulaydon hatalmāban lege nek /


verse #8

hanem eroͤt viſʒtek / minekvtānna az ſʒentlilek tuͤreātok alāioͤuēnd / ęs tanubizonſāghim liſʒtek ennekem mind Ieruſalemben / 's mind eghiſſʒ Sidoorſʒāgban / ęs Samariaban / ęs mind ez foͤldnek vtolſo hatāraiglan̄.


verse #9

Ęs ezeket megmonduān̄ / ſʒemek lāttāra felemelkedęk / ęs az koͤd befogā uͤtet / ęs elviuę az uͤ ſʒemeknek eloͤle.


verse #10

Ęs mikoron̄ naǵon̄ niznęk / ęs ſʒemeket el nem vennęk az ēgruͤl mikoron̄ az Ieſus menne / imę kēt firfiu terme uͤeloͤttoͤk feiyr ruhākba oͤltoͤz tetuin̄ / kik ſʒolānak ęs /


verse #11

ęs ezt mondāk. Galileabeli firfiak mit āllotok az ēgbe nizuin̄? Ez Ieſus / ki tuͤtuͤletek elvitetęk az menńorſʒāgba / ezenkippen̄ iuͤ meg / mikippen̄ nizętek uͤtet az menńorſʒāgba menni.


verse #12

Legottan̄ megtērinek az heǵruͤl mellʼ olayfāk nak heginek hiuattatik / mellʼ egǵ ſʒombat napi menoͤ foͤldoͤn̄ vaǵon Ieruſalemtuͤl.


verse #13

Ęs mikor az vāroſba bementenek volna az felhāzba meninek fel / holott laknak vala Peter / ęs Iakab / ęs Ianos / ęs An dras / Filep ęs Thamas / Bertalan / ęs Mathe / Alfeuſnak fia Iakab ęs az Zelotes Simon / ęs Iakab attʼafia Iudas /


verse #14

mindezek egenloͤ akaratual magokot foglaltāk vala ſʒuͤnetlen iſteni imādſāgban / ęs iſ tenhez valo koͤńoͤrghiſben az aſſʒońiāllatokual egetembe / ęs az Mariaual az Ieſus ſʒuͤleiuel / ęs az Ieſus attʼafiaiual.


verse #15

Ęs ez napokban felkeluin̄ Peter az apoſtoloknak koͤzibe / vala kediglen̄ egǵuͤtt ſok nip new ſʒerint koͤzel ſʒāzhuſʒ / ęs monda.


verse #16

Atʼāmfiai firfiak / be kel le telʼni ez irāſnak / mellʼet ennek eloͤtte megmonda az ſʒentlilek Da uid ſʒāia āltal az Iudaſrul / ki vezērek vala azoknak / kik az Ieſuſt megfogāk /


verse #17

mert muͤkoͤzinkbe beſʒāmlāltatott vala / ęs ez ſʒolgālat ban / mellʼet tiſʒuͤnk uͤ ęs riſʒes vala.


verse #18

Ez annak okairt foͤldet ſʒerze az uͤ gonoſʒ voltānak iutalmābol / ęs felakāſʒtuān̄ magāt koͤzēpben kettęrepedę / ęs uͤneki minden bēli kiomlānak.


verse #19

Ęs ńiluān̄ luͤn ez mindeneknek kik Ieruſalemben laknak vala / vǵhoǵ az foͤld az uͤ tulaydon ńelueken̄ ez newuel neueztetnęk Akeldama / azaz / virnek foͤlde.


verse #20

Mert meg vaǵon iruān̄ az Diczireteknek koͤńuiben. Legen puſʒta az uͤ lakāſa / ęs ne legen ki rayta lakiyk. Ęs az uͤ puͤſpoͤkſighit mās vege el.


verse #21

Annak okairt eǵget kell ſʒerzenuͤnk / ki az uͤ feltāmadāſānak tanubizonſāga legen muͤveluͤnk egetembe / ez firfiaknak koͤzzoͤle kik hozzānk ǵuͤlinek / ęs minden uͤdoͤben veluͤnk luͤnek / mellʼben az vr Ie ſus koͤzinkbe ioͤue / ęs koͤzzoͤluͤnk kimine /


verse #22

kezdiſt tiuin̄ az Ianoſnak kereſʒteliſinek ideituͤl fogua az napiglan̄ / mellʼen̄ hātra vitetęk muͤtuͤluͤnk.


verse #23

Ęs kettoͤt āllatānak eloͤ / Ioſefet ki Barſabāſnak hiuat tatik / ki vezetikneuen̄ Iuſtuſnak neueztetęk / ęs Matʼāſt.


verse #24

Ęs imād ſāgot tiuin̄ mondānak. Vram / ki mindeneknek ſʒuͤeit tudod / te iegezd ki mellʼiket vālaſʒtottad ligen ez kettoͤnek koͤzzoͤle /


verse #25

hoǵ legen riſʒes uͤ ęs ez ſʒolgālatban mellʼet tiſʒuͤnk / ęs az apoſtolſāgban / mellʼboͤl kieſęk Iudas az igaſſāgbol kiteruin̄ / hoǵ az / az uͤ helʼire menne.


verse #26

Ęs eloͤadāk az uͤ ńilokot / ęs az ńil Matʼāſra eſęk / ęs egǵ akaratual az tizenegǵ apoſtoloknak koͤzibe ſʒāmlāltatęk.

Chapters:


Books