Az ſʒent Pāl apoſtolnak leuele / mellʼet az Romabelieknek irt

chapter 1


Chapters:


verse #1

En Pāl Ieſus Chriſtuſnak ſʒolgāia / hiuatalos apoſtola / az iſtennek Euangeliumāra magamnak kivālaſʒtatām /


verse #2

mellʼet ennek eloͤtte ighirt vala az uͤ profetāinak āltala az ſʒent irāſokban


verse #3

az uͤ fiānak feloͤle / ki teſt ſʒerint Dauidnak maguābol tāmadott vala /


verse #4

ki ńiluān̄ megielentetęk hoǵ iſtennek fia ligen / hatalmaſſāgual az megſʒenteliſnek lelke ſʒerint / ebboͤl hoǵ feltāmada halottaibol az Ieſus Chriſtus az muͤ vrunk /


verse #5

kinek āltala vuͤm en ez iſtennek kedwit / ęs ez apoſtolſāgot / hoǵ minden pogān nipek koͤzoͤtt legenek kik az uͤ neuibe valo huͤtre haiollʼanak /


verse #6

kiknek koͤzzoͤle vattok tuͤ ęs Ie ſus Chriſtuſnak hiuataloſi.


verse #7

Mindeneknek kik Romāban vattok iſ tennek ſʒerelmes nîpinek / ęs hiuatalos ſʒentinek kiuānok az iſtentuͤl az muͤ atʼānktul / ęs az muͤ vrunk Ieſus Chriſtuſtul iſteni kedwet ęs bikeſighet.


verse #8

Eloͤſſʒoͤr hālāt adok az en iſtenemnek az Ieſus Chriſtuſnak āltala mind tuͤfeloͤletek / hoǵ hire vaǵon mind ez eghiſſʒ vilāgon̄ hoǵ tuͤ az huͤtre fordultatok.


verse #9

Mert bizonſāgom ennekem az iſten / kit az en lel kemuel tiſʒtelek az uͤ fiānak Euangeliumāban /


verse #10

hoǵ ſʒuͤnetlen tiſʒek em lekezetet tuͤfeloͤletek az en imādſāghimban / mindenkoron̄ ezt kiruin̄ hoǵ tuͤhozzātok meheſſek / ha valamikippen̄ elvighezetre valamiko ron̄ az iſtennek akarattʼābol tuͤhozzātok io vtam toͤrtinńik.


verse #11

Mert ki uānlak tuͤtoͤkoͤt lātni / hoǵ valami lelki aiāndikban koͤzoͤſſę tegelek tuͤtoͤkoͤt / kiuel megeroͤſſuͤllʼetek.


verse #12

Azaz / hoǵ koͤzoͤnſighes vigaſʒtalaſt ve gek tuͤkoͤzoͤttetek az tuͤ egǵmās koͤzoͤtt valo huͤtoͤtoͤknek āltala / ęs egetembe / az en huͤtoͤmnek altala.


verse #13

Akarom hoǵ tudāſtokra legen atʼāmfiai / hog ǵakortā volt ſʒāndikom hoǵ tuͤhozzātok menńek / iolle het megtartoztattam ligen mind ez napiglān̄ / ez vigre hoǵ valami haſʒnot tennîk tuͤkoͤzoͤttetek ęs / mikippen̄ az egēb pogān nipek koͤzoͤtt ęs.


verse #14

Mind Goͤroͤgoͤknek 's mind egēb ideghen̄ nipeknek / mind tudo ſoknak 's mind tudatlanoknak tartozom /


verse #15

ekkippen̄ az meńire ennekem aiāndikom vaǵon / kîſʒ vaǵok tuͤnektek ęs / kik Romāban vattok predikālni /


verse #16

mert nem ſʒigenlem en az Chriſtuſnak euangeliumāt / mert az iſtennek tehetſîghe az / mindennek uͤduoͤſſighîre / ki hiſʒi. Eloͤſſʒoͤr az Sido nîpnek / azvtān̄ az Goͤroͤg nipnek /


verse #17

mert az iſten nek igaſſāga az euangeliumnak āltala ńilatkozik ki / huͤtboͤl huͤtre. Mert meg vaǵon iruān̄. Az igaz kediglen̄ huͤtboͤl fog îlni.


verse #18

Mert kińilatkozik az iſtennek haragia az menńorſʒāgbol / embereknek minden gonoſʒ voltoknak / ęs hamiſſāgoknak ellene / kik az megeſmērt igaſſāgot hamiſſ dologban tartʼāk.


verse #19

Annak okairt hoǵ ńiluān̄ vaǵon uͤnālok az eſmēret / mellʼet az iſtenruͤl vehet valaki. Mert az iſten megńilatkoſʒtatta uͤnekiek.


verse #20

Mert valami dolgokot az emberek meg nem lāthatnak az iſtennek dolgaiban / azokot iol meglāthattʼāk / mikoron̄ az uͤ ſok muͤinek āltala megērtheti minden azokot / ęs az uͤ oͤroͤktuͤl fogua valo hatalmaſſāgāt / ęs iſtenfîghît. Azirt hoǵ magokot meg ne mentheſſîk.


verse #21

Annak okairt hoǵ mikoron̄ megeſmērtik legen az iſtent / nem akkîppen̄ tiſʒtelik mint iſtent / ęs hālālatoſok nem voltanak uͤneki / hanem megczalattanak az uͤ gondolattʼoknak ālta la / az ſoͤtit befogta az uͤ tudatlan ſʒuͤoͤkoͤt /


verse #22

mikor uͤ magokot boͤlczeknek hinnęk lenni / eſʒtelenek luͤnek /


verse #23

ęs elvāltoſʒtatāk az halhatatlan iſtennek felſighes voltāt / mās kipnek āltala / nem czak halan do embernek kifaragott kipire / hanem annak felette ollʼra / mellʼ haſonlatos madaraknak / ęs barmoknak / ęs māſʒo firgheknek kipihez.


verse #24

Annak okairt az iſten ęs fertelmeſſigbe enghedę uͤkoͤt eſni az uͤ ſʒuͤoͤknek gondolattʼāban / hoǵ uͤnoͤn̄koͤzoͤttoͤk ǵalāzatual illeſſîk az uͤnoͤn teſteket /


verse #25

kik elvāltoſʒtatāk az uͤ igaz tiſʒteletit hamiſſ tiſʒteletre / ęs tiſʒtelęk / ęs imādāk az teremtett āllatokot / az teremtoͤ iſtennek felet te / kit diczirni kell mindoͤroͤkkę. Amen


verse #26

Annak okairt ǵalāzatos kiuanſāgba enghedę az iſten uͤkoͤt eſni. Mert az uͤ aſſʒoń nîpi ęs / elvāltoztatāk az termiſʒetnek folʼāſāt / ollʼ folʼāſra mellʼ termiſʒetnek ellene vaǵon.


verse #27

Ęs azonkîppen̄ az firfiak ęs / az aſſʒońemberekuel valo îliſnek termiſʒet ſʒerint valo folʼā ſāt elhaǵuān̄ / uͤ magoknak iktelen kiuanſāgokra felgheriedinek / eǵgik az māſiknak iktelen kiuānſāgāra / az firfiak az firfiaknak iktelen kiuānſāgāra / vtālatos dolgot muͤeluin̄ / ęs az uͤ tiuelʼghiſeknek iutalmāt / az mint illęk / uͤ magokra viuęk.


verse #28

Ęs mikippen̄ ionak nem lāttatęk uͤnekikek / hoǵ az iſtent megeſmērnęk / azonkippen̄ az iſten ęs ollʼ eſʒbe enghedę uͤkoͤt eſni / mellʼ nem dicziretes. Hoǵ ollʼ dolgokot muͤelninek / mellʼet nem kell vala muͤelniek.


verse #29

Kik betelinek minden buͤnuel / parāznaſāgual / czalārdſāgual / telhetetlenſiguel / gonoſſāgual / kik tellʼeſek iriǵſiguel / ǵalkoſſāgual / hāborgāſual / ālnakſāgual kik gonoſʒ erkoͤlczuͤek /


verse #30

ārulok / rāgalmazok / iſtenǵuͤloͤloͤk / boſſʒuſagtiuoͤk / kik magokot fen̄ viſelik / diczekedoͤk / gonoſʒ dolgoknak leloͤi / kik attʼoknak ſʒauāt nem fogagǵāk /


verse #31

ērtelem nēlkuͤl valok / kik ſʒerzett dolgoknak nem āllanak / kik ſemmit nem haytanak azokhoz / kiket termîſʒet ſʒerint ſʒeretni kell vala / kik bîkeſigre nem haiolnak / irgalmaſ ſāg nēlkuͤl valok.


verse #32

Kik mikoron̄ az iſtennek igaſſāgāt tuttāk ligen / hoǵ miltok legenek halālra azok / kik illʼen dolgokot tiſʒnek / nem czak az ollʼan dolgokot tîſʒik / hanem annak felette egǵarānt diczirik azokual / az kik tîſʒik.

Chapters:


Books