Az ſʒent Pāl apoſtolnak leuele / mellʼet az Filemonnak irt

chapter 1


verse #1

EN Pāl Ieſus Chriſtuſnak foglʼa / ęs Timotheus az atʼafiu iriuk ez leuelet az Filemonnak / ki muͤnekuͤnk ſʒerelmes atʼānkfia /


verse #2

ęs ez ſʒolgālatban tārſunk ęs az Apfia aſſʒonnak / ki muͤnekuͤnk ſʒerelmes / ęs az Archippuſnak / ki muͤnekuͤnk vitēzloͤ tārſunk / ęs az te hāzadnāl valo kereſʒtʼeneknek ǵuͤlekezetinek.


verse #3

Kiuānunk tuͤnektek az iſtentuͤl / az muͤ atʼānktul / ęs az vr Ieſus Chriſtuſtul / kedwet ęs bikeſighet.


verse #4

Hālāt adok az en iſtenemnek mindenkoron̄ / emlekezetet tiuin̄ te rulad az en imādſāghimban /


verse #5

mikoron̄ hallʼam az te ſʒeretetedet / ęs huͤtoͤdoͤt / mellʼuel vaǵ az vr Ieſuſhoz / ęs minden ſʒentekhez /


verse #6

hoǵ az te huͤtoͤdnek koͤzoͤnſighes voltānak ereie legen / minden ionak meg eſmēretiben / mellʼ tuͤ bennetek vaǵon az Chriſtus Ieſuſhoz.


verse #7

Mert ſok oͤroͤmuͤnk ęs vigaſʒtalāſunk vaǵon az te ſʒe retetedboͤl atʼāmfia / hoǵ az ſʒenteknek ſʒuͤoͤkoͤt / ęs iohokot meg ńugot tad ligen.


verse #8

Annakokāirt iol lehet az Chriſtuſban naǵ bizodalmam legen / hoǵ paranczolhaſſak teneked / az dologban az mire tartozol vala /


verse #9

de maga az ſʒeretetirt kirlek inkābb en Pāl / illʼen vîn ember liuin̄ / moſtan̄ kediglen̄ az Ieſus Chriſtuſnak foglʼa ęs liuin̄.


verse #10

Kirlek kediglen̄ az en fiamirt / mellʼet az en fogſāghomban nemzîk / az Oneſimuſirt /


verse #11

ki ennek eloͤtte teneked haſʒnālatlan ſʒolga volt / moſtan̄ kediglen̄ / mind ennekem / 's mind teneked ighen haſʒnos /


verse #12

kit meg kuͤldîk. Te kediglen̄ uͤtet / az az / az en ſʒuͤemet ęs iohomot fogadd hoz zād /


verse #13

kit en meg akarok vala tartani en nālam / hoǵ te helʼedbe ſʒolgal na ennekem az euangeliumirt valo fogſāghimban /


verse #14

de ſemmit nem akarîk tenni az te akaratod nēlkuͤl / hoǵ az iora ollʼmint ſʒuͤkſigboͤl ne kiſʒerijtetnîl / hanem az mit tennîl ſʒabad akaratod ſʒerint tennid.


verse #15

Mert ne talām azirt tāuozott volt el tuͤled egǵ ideiglen̄ / hog uͤtet vǵ vennîd eſmęg hozzād / mint ki oͤroͤkkę te nālad maradna /


verse #16

nem vǵ immāran̄ mint ſʒolgāt / hanem ki ſʒolgānak felette volna / az az / ſʒerelmes atʼafiut / ieleſben̄ ennekem / meńiuel inkābb kediglen̄ teneked / mind teſtben / 's mind vr iſtenben?


verse #17

Annakokāirt ha koͤzoͤſoͤddę tar taſſʒ enghemet / fogadd hozzād uͤtet mint enghemet.


verse #18

Hoǵ ha valami ben meg bāntott tighedet / auaǵ valamiuel tartozik / azt en reām tugǵad.


verse #19

En Pāl tulaydon kezemuel iram. En beczuͤuel meg fize tem / ęs meg lakolok rula hoǵ ne monǵam teneked / hoǵ te magad ual ęs annak felette tartozol ennekem.


verse #20

Vǵ atʼāmfia. En te veled îlek az vr iſtenben. Nugoſd meg az en ſʒuͤemet ęs iohomot az vr iſten ben.


verse #21

Irām ezt teneked / bizuān̄ az te enghedelmeſſighedben / tuduān̄ hoǵ ennēl naǵubbat ęs meg tiǵ / mint mondom.


verse #22

Egetembe kediglen̄ erre ęs kirlek / hoǵ ſʒerezz ſʒāllāſt ennekem. Mert reminlem hoǵ az tuͤ imādſāgtoknak ſeghijczighiuel ingen fognak meg adni enghemet tuͤnektek.


verse #23

Koͤſʒoͤnnek teneked ezek / Epafras / kiuel egǵuͤtt vaǵok fogua / az Chriſtus Ieſuſban.


verse #24

Markus / Ariſtarkus / Demās Lukācz / kikuel egǵuͤtt munkālodom.


verse #25

Az muͤ vrunk Ieſus Chriſtuſ nak kedwe legen az tuͤ lelketekuel. Amen.

Chapters:


Books