Az ſʒent Pāl apoſtolnak leuele / mellʼet az Coloſſębelieknek irt

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4


verse #1

EN Pāl ki az iſtennek akarattʼānak āltala az Ie ſus Chriſtuſnak apoſtola vaǵok / ęs egetembe az Ti motheus atʼafiu. Iriuk ez leuelet azoknak


verse #2

kik Coloſſęban vadnak / ęs kik az Chriſtuſban ſʒentek / hiw atʼafiak. Kiuānńuk tuͤnektek az iſtentuͤl / az muͤ atʼānktul / ęs az vr Ieſus Chriſtuſtul / az iſtennek keduît ęs bikeſighît


verse #3

Hālāt adunk az iſtennek / ęs az muͤ vrunknak az Ieſus Chriſtuſnak attʼānak / mindenkoron̄ tuͤ feloͤletek / mikoron̄ imādſāgot tiſʒuͤnk /


verse #4

mert meg hallok az tuͤ Chriſtus Ieſuſban valo huͤtoͤtoͤkoͤt / ęs minden ſʒentekhez valo ſʒerelmeteket /


verse #5

mellʼet tîſʒtek az reminſighirt / mellʼ meg vaǵon ſʒerezuin̄ tuͤnektek az menń orſʒāgban / mellʼruͤl az euangeliumnak igaz beſʒîdînek āltala eloͤſſʒoͤr hallottatok vala


verse #6

mellʼ euangelium tuͤ koͤzitekbe ęs el iuta / mikippen̄ mind ez eghiſſʒ vilāgon̄ ęs ǵoͤmoͤlczoͤt tiſʒen / mikippen̄ tuͤ bennetek ęs / az naptul fogua / mellʼ napon̄ meg hallātok / ęs meg ērtętek az iſtennek keduît az igaſſāgnak āltala.


verse #7

Mikippen̄ meg ęs tanulātok az Epafraſtul ki muͤnekuͤnk ſʒerelmes ſʒolga tārſunk / ki tuͤ irettetek az Chriſtuſnak hiwſighes ſʒolgālatot tiſʒen /


verse #8

ki meg ęs beſʒillę muͤnekuͤnk az tuͤ lilekben valo ſʒerelmeteket.


verse #9

Annakokairt muͤ ęs / mellʼ naptul fugua hallok meg nem ſʒuͤnink imādni tuͤ irettetek / ęs kirni az iſtentuͤl hoǵ be tel lʼeſeǵgetek az uͤ akarattʼānak eſmēretiuel / minden tudomańual / ęs lelki boͤlczeſiguel /


verse #10

hoǵ vǵ iāriatok mint milto az vr iſtenhez / hoǵ mindeneſtuͤl fogua kellemeteſek legetek / ǵoͤmoͤlczoͤt tiuin̄ min den io czelekedetben / ęs neuekeduin̄ az iſtennek eſmēretiben /


verse #11

minden eroͤuel meg eroͤſſoͤduin̄ / az uͤ duͤczoͤſîghînek hatalmaſſāga ſʒerint minden tuͤriſre / ęs oͤroͤmuel valo bikeſighes ſʒenuediſre /


verse #12

hālāt aduān̄ az atʼa iſtennek / ki azt tiuę hoǵ eleghek lennink az ſʒenteknek oͤroͤkſi gheknek rîſʒes voltāra az vilāgoſſagban / ki / ki vuͤn muͤnkoͤt az ſoͤtitſi gheknek hatalmābol / ęs az uͤ ſʒerelmes fiānak orſʒāgāba hoza /


verse #14

ki āltal vaǵon vāltſāgunk az uͤ vire hullaſānak āltala / ęs buͤneinknek boczānattʼa /


verse #15

mell fiu az lathatatlan iſtennek ābrāzattʼa / minden teremtett āllatnak koͤzoͤtte elſoͤ ſʒuͤloͤtt /


verse #16

miuel hoǵ uͤ āltala teremtetinek mindenek / mellʼek az menńekben vadnak / ęs mellʼek az foͤldoͤn̄ / mind mellʼeket lāthatnak / 's mind mellʼeket nem lāthatnak / akar ſʒēkes an ǵalok legenek / 's akar vraſāgban valok / akar feiedelemſigben va lok / akar hatalmaſſāgban valok.


verse #17

Mindenek uͤ āltala / ęs uͤ ben ne teremtettenek / ęs uͤ minden āllatoknak eloͤtte āllattʼa ſʒe rint vaǵon / ęs mindenek uͤ āltala vadnak āllando āllapatban /


verse #18

ęs feie az egǵ hāzbeli nipnek teſtînek / ki minden āllatoknak kezdete / elſoͤ ſʒuͤloͤtt az halottaknak fel tāmadāſāban / hoǵ uͤ le gen mindenekben elſoͤ.


verse #19

Mert uͤ benne luͤn kelleme tes az atʼa iſtennek / mind ez eghiſſʒ āllatoknak tellʼes voltāt îlni /


verse #20

ęs uͤ āltala uͤ magānak mindeneket meg engheſʒtelni / bikeſigre hozuān̄ vgan azon āltal / mind kik az foͤldoͤn̄ vadnak / 's mind kik az menńekben / ęs az uͤ vîrînek āltala / mellʼet ki onta az kereſʒt fan̄ valo kin ſʒenuedîſiben.


verse #21

Tuͤ ęs kik righenten̄ el ideghenuͤltetek vala az iſtentuͤl / ęs akaratotok ſʒerint ellenſighi valātok az gonoſʒ czelekede tekben /


verse #22

moſtan̄ meg engheſʒtele az uͤ teſtiben mellʼet halālra ada hoǵ ſʒentę tenne tuͤtoͤkoͤt / ęs ollʼanokkā / kiket ſenki meg ne feddheſſen / ęs uͤ eloͤtte buͤntelenekkę.


verse #23

Ha az huͤtben meg marattok / meg fondāltatuān̄ / ęs ālhatatoſon̄ / ęs ki nem indultok az euangeliumnak reminſi ghîboͤl / az mellʼet hallottatok / mellʼ predikāltatott minden teremtett āllatnak koͤzoͤtte / mellʼ az ēg alatt vaǵon / mellʼ euangeliumnak predikāllāſāban en Pāl ſʒolga vaǵok.


verse #24

Moſtān̄ oͤruͤloͤk az tuͤ irettetek valo ſańaruſāghimon̄ / ęs be toͤltoͤm az en teſtemben az Chriſtus ſańaruſāghinak maradikit / az uͤ teſteirt / mellʼ az egg hāzbeli nip /


verse #25

mellʼnek en Pāl ſʒolgāia luͤk / mint az iſten el vigheſʒte vala ez dolgoſſāgot / ęs ennekem adā hoǵ be toͤlczem tuͤ koͤzoͤttetek predikāluān̄ az iſtennek ighiit / az iſteni titkot /


verse #26

mellʼ el vala reytetuin̄ oͤroͤktuͤl fogua / ęs minden nemzetſighektuͤl fogua. Moſtan̄ kediglen̄ meg ńilatkoſʒtattʼa az iſten az uͤ ſʒentinek /


verse #27

az kiknek akarta meg ielenteni / mellʼ ighen naǵok legenek az iſteni titoknak duͤczoͤſighi / ęs kazdagſāghi az pogānoknak koͤzoͤtte / az Chriſtus tuͤ bennetek / az reminſignek duͤczoͤſighe /


verse #28

mellʼ Chriſtuſt muͤ predikāllʼunk / intuin̄ minden embert / ęs tanijtuān̄ minden embert / minden boͤlczeſigben / hoǵ minden embert fogatkozās nēlkul valoā teǵuͤnk az Chriſtus Ieſuſban /


verse #29

mellʼ dologra eroͤkoͤdoͤm ęs / kiſālkoduān̄ vgan azon iſtennek ereie ſʒerint / mellʼ en ben nem magāt ielenti az uͤ hatalmas voltānak āltala.

Chapters:


Books