Az ſʒent Iakab apoſtolnak leuele

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5


verse #1

EN Iakab az iſtennek / ęs az muͤ vrunk Ieſus Chri ſtuſnak ſʒolgāia / koͤſʒoͤnetet irok az tizenkēt āgazat bol valo Sido nipeknek / kik ide ''s toua / ſʒakadozuān̄ vadnak.


verse #2

Naǵ oͤroͤmnek villʼîtek atʼāmfiai valameńiſſʒer kuͤloͤmb kuͤloͤmb kiſirtetekbe eſēndetek /


verse #3

tuduān̄ hoǵ az tuͤ huͤtoͤtoͤknek mi voltānak meg lātāſa / bikeſiguel valo tuͤriſt czelekedik.


verse #4

Az bikeſiguel valo tuͤriſnek kediglen̄ az uͤ czelekedete / fo ǵatkozās nēlkuͤl valo legen / hoǵ foǵatkozās nēlkuͤl valok legetek / ęs ol lʼak kik ſemmi riſʒben kuͤſſebbuͤliſt ne vegetek.


verse #5

Hoǵ ha valaki tuͤ koͤzzoͤ letek boͤlczeſig nēlkuͤl meg foǵatkozik / kirien attul az ki ād / tudni il lik az iſtentuͤl / ki mindeneknek tiſʒtān̄ uͤ maga ād / ęs nem panaſʒol lʼa / ęs adattatik uͤneki.


verse #6

De bizodalomual kirie / ęs ſemmit ne ketelkeǵgik. Mert az ki kētelkedik / haſonlatos az tengheren̄ valo habhoz / mellʼ az ſʒelektuͤl ide ''s toua veretik / ęs naǵ ſebeſſiguel ragattatik.


verse #7

Mert ne alijcza az ember / hoǵ uͤ valamit vegen ioͤuendoͤre az vr iſtentuͤl.


verse #8

Az kēt lelkuͤ ember ālhatatlan minden dolgaiban.


verse #9

Diczekeǵgîk kediglen̄ az atʼafiu az uͤ felſighes voltāban kinek alā valo volta vaǵon /


verse #10

viſʒhontag az ki kazdag az uͤ alā valo vol tāban / mert mikippen̄ az fuͤnek virāga akkippen̄ el fog mulni.


verse #11

Mert fel tāmada az nap naǵ hewſiguel / ęs meg aſʒa az fuͤ / ęs az virāga le hulla / ęs az uͤ tekintetinek ikes volta el veſʒe. Ezenkippen̄ az kaz dag ęs az uͤ iārāſiban meg fog hiruadni.


verse #12

Bodog firfiu ki bikeſiguel tuͤri el az kiſirtetet / mert mikoron̄ ionak lelettetik / az iletnek koronā iāt meg ńeri / mellʼet az vr iſten meg ighire azoknak / kik uͤtet ſʒeretik.


verse #13

Mikoron̄ valaki kiſirtetik / ne monga / hoǵ uͤ az iſtentuͤl kiſirtetik Mert az iſten mikippen̄ gonoſʒ dolgokual nem kiſirtethetik / azonkippen̄ uͤ ęs ſenkit nem kiſirt.


verse #14

Soͤg minden akkoron̄ kiſirtetik / miko ron̄ az uͤ tulaydon gonoſʒ kiuānſāgānak miatta el vonattatik / ęs meg îtettetik.


verse #15

Annak vtānna az gonoſʒ kiuānſāg / mikoron̄ meg fogont buͤnt fiazik / az meg tuͤtt buͤn kediglen̄ halālt ſʒuͤl.


verse #16

Ne tiuelʼegietek ſʒerelmes atʼāmfiai.


verse #17

Mind io az aiāndikozās / ęs mind fogatkozās nēlkuͤl valo az aiāndik / mellʼ az vilāgoſſāgoknak attʼātul ſʒāll le onnan feluͤl / kinēl ninczen el vāltozās / auaǵ el fordulāſnak ārńîk titele.


verse #18

Az nemze muͤnkoͤt az uͤ el vighezett akarattʼābol az igaſſāg nak beſʒidinek āltala / hoǵ az uͤ teremtett āllatinak nimi elei lennink.


verse #19

Annakokāirt en ſʒerelmes atʼāmfiai minden ember ǵors le gen az halgatāſra / ęs kiſedelmes legen az ſʒolāſra / kiſedelmes az ha ragra.


verse #20

Mert az firfiunak haragia / iſteni igaſſāgot nem muͤelkedik


verse #21

Annakokāirt minden fertelmeſſighet / ęs gonoſſāgnak buͤoͤlkoͤdiſît le vetuin̄ / ſʒelidſiguel fogagǵātok az beſʒidet / mellʼ tuͤ belętek oltatęk / ęs mellʼ veſʒedelemtuͤl meg tarthattʼa az tuͤ lelkeiteket.


verse #22

Meg tiuoͤi lege tek kediglen̄ az beſʒidnek / ęs nem czak halgatoi / hoǵ meg ne czallʼātok tuͤ magatokot.


verse #23

Mert ha ki halgatoia az iſteni beſʒidnek / ęs nem ti uoͤie / ez illʼen haſonlatos az firfiuhoz / ki az uͤ termetît az tuͤkoͤrben nizi.


verse #24

Mert meg nizę uͤ magāt / ęs el mene / ęs legottan̄ el feletke zęk rula minemuͤ volna.


verse #25

De az ki az foǵatkozās nēlkuͤl valo toͤruin re nizēnd / mellʼ ſʒabadſāgnak toͤruińe / ęs abban meg maradānd / ez miuel hoǵ nem felediken̄ halgato legen / hanem az munkānak meg ti uoͤie / bodog liſʒen az uͤ muͤelkedetiuel.


verse #26

Ha valaki lāttatik iſten filoͤ nek lenni tuͤ koͤzoͤttetek / ki meg nem zabolāzza az uͤ ńelwît / hanem az uͤ ſʒuͤit tiuelʼgheni hagǵa / ennek hijāba valo az uͤ iſteni filelme.


verse #27

Az tiſʒta ęs fertelmeſſig nēlkuͤl valo iſteni filelem / az iſtennēl ęs az atʼānāl ez / āruakhoz ęs oͤzuegekhez lātni az uͤ ńomoruſāgokban / ęs uͤ magāt tiſʒtān̄ tartani meg ez vilāgtul.

Chapters:


Books