Az ſʒent Pāl apoſtolnak maſodik leuele / mellʼet az Corinthuſbelieknek irt

chapter 1


Chapters:


verse #1

En Pāl / az iſtennek akarattʼānak āltala az Ieſus Chriſtuſnak apoſtola / ęs Timotheus az atʼafiu irunk az iſten egǵhāzbeli nipînek / mellʼ Corinthuſban vaǵon mind az ſʒentekuel egetembe / kik mind az eghiſſʒ Achaiaban vadnak.


verse #2

Kiuānunk tuͤnektek az iſtentuͤl az muͤ atʼānktul / ęs az vr Ieſus Chriſtuſtul iſteni kedwet / ęs bîkeſighet.


verse #3

Āldott az iſten / ęs az muͤ vrunknak az Ieſus Chri ſtuſnak attʼa / ki irgalmaſſāgoknak attʼa / ęs minden meg vigaſʒtalāſnak iſtene /


verse #4

ki meg vigaſʒtal muͤnkoͤt minden ſańaruſāgunkban / ezirt hoǵ meg vigaſʒtalhaſſuk azokat / kik akarmi ſańaruſāgban vadnak / az vigaſʒtalāſnak āltala / mellʼuel muͤnkoͤt ęs meg vigaſʒtal az iſten.


verse #5

Mert mikippen̄ buͤſiguel eſnek muͤ raytunk az Chriſtuſirt valo ſa ńaruſāgok / azonkippen̄ az Chriſtuſnak āltala buͤſiguel vaǵon az muͤ vigaſʒtalāſunk ęs.


verse #6

Akar kediglen̄ ſańaruſāgot ſʒenueduͤnk / az tuͤ meg vigaſʒtalāſtokirt / ęs uͤduoͤſſigtekirt ſʒenuegǵuͤk / mellʼ uͤduoͤſſig ezt ſʒerzi / hoǵ vǵan azon ſańaruſāgokot ſʒenueǵgîtek / mellʼeket muͤ ęs ſʒenueduͤnk / akar kediglen̄ vigaſʒtalāſt vîſʒuͤnk / az tuͤ meg vigaſʒtalāſto kirt / ęs uͤduoͤſſigtekirt vîſſʒuͤk.


verse #7

Naǵ eroͤſſ reminſighuͤnk ęs vaǵon tuͤ feloͤletek mikoron̄ tugguk ezt hoǵ mikippen̄ riſʒeſek vattok az muͤ ſa ńaruſāghinkban / azonkippen̄ riſʒeſek legetek az meg vigaſʒtalaſban ęs.


verse #8

Mert akariuk hoǵ ńiluān̄ legen tuͤnektek atʼāmfiai az muͤ ſańa ruſāgunk / mellʼ muͤ raytunk toͤrtinęk Aſiaban. Hoǵ eroͤnknek felette ighen naǵon meg nehezijtettuͤnk vala / anńira hoǵ kētſigbe eſtuͤnk vala îletuͤnkruͤl ęs.


verse #9

Soͤg muͤ magunkban halālnak ſentenciāiāt vuͤttuͤk vala magunkra / hoǵ ne biznānk muͤ magunkban / hanem az iſtenben / ki az halottakot fel tāmaſʒtʼa /


verse #10

ki illʼ naǵ halālbol ki mente muͤnkoͤt / ęs ki ment / kiben eroͤſſ bizodalmam vaǵon / hoǵ immāran̄ ennek vtānna ęs ki fog menteni.


verse #11

Mert tuͤ ęs egetembe ſeghijtetek az muͤ îrettuͤnk valo imādſāgtoknak āltala / hoǵ ſok ſʒemîlʼektuͤl muͤ îrettunk ſok emberek hālāt agǵanak az muͤ nekuͤnk adott aiāndikirt.


verse #12

Mert az muͤ diczekediſuͤnk ez / az muͤ lelki eſmēretuͤnknek tanubizonſāga / hoǵ egǵuͤǵuͤſigben / ęs iſtenben valo tiſʒtaſāgual forogtunk ligen ez vilāgon̄ / nem teſti boͤlczeſiguel / hanem az iſtennek keduînek āltala / kiuāltkippen̄ kediglen̄ tuͤ hozzātok.


verse #13

Mert nem egebet irunk tuͤnektek / hanem az mellʼet oluaſtok / auaǵ eſmērtek ęs / hiſʒem kedig hoǵ mind vîgre ęs meg fogiātok eſmērni /


verse #14

mikippen̄ meg ęs eſmērî tek muͤnkoͤt riſʒ ſʒerint. Mert tuͤ muͤ bennuͤnk diczekettek / mikippen̄ muͤ ęs tuͤ bennetek az vr Ieſuſnak napiān̄.


verse #15

Ęs ez reminſigben akarok vala tuͤ hozzātok menni / eloͤſſʒoͤr hoǵ kēt kippen̄ valo kedwben lennîk tuͤ nālatok /


verse #16

ęs akarom vala / hoǵ az tuͤ vāroſtoknak āltala mennîk Macedoniāba / ęs eſmęglen̄ Macedoniābol tuͤ koͤzitekbe tērnîk / hoǵ tuͤ kîſîrnîtek enghemet Sido orſʒāgba.


verse #17

Annakokairt mikoron̄ ezt forgatnām eſʒemben / nemde iltemi valami ālhatatlanſāgual? auaǵ az mellʼ dolgokrul gondolkodom / teſt ſʒerint gondolkodomi? Hoǵ az mi vǵ vaǵon / vǵ legen en nālam / ęs az mi nem vǵ / nem vǵ ligen


verse #18

Soͤg hiw az iſten hoǵ az muͤ beſʒiduͤnk tuͤ koͤzoͤttetek nem volt vǵ / ęs nem vǵ.


verse #19

Mert az iſtennek fia az Ieſus Chriſtus / kit predikāllank tuͤ koͤzoͤttetek en / ęs Siluānus / ęs az Timotheus nem vala vǵ ęs nem vg / hanem vg vala / uͤ āltala.


verse #20

Mert az iſtennek minden ighi reti / uͤ altala nem egebek hanem vǵ / ęs uͤ āltala / nem egebek hanem amen / az iſtennek tiſʒteſſighire / muͤ altalunk.


verse #21

Az ki kediglen̄ meg eroͤſſijt muͤnkoͤt tuͤ veletek egetembe az Chriſtuſban / ęs kenetuel meg kene muͤnkoͤt / iſten az /


verse #22

ki ieget ęs tuͤn muͤ raytunk / ęs az lileknek ieǵ aiāndikāt adā az muͤ ſʒuͤuͤnkbe.


verse #23

En kediglen̄ az iſtent hiuom tanubi zonſāgul az en lelkem mellę / hoǵ annakokairt nem mentem ligen Corinthuſba męglen̄ / hoǵ tuͤtoͤkoͤt kimillilek /


verse #24

nem azirt hoǵ az huͤt nek neuezete alatt vralkogǵam tuͤ raytatok / hanem az tuͤ oͤroͤmetek nek ſeghijtoͤi vaǵunk. Mert az huͤtben ālhatatoſſāgual marattok.

Chapters:


Books