Az ſʒent Pāl apoſtolnak elſoͤ leuele / mellʼet az Corinthuſbelieknek irt

chapter 1


Chapters:


verse #1

EN Pāl iſtennek akarattʼānak āltala / Ieſus Chriſtuſnak hiuatalos apoſtola / ęs Soſtenes az atʼafiu


verse #2

irunk az iſten egǵhāzbeli nipinek / mellʼ Corinthuſban vaǵon / kik meg ſʒenteltettenek az Chriſtus Ie ſuſnak āltala / hiuatalos ſʒenteknek / mind azokual egetembe / kik az muͤ vrunknak Ieſus Chriſtuſnak newît vallʼāk / minden helʼen̄ / akar uͤ helʼeken̄ / 's akar muͤ helʼuͤnkoͤn̄.


verse #3

Kiuānunk tuͤnektek az iſtentuͤl az muͤ atʼānktul / ęs az vr Yeſus Chriſtuſtul / iſteni kedwet / ęs bikeſîghet.


verse #4

Hālāt adok az en iſtenemnek mindenkoron̄ tuͤ irettetek az iſtennek aiāndikārul / mellʼ tuͤnektek adattatott / az Ieſus Chriſtuſnak āltala /


verse #5

hoǵ aiāndikual meg kazdagulātok / uͤ āltala / minden ńelwen̄ va lo beſʒidben / ęs minden tudomāńban /


verse #6

mellʼ dologual az Ieſus Chriſtus tanubizonſāgānak ereie luͤn tuͤ bennetek /


verse #7

vǵ hoǵ ſemmi iſteni aiāndikban egebeknēl alābb valok ne legetek. Kik vāriātok az muͤ vrunknak Ieſus Chriſtuſnak meg ielenîſît /


verse #8

ki meg ęs eroͤſſijt tuͤtoͤ koͤt mind vighiglen̄ / hoǵ ne buͤntetheſſenek tuͤtoͤkoͤt az muͤ vrunknak Ieſus Chriſtuſnak napiān̄.


verse #9

Hiw az iſten / kinek āltala el hiuͤattatātok / hoǵ az uͤ fiāual az Ieſus Chriſtuſual az muͤ vrunk ual riſʒeſek legetek


verse #10

Kîrlek kediglen̄ tuͤtoͤkoͤt atʼāmfiai az muͤ vrunknak Ieſus Chriſtuſnak āltala / hoǵ mind ńāian̄ egǵ kippen̄ ſʒollʼatok / es beſʒillʼetek / ęs ne ligen tuͤ koͤzoͤttetek ſok haſonlās / hanem egǵ ērtelemuel / egǵ akaratual liuin̄ / egǵ ipp teſtet tegetek.


verse #11

Mert bizońoſſā titetim en tuͤ feloͤletek atʼāmfiai az Cloenek hāzabeli nipituͤl / hoǵ ſok vetekedis legen tuͤ koͤzoͤttetek.


verse #12

Szolok kediglen̄ erruͤl / hoǵ minden tuͤ koͤzzoͤletek ezt monǵa / En bizoń Pā lę vaǵok / en kediglen̄ Apolloſę / en kediglen̄ Cefaſę / en kediglen̄ Chri ſtuſę.


verse #13

El oſʒtatotti az Chriſtus? Pāl feſʒuͤlti meg îrettetek? auaǵ Pāl neuibe kereſʒtelketteteki meg?


verse #14

Hālāt adok az iſtennek / hoǵ ſen kit nem kereſʒteltem ligen tuͤ koͤzzoͤletek / hanem czak az Criſpuſt ęs Gaiuſt /


verse #15

hoǵ valaki ne mondanā / hoǵ az en neuembe kereſʒteltem ligen.


verse #16

Meg kereſʒtelîm kediglen̄ az Stefananak hāzabeli nipît ęs Ennek felette nem tudom hoǵ valakit kereſʒteltem ligen.


verse #17

Mert nem kereſʒtelni boczāta enghemet az Chriſtus / hanem predikālni / nem naǵ boͤlcz beſʒiduel / hoǵ hiūā ne titeſſîk az Chriſtus kereſʒtfāia.


verse #18

Mert az kereſʒtfānak beſʒide / bizoń az hoǵ halgatagſāg azoknak / kik el veſʒnek / de muͤnekuͤnk / kik uͤduoͤzuͤluͤnk / iſtennek hatalmas volta.


verse #19

Mert meg vaǵon iruān̄. El veſʒtem az boͤlczeknek boͤlczeſighît / ęs az naǵ ērtelmuͤeknek ērtelmît el vetem.


verse #20

Hul az boͤlcz? Hul az irās tudo? Hul ez vilāghi vetekedoͤ meſter? Nem meg bolondijtāi az iſten̄ ez vilāgnak boͤlczeſîghît?


verse #21

Mert minek vtānna az iſtennek boͤlczeſighîben ērtelmet nem vehete ez vilāg az iſtenruͤl / az uͤnoͤn boͤlczeſighînek miatta / ionak lāttatęk az iſtennek / hoǵ ollʼ predikāllāſnak āltala uͤduoͤzijtenę az hiueket / mellʼ balgatagſāgnak lāttatnęk.


verse #22

Mert az Sido nipek ęs ielenſighet kiuānnak / ęs az Goͤroͤgoͤk ęs boͤlczeſighet kereſnek.


verse #23

Muͤ kediglen̄ predikāllʼuk az meg feſʒuͤlt Chriſtuſt mellʼben bizoń az hoǵ az Sidok meg botrānkoznak / mellʼ az Goͤroͤ goͤknek balgatagſāg /


verse #24

de vǵan ezen nipeknek / az Sidoknak / ęs egenloͤ kippen̄ az Goͤroͤgoͤknek / kik hiuataloſok / predikāllʼuk az Chriſtuſt / mint iſtennek hatalmas voltāt / ęs az iſtennek boͤlcz voltāt.


verse #25

Mert az iſtennek beſʒide / mellʼ bālgatagſāgnak lāttatik / boͤlczebb az embereknēl / ęs az iſtennek eroͤtlen volta / eroͤſſebb / hoǵ nem mint az emberek


verse #26

Mert vîſʒitek eſʒetekbe atʼāmfiai az tuͤ hiuatalotokot / hoǵ az iſten nem vālaſʒtott ſokat kik teſt ſʒerint boͤlczek / nem kik teſt ſʒerint hatalmaſok / nem kik naǵ nemboͤl tāmattanak /


verse #27

hanem az mellʼek ez vilāg ſʒerint balgatagok valānak / hoǵ meg ſʒigenijtenę az boͤlczeket / ęs azokot vālaſʒtā az iſten /


verse #28

az mellʼek eroͤtlenek valānak ez vilāgon̄ / hoǵ meg ſʒigenijtenę azokot / az mellʼek eroͤſſek. Ęs azokot vālaſʒtā az iſten / az mellʼek nemtelenek / ęs vtālatoſok valānak ez vilāg ſʒerint / ęs azokot / az kik nem valānak / hoǵ ſemmię tennę azokot kik vadnak


verse #29

hoǵ egǵ teſt ſe diczekednęk uͤ eloͤtte.


verse #30

Tuͤ kediglen̄ vǵan azontul vattok az Chriſtus Ieſuſban / ki az iſtentuͤl ſʒereztetęk / hoǵ boͤlczeſighuͤnk ligen / ęs meg igazulāſunk / ęs meg ſʒenteliſuͤnk / ęs vāltſāgunk /


verse #31

hoǵ mikippen̄ meg vaǵon iruān̄. Az ki diczekedik / az vr iſtenben diczekeǵgîk.

Chapters:


Books