Euangelium ſʒent Lukacz iraſa ſʒerint

chapter 1


Chapters:


verse #1

MIuel hoǵ ſokan̄ eroͤkoͤdinek rayta / hoǵ renduel irāſba beſʒerzenęk az luͤtt dolgokot / mellʼeknek muͤ koͤzoͤttuͤnk tellʼeſſiguel valo bizonſāga vaǵon /


verse #2

mikippen̄ eloͤnkbe attāk muͤnekuͤnk azok / az kik elēituͤl fogua ſʒemekuel lāttāk / ęs ſʒolgālatot ęs tuͤttenek azokban az mellʼeket beſʒillenek va la:


verse #3

ionak lāttatęk ennekem ęs / ki vigre azokual egǵuͤtt iārik kelik / hoǵ minden dolgokrul elēituͤl fogua naǵ ſʒorgalmatoſſāgual meg tu dakozuan̄ / innet toua azokot teneked megirnām io Theofilus /


verse #4

hoǵ iobban̄ meg eſmerind azoknak bizonſāgual valo voltāt / mellʼekre be ſʒid ſʒerint taniytattāl volt. Elſoͤ riſʒ.


verse #5

Vala Herodeſnek Sidoorſʒāgbeli kirālʼnak ideiben egǵ nimellʼ egǵhāzi ember kinek Zakariās vala newe ki az Abiaſnak nap ſʒām ſʒernit valo rendi boͤl vala Ęs az uͤ feleſighe az Aarontul nemzetett leańok koͤzzoͤl valo vala / kinek Elſebet vala newe.


verse #6

Iga zak valānak kediglen̄ mind ketten̄ az iſtennek eloͤtte / ęs uͤ magokot viſe lik vala minden megfeddiſ nelkuͤl az vr iſtennek minden paranczolati ban / ęs minden io muͤelkedetekben mellʼek embert igaznak mutatnak.


verse #7

Ęs nem vala uͤnekiek magzattʼok. Annakokairt hoǵ az Elſebet med doͤ vala / ęs mind kettten̄ el mulattāk vala ideieket.


verse #8

Luͤn kediglen̄ ez mikoron̄ az Zakarias az iſten eloͤtt az egǵhāzi ſʒolgalatban fogla latos volna az uͤ nap ſʒām ſʒerint valo rendiben /


verse #9

az egǵhāzi em bereknek ſʒolgālattoknak ſʒokāſa ſʒerint uͤ rea eſęk az ńil / hog az tem plomba be menne temienezni.


verse #10

Ęs mind az nipnek ſokaſāga kuͤluͤl imadkozik vala az temieneziſnek orāiān̄.


verse #11

Lātā kediglenn az Zakariās az ur iſtennek anǵalāt hoǵ az oltāron̄ iobb feloͤl āllana mellʼenn ſʒoktanak vala temienezni.


verse #12

Ezt lātuānn az Zakarias meg rettene / ęs naǵ filelembe eſęk.


verse #13

Monda kedig lenn uͤ neki az anǵal. Zakariās ne fillʼ / mert meg halgattatott az te koͤnoͤrghiſed. Ęs az te feleſighed az Elſebet fiat ſʒuͤl teneked / ęs Ianoſnak neuezed uͤtet /


verse #14

ęs naǵ oͤroͤmed liſʒen teneked / ęs naǵ vigaſāgod / ęs az uͤ ſʒuͤletiſin̄ ſokann oͤruͤlnek.


verse #15

Mert naǵ lizen az vr iſtennek eloͤtte / ęs ſem bort ſem valami egēb meg riſʒeghiytoͤ alatot nem iſʒik / ęs ſʒent lilekuel be telik męg az uͤ annanak mihiben.


verse #16

Ęs az iſraelnek fiai koͤzzoͤl ſokat meg fordiyt az uͤ vrokhoz iſtenekhez.


verse #17

Ęs uͤ uͤ eloͤtte el iuͤ / az Illʼeſnek lelkiuel / ęs tehetſighiuel / hoǵ meg fordiycza az atʼāknak ſʒuͤeit az uͤ fiokhoz / ęs az enghedetlene ket az igazaknak boͤlczeſighire hoǵ kiſʒ nipet ſʒerezzen az vr iſten nek.


verse #18

Ęs monda az Zakarias az anǵalnak. Miboͤl eſmērem meg ezt. Mert en uin ember vaǵok / ęs az en feleſighem ęs immāran̄ el mulatta ideiyt.


verse #19

Ęs feleluin̄ az anǵal monda uͤneki. En Ga briel vaǵok / ki az iſtennek eloͤtte āllottam / ęs ki azirt kuͤldettettem hoǵ teveled ſʒollʼak / ęs ez oͤruendetes dolgokot teneked meg monǵam


verse #20

ęs imę koͤuetkezik ez hoǵ veſʒtegliſben liſſʒ ęs nem ſʒolhacćz mind az napiglan̄ / mellʼen̄ ezek meg liſʒnek / azirt hoǵ nem huͤl az en beſʒidimnek / mellʼek be tellʼeſednek mikoronn ideie liſʒen.


verse #21

Ęs az nip vāria vala Zakariāſt / ęs czudāllʼāk vala hoǵ az tem plomban kiſnęk.


verse #22

Mikoron̄ kedigleń ki ment volna az templombol / nem ſʒolhat uala uͤnekiek. Ęs meg eſmeręk hoǵ lātāſt latott volna az templomban. Ęs uͤ int vala azoknak / ęs nimān̄ marada.


verse #23

Ęs toͤrtinęk ez mikoron̄ betellʼeſettenek uolna az uͤ templomban valo ſʒolgalattʼanak napiai. Az uͤ hāzāhoz mine.


verse #24

Ez napoknak vtanna kediglen̄ Elſebet az uͤ feleſighe mihiben magzatot fogada / ęs oͤt holdnapon̄ reytekben tarta vala magāt / ęs ezt monǵa valā.


verse #25

Iǵ tuͤn en velem az vr iſten az napokban mellʼekben reām tekinte / hoǵ el tennę az en emberek koͤzoͤtt valo ſʒidalmamot.


verse #26

Hatod holdnapbann kediglenn elboczattatęk az Gabriel an ǵal az iſtentuͤl / Galileanak vāroſāba / mellʼnek newe Nazareth


verse #27

az ſʒuͤzhoͤz / mellʼ ieǵben vala egǵ firfiunāl / kinek Ioſef vala ne we / ęs ki Dauidnak hāzābol ſʒarmazott vala / ęs az ſʒuͤznek Maria vala newe.


verse #28

Ęs az anǵal az ſʒuͤzhoͤz be mene / ęs mondad. Vͤduoͤzliǵ kedwes ſʒuͤz. Az Vr te ueled vaǵon. Aldott vaǵ te aſſʒońiāllatoknak koͤzoͤtte.


verse #29

Az ſʒuͤz kediglen̄ mikor ezt hal lotta volna / meg haborodęk az anǵalnak beſʒidin̄ / ęs gondolkodik vala rayta minemuͤ koͤſʒoͤnet volna ez.


verse #30

Ęs monda az anǵal uͤneki. Ne fillʼ Maria. Mert kedwet leltēl az iſtennēl.


verse #31

Imę mihedbe mag zatot fogacćz / ęs fiat ſʒuͤlſʒ ęs Ieſufnak neuezed uͤtet.


verse #32

Ęs ez fiu naǵ liſʒen / es az felſighes iſtennek fiānak hiuattatik. Ęs uͤneki agǵa az ur iſten / az uͤ attʼānak Dauidnak ſʒekit /


verse #33

ęs az Iacobnak hāzān mind oͤroͤkkę vralkodik / ęs az uͤ orſʒāgānak vighe nem liſʒen.


verse #34

Monda kediglen̄ Maria az anǵalnak. Mint liſʒen az / mert en firfiat nem eſmērek?


verse #35

Ęs feleluin̄ az anǵal monda uͤneki. Szent lilek feluͤl te reād ſʒāll / ęs az felſighes iſtennek hatalmaſſāga ārńikāual be fog tighedet. Annakokairt ez ęs az mellʼ ſʒentſighes ſʒuͤlettetik te tuͤled iſtennek fiānak hiuattatik.


verse #36

Ęs imę az Elſebet az te rakonſā god uͤ ęs fiat ſogadott az uͤ vinſighiben / ęs ez holdnap hatod az Elſebetnek / mellʼ meddoͤnek hiuattatik vala.


verse #37

Mert az iſtennēl akar mi beſʒid ſem liſʒen lehetetlen.


verse #38

Monda kediglen̄ Maria. Imę az vr ſʒolgallo leāńa / legen ennekem az te beſʒided ſʒerint. Ęs el mine uͤtuͤle az anǵal.


verse #39

Fel keluin̄ kediglen̄ Maria az napokban naǵ ſietſig uel az heǵ koͤzbe mene / az Iuda newuͤ vāroſba /


verse #40

ęs be mine Zakariaſ nak hāzāba / ęs naǵ ſʒeretetuel koͤſʒoͤne Elſebetnek.


verse #41

Ęs luͤn ez hoǵ hallā az Elſebet az Mariānak koͤſʒoͤnetit / indulāſt tuͤn az ger mek az uͤ mihiben / ęs ſʒent lilekuel betelęk az Ellfebet /


verse #42

ęs naǵ fel ſʒo ual kiālta / ęs ezt mondā / Āldott vaǵ te aſſʒońoknak koͤzoͤtte / mert āldott az te mihednek goͤmoͤlcze.


verse #43

Ęs honnan vaǵon ennekem ez hoǵ az vr iſtennek anńa en hozzam iuͤioͤn?


verse #44

Mert imę minek vtanna az te koͤſʒoͤniſednek ſʒaua az en fileimbe iuͤtt volna / indulāſt tuͤn az germek oͤruendeziſnek miatta az en mihemben?


verse #45

Ęs bodog aſſʒońiāllat az ki az iſtennek huͤtt.


verse #46

Mert azoknak be tellʼeſediſek meg liſʒen az mellʼek meg vadnak mondua az vr iſtentuͤl uͤneki. Ęs monda az Maria Fel magaſʒtallʼa az en iloͤ lelkem az vr iſtent /


verse #47

ęs oͤruendez az en okos lelkem az en uͤduoͤziytoͤ iſtenemben.


verse #48

Mert az uͤ ſʒolgalo leāńānak alā valo voltāra tekinte. Ęs imę ennek vtanna bodognak fognak mondani enghemet minden nemzetſighek.


verse #49

Mert naǵſāgos dolgokot tuͤn en ve lem az hatalmas / ęs kinek az uͤ neue ſʒent.


verse #50

Ęs az uͤ irgalmaſſāga nemzetſigruͤl nemzetſigre vaǵon azokon̄ az kik uͤtuͤle filnek.


verse #51

Eroͤt tuͤn az uͤ karianak altala / ide 's toua elſʒagata keui lʼeket az uͤ ſʒuͤoͤknek gondolattʼāual.


verse #52

Le hańa hatalmaſſokot ſʒe kekboͤl / ęs fel magaſʒtala alā valokot.


verse #53

Ehezoͤkoͤt be toͤlte iok ual / ęs kazdagokot uͤreſen̄ boczatā el.


verse #54

Vͤ hozzāia viuę iſraelt az uͤ germekit / hoǵ meg emlekeznęk az irgalmaſſagrul.


verse #55

Mikippen̄ ſʒolt az muͤ atʼāinknak az Abrahamnak / ęs az uͤ magzattʼānak mind oͤroͤkke.


verse #56

Lakozęk kediglen̄ Maria az Elſebetuel koͤzel hārom holdna piglan̄ / ęs meg tēre az uͤ hāzāhoz.


verse #57

Elſebetnek kediglen̄ ſʒuͤliſinek ide ie be telęk / ęs fiut ſʒuͤle /


verse #58

ęs meg hallāk az uͤ ſʒomſʒidſaghi / ęs rakonſā ghi hoǵ az vr iſten naǵ kippen̄ meg mutatta volna az uͤ irgalmaſ ſagāt uͤ hozzā / ęs oͤruendeznek vala vele.


verse #59

Ęs luͤn ez ńolćzad napon̄ / el ioͤuinek hoǵ az germeket koͤrńuͤl metellʼik / ęs az uͤ attʼanak neuin̄ Zakariaſnak hiyāk uala uͤtet /


verse #60

ęs feleluin̄ az uͤ anńa monda. Nem / hanem Ianos legen newe.


verse #61

Ęs mondanak uͤneki. Sen ki ninczen az te rakonſāghidban ki ez newel hiuattaſſik.


verse #62

Intenek va la kediglen̄ az uͤ attʼānak minek akarnā newezni uͤtet /


verse #63

ęs az attʼa tāblāczkāt kire / ęs ezt irā monduān̄. Ianos az uͤ newe / ęs mind el czudalkozānak.


verse #64

Meg ńilatkozęk kediglen̄ az uͤ ſʒāia legottan̄ / ęs az uͤ ńelue / ęs ſʒol vala dicziruin̄ az iſtent /


verse #65

ęs min den uͤ ſomſʒidſaghin̄ naǵ filelem luͤn / ęs mind ez beſʒidek hirdettet nek vala Sidoorſʒāgnak minden heǵes tartomāńa ſʒerte /


verse #66

ęs mindenek kik hallottāk vala az uͤ ſʒuͤoͤkbe helʼheztetik vala / ęs ezt monǵāk vala. Vallʼon mi liſʒen ez germekben? Ęs az iſtennek keze vala uͤ uele /


verse #67

ęs az Zakarias az uͤ attʼa / ſʒent lilekuel be telęk / ęs profetala / ęs ezt mondā.


verse #68

Dicziretes vr az Iſraelnek iſ iſtene / mert meg lātogatā ęs vāltfāgot ſʒerze az uͤ nipinek.


verse #69

Ęs az muͤ meg maradāſunknak ſʒaruat emele fel / az uͤ germekinek Dauid nak hāzāban.


verse #70

Mikippen̄ ſʒolt az uͤ ſʒent profetainak ſʒāioknak āltala kik ez vilagnak kezdetituͤl fogua voltanak.


verse #71

Hoǵ ioͤuendoͤre meg ſʒabadulnānk az muͤ ellenſighinktuͤl / ęs mindeneknek kezeiboͤl / kik muͤnkoͤt ǵuͤloͤlnek.


verse #72

Hoǵ irgalmaſſāgot tenne az muͤ atʼāinkual / ęs meg emlekeznęk az uͤ ſʒent Teſtamentomarul.


verse #73

Ęs hoǵ be tellʼeſiy tenę eſkʼiſit / mellʼre meg eſkuͤtt vala Abrahamnak az muͤ atʼānknak / ęs ezt meg adnā muͤ nekuͤnk


verse #74

hoǵ az muͤ ellenſighinknek kezeiboͤl ki ſʒabadultatuān̄ filelemnēlkuͤl ſʒolgālnānk uͤneki.


verse #75

Szent iletuel / ęs igaſſāgual uͤ eloͤtte / az muͤ iletuͤnknek minden napiban.


verse #76

Ęs te germek ioͤuendoͤre az felſighes iſtennek profetaianak hiuatta tol / mert az vr iſtennek ſʒemilʼinek eloͤtte eloͤl miǵ / hoǵ az uͤ vtāit meg kiſʒiyćzed /


verse #77

Ęs hoǵ az uͤ nipinek uͤduoͤſſignek tanuſāgāt agǵad az uͤ buͤnoͤknek boczānattʼāban.


verse #78

Az muͤ iſtenuͤnknek koͤńoͤruͤletes ſʒuͤinek ęs iohānak āltala / mellʼuel muͤnkoͤt meg latogata az fel tāmadott nap az magaſſāgbol.


verse #79

Hoǵ vilagoſāgot adna azoknak az kik ſoͤtitſigben / ęs halālnak ārńikāban uͤlnek vala / hoǵ az muͤ lābainkot bikeſig nek vtāra igazgatnā.


verse #80

Az germek kediglen̄ neuekedik vala / ęs eroͤt viſʒen vala lelke ſʒerint / ęs puſʒta helʼeken̄ vala mind az ideiglen̄ mignem eloͤ iuͤnne az nap / mellʼen̄ ki kell vala ielenni az Iſraelnek nipinek.

Chapters:


Books