Sámuel második könyve

chapter 1


Chapters:


Dávid hírt kap Saul haláláról


verse #1

Saul halála után Dávid, legyőzve az amálékiakat, visszatért, és két napig Ciklágban tartózkodott.

1Sám 30,1


verse #2

A harmadik napon egy férfi jött Saul táborából megszaggatott ruhában, porral beszórt fejjel. Amint Dávidhoz ért, a földre vetette magát, és leborult előtte.

1Sám 4,12


verse #3

Dávid megkérdezte tőle: Honnan jössz? Az így felelt neki: Izráel táborából menekültem el.


verse #4

Dávid ezt kérdezte tőle: Mi történt? Mondd el nekem! Ő pedig ezt mondta: Megfutamodott a hadinép a csatában, sokan elestek és meghaltak a nép közül; meghalt Saul és a fia, Jónátán is.

1Sám 31,1


verse #5

Ekkor Dávid így szólt a hírhozó legényhez: Honnan tudod, hogy meghalt Saul és a fia, Jónátán?


verse #6

A hírhozó legény ezt felelte: Éppen a Gilbóa-hegyen voltam, és láttam, hogy Saul a lándzsájára támaszkodik, a hadi szekerek és a lovasok pedig feléje nyomulnak.


verse #7

Ekkor hátrafordult Saul, meglátott, odahívott magához, én pedig ezt mondtam: Itt vagyok!


verse #8

Ki vagy? – kérdezte, és én így feleltem: Egy amáléki.


verse #9

Akkor ezt mondta nekem: Állj ide mellém, és ölj meg, mert szédülés fogott el, bár még magamnál vagyok.


verse #10

Odaálltam hát mellé, és megöltem, mert tudtam, hogy úgysem fogja túlélni a bukását. Azután levettem a fejdíszét meg a karkötőjét, és elhoztam az én uramnak.


verse #11

Akkor Dávid megragadta a ruháját és megszaggatta; ugyanígy a vele levő emberek is.

1Móz 37,29


verse #12

Zokogva gyászoltak és böjtöltek egészen estig Saul és a fia, Jónátán miatt meg az Úr népe miatt; Izráel háza miatt, mert fegyver által hullottak el.

1Sám 31,13


verse #13

Majd megkérdezte Dávid a hírhozó legénytől: Hová való vagy? Ő így felelt: Egy amáléki jövevénynek vagyok a fia.


verse #14

Erre ezt kérdezte tőle Dávid: Hogy mertél kezet emelni az Úr felkentjére, és megölni őt?!

1Sám 24,7; 1Sám 26,9


verse #15

Azután odahívta Dávid az egyik legényt, és ezt mondta: Jöjj, és végezz vele! Az pedig ledöfte, úgyhogy meghalt.

2Sám 4,10


verse #16

Majd ezt mondta neki Dávid: Magadnak köszönheted, hogy így jártál, hiszen a saját szád vallott ellened, amikor ezt mondtad: Én öltem meg az Úr felkentjét.


Dávid siratóéneke


verse #17

Dávid ezzel a siratóénekkel siratta el Sault és fiát, Jónátánt,


verse #18

és meghagyta, hogy tanítsák meg Júda fiait is erre az íj-dalra, amely meg van írva a Jásár könyvében:

Józs 10,13


verse #19

Izráel ékessége elesett halmaidon! Jaj, hogy elhullottak a hősök!


verse #20

Ne mondjátok el Gátban, ne hirdessétek Askelón utcáin; ne örüljenek a filiszteusok lányai, ne vigadjanak a körülmetéletlenek lányai!

Józs 13,3; Mik 1,10


verse #21

Gilbóa hegyei, halottak mezeje! Ne hulljon rátok harmat, ne érjen titeket eső! Mert ott érte szégyen a hősök pajzsát, Saul pajzsát nem kenik többé olajjal.

1Sám 10,1


verse #22

Sebesültek vérétől, hősök kövérjétől Jónátán íja nem rettent vissza, Saul kardja nem tért vissza dolgavégezetlen.

1Sám 14,13


verse #23

Saul és Jónátán, kik egymást szerették, éltükben kedvelték, a halálban sem váltak el. Gyorsabbak voltak a sasoknál, erősebbek az oroszlánoknál.


verse #24

Izráel lányai! Sirassátok Sault, ki gyönyörű bíborba öltöztetett, ruhátokat arannyal ékesítette.


verse #25

Jaj, elestek hőseink a harcban! Jónátánt halmaidon sebezték halálra!


verse #26

Elszorul a szívem, testvérem, Jónátán, oly kedves voltál nekem! Csodásabb volt a szereteted a nők szerelménél.

1Sám 18,1; 1Sám 20,41


verse #27

Jaj, elestek hőseink, elpusztultak a fegyverek!

Chapters:


Books