Pál levele a galatákhoz

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5 6


Címzés, üdvözlés


verse #1

Pál apostol – aki nem emberektől, nem is emberek által kapta elhívását, hanem Jézus Krisztus által, és az Atya Isten által, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül –


verse #2

és a velem levő testvérek mindnyájan: Galácia gyülekezeteinek.


verse #3

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk Jézus Krisztustól,


verse #4

aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból Istennek, a mi Atyánknak akarata szerint.


verse #5

Övé a dicsőség örökkön-örökké. Ámen.


Nincs más evangélium


verse #6

Csodálkozom, hogy attól, aki Krisztus kegyelme által elhívott titeket, ilyen hamar más evangéliumhoz pártoltok,


verse #7

pedig nincsen más evangélium. De egyesek megzavartak titeket, és el akarják ferdíteni Krisztus evangéliumát.


verse #8

De ha még mi magunk vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amelyet mi hirdettünk, átkozott legyen!


verse #9

Amint már korábban is megmondtuk, most ismét mondom: ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadtatok, átkozott legyen!


Pál nem embertől vette át az evangéliumot


verse #10

Most tehát az embereket akarom meggyőzni vagy Istent? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem volnék Krisztus szolgája.


verse #11

Tudtotokra adom, testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől való,


verse #12

mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam.


verse #13

Mert hallottátok, hogyan éltem egykor a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt.

ApCsel 8,3; ApCsel 22,4; ApCsel 26,9; 1Tim 1,13


verse #14

És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, minthogy fölöttébb buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak.


verse #15

De amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott és kegyelme által elhívott,

ApCsel 22,6; ApCsel 26,13; Ézs 49,1; Jer 1,5; ApCsel 9,3


verse #16

hogy kinyilatkoztassa Fiát énbennem, hogy hirdessem őt a népek között, nem tanácskoztam testtel és vérrel.


verse #17

Nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, azután ismét visszatértem Damaszkuszba.


verse #18

Majd három esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Kéfást, és nála maradtam tizenöt napig.

ApCsel 9,26


verse #19

De az apostolok közül nem láttam mást, csak Jakabot, az Úr testvérét.


verse #20

Amit pedig nektek írok, íme, Isten színe előtt mondom, hogy nem hazugság.


verse #21

Azután elmentem Szíria és Kilikia vidékére.


verse #22

Júdea keresztyén gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem.


verse #23

Csupán ezt hallották: „Aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított.”


verse #24

És dicsőítették énértem Istent.

Chapters:


Books