Revideált Új Fordítás (RÚF 2014)

(Hungarian Protestant New Translation Revised)

Magyar Bibliatársulat / Hungarian Bible Society


Books

Ószövetség 1Móz 2Móz 3Móz 4Móz 5Móz Józs Bír Ruth 1Sám 2Sám 1Kir 2Kir 1Krón 2Krón Ezsd Neh Eszt Jób Zsolt Péld Préd Énekek Ézs Jer JSir Ez Dán Hós Jóel Ám Abd Jón Mik Náh Hab Zof Hag Zak Mal
Újszövetség Mt Mk Lk Jn ApCsel Róm 1Kor 2Kor Gal Ef Fil Kol 1Thessz 2Thessz 1Tim 2Tim Tit Filem Zsid Jak 1Pt 2Pt 1Jn 2Jn 3Jn Júd Jel