Ézsaiás próféta könyve

chapter 1


Chapters:


Izráel bűne és büntetése


verse #1

Ézsaiásnak, Ámóc fiának látomása, amelyet akkor látott Júdáról és Jeruzsálemről, amikor Uzzijjá, Jótám, Áház és Ezékiás voltak Júda királyai.

Hós 1,1; Mik 1,1; 2Kir 14; 2Krón 26


verse #2

Halljátok meg, egek, figyelj ide, föld, mert az Úr szól: Fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem!

2Móz 4,22; 5Móz 30,19; 5Móz 31,28; 5Móz 32,1; Ézs 43,27; Jer 2,12; Hós 11,1; Mik 6,1; Mal 1,6; Mal 2,10; Róm 5,12; Róm 8,14; Gal 4,5; 1Jn 3,1


verse #3

Az ökör ismeri gazdáját, a szamár is urának jászlát, de Izráel nem ismer, népem nem ért meg engem.

Jer 8,7; Róm 3,10


verse #4

Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép! Gonosz utódok, romlott fiak! Elhagyták az Urat, megvetették Izráel Szentjét, elfordultak tőle!

Ézs 57,3; Mt 3,7


verse #5

Minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeztek! Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív.

Jer 2,30


verse #6

Tetőtől talpig nincs rajta ép hely, csupa zúzódás, kék folt és gennyes seb. Nem nyomták ki, nem kötözték be, olajjal sem gyógyítgatták.

5Móz 28,35


verse #7

Országotok pusztaság, városaitokat fölperzselték, földeteket szemetek láttára idegenek tarolták le, pusztaság, mint ahol idegenek dúltak.

5Móz 28,15; Hós 7,9; Hós 8,7


verse #8

Olyan maradt Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint csőszház az uborkaföldön, vagy mint egy ostromlott város.


verse #9

Ha a Seregek Ura nem hagyott volna néhány menekültet, olyanok lennénk, mint Sodoma, Gomorához hasonlítanánk.

1Móz 19,24; 5Móz 29,22; Ézs 17,5; Ézs 30,17; Mt 10,15; Mt 11,23; Róm 9,29; 2Pt 2,6


Az áldozat nem elég, meg kell térni


verse #10

Halljátok az Úr igéjét, Sodoma vezetői! Figyeljetek Istenünk tanítására, Gomora népe!


verse #11

Mit kezdjek a sok véresáldozattal? – mondja az Úr. – Elegem van az égőáldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből! A bikák, a bárányok és a bakok vérében nem telik kedvem.

3Móz 17,11; 1Sám 15,22; Zsolt 40,7; Zsolt 50,7; Jer 6,20; Hós 6,6; Ám 5,21; Mik 6,6; Mt 9,13; Zsid 9,22


verse #12

Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat?


verse #13

Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom! Újhold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést!


verse #14

Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni.

4Móz 10,10; 4Móz 28,11


verse #15

Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom előletek a szemem; bármennyit is imádkoztok, nem hallgatlak meg benneteket, hiszen a kezetekhez vér tapad!

2Móz 17,11; 1Kir 8,22; Zsolt 44,21; Zsolt 88,10; Péld 1,28; Péld 15,29; Jer 14,12; Mik 3,4; Mt 6,7


verse #16

Mossátok tisztára magatokat! Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket! Ne tegyetek többé rosszat,

Zsolt 26,6; Jer 4,14; 2Kor 7,1; Jak 4,8; Jel 3,18


verse #17

tanuljatok meg jót cselekedni! Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét!

2Móz 22,21; 5Móz 10,18; 5Móz 24,17; Zsolt 68,6; Jer 7,5; Jak 1,27


Isten ítélettel tisztítja meg népét


verse #18

Jöjjetek, szálljunk most perbe egymással! – mondja az Úr. – Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú.

Ézs 44,22; Jer 31,34; Jer 33,8; Ez 37,23


verse #19

Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival.

3Móz 25,18; 3Móz 26,3


verse #20

De ha vonakodva elpártoltok tőlem, fegyver pusztít el titeket. – Az Úr maga mondja ezt.


verse #21

Jaj, milyen parázna lett a hűséges város! Törvényességgel volt tele, igazság lakott benne, most pedig gyilkosok!

Hós 1,2; Ez 16; Ez 23


verse #22

Ezüstöd salakká változott, tiszta borodat vízzel hígították.

Ez 22,18


verse #23

Vezéreid megátalkodottak, tolvajok barátai. Mindegyik szereti a megvesztegetést, ajándékot hajhász. Az árvák igazát nem védik, az özvegy peres ügye nem kerül eléjük.

5Móz 16,19; Zsolt 15,5; Ézs 5,23; Ézs 33,15; Jer 5,28; 2Móz 23,8


verse #24

Azért így szól az Úr, a Seregek Ura, Izráel Erőssége: Majd elégtételt veszek ellenfeleimen, bosszút állok ellenségeimen!

1Móz 49,24; Ézs 49,26; Ézs 60,16


verse #25

Ellened fordítom kezemet, és kiolvasztom salakodat, mint a lúg, eltávolítok belőled minden ónt.


verse #26

Megint olyan bírákat adok, mint régen, és olyan tanácsadókat, mint kezdetben. Akkor majd így neveznek: Igaz város, hűséges város!

Ézs 32,1; Ézs 60,17; Hós 2,21; Zak 8,3; 2Pt 3,13


verse #27

Sion ítélettel váltatik meg, megtérői igazság által.


verse #28

De összetörnek a hűtlenek a vétkesekkel együtt, és akik elhagyják az Urat, megsemmisülnek.


verse #29

Megszégyenültök a cserfák miatt, amelyekben gyönyörködtetek, pirulni fogtok a kertek miatt, amelyeket kedveltetek.

5Móz 16,21; Ézs 65,3; Ézs 66,17; Hós 4,13


verse #30

Hasonlók lesztek a cserfához, amelynek elhervadt a lombja, és a kerthez, amelynek nincs vize.


verse #31

Mert kenderkóccá lesz a hatalmas, és munkája szikrává: mindketten együtt égnek el, és nem oltja el senki.

Chapters:


Books