Pál levele Filemonhoz

chapter 1


Címzés, üdvözlés


verse #1

Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus, a testvér Filemonnak, szeretett testvérünknek és munkatársunknak,


verse #2

Appiának, a mi testvérünknek, Arkhipposznak, a mi bajtársunknak és a házadban levő gyülekezetnek:

Kol 4,17


verse #3

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Hálaadás Filemon hitéért és szeretetéért


verse #4

Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban,


verse #5

mert hallottam az Úr Jézusba vetett hitedről és a szentek iránt tanúsított szeretetedről,


verse #6

és imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk.

Fil 1,9; Kol 1,9


verse #7

Szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem.


A megtért rabszolga visszaküldése


verse #8

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna,


verse #9

a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért.

Ef 3,1; Ef 4,1; Kol 4,18


verse #10

Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onészimoszért,


verse #11

aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos.


verse #12

Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet,


verse #13

pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban.


verse #14

Beleegyezésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jótetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen.


verse #15

Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd,


verse #16

most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet: aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is és az Úrban is szeretett testvéred.


verse #17

Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem!


verse #18

Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel!


verse #19

Én, Pál, saját kezemmel írom ezt: Megadom neked! Azt nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem.


verse #20

Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban! Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban!


Üzenetek, üdvözletek, áldás


verse #21

Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok.


verse #22

Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem.


verse #23

Köszönt téged Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban,

Kol 1,7; Kol 4,12


verse #24

Márk, Arisztarkhosz, Démász és Lukács, az én munkatársaim.

ApCsel 12,12; ApCsel 13,13; ApCsel 15,37; Kol 4,10; 2Tim 4,10


verse #25

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel!

Chapters:


Books