Pál levele az efezusiakkoz

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4 5 6


Címzés, üdvözlés


verse #1

Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az Efezusban élő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek:

ApCsel 18,18; ApCsel 19,1


verse #2

kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Isten magasztalása Krisztusért


verse #3

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban.


verse #4

Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben.


verse #5

Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint,


verse #6

hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában.


verse #7

Őbenne van – az ő vére által – a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelmének gazdagsága szerint,

Kol 1,14


verse #8

amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel.


verse #9

Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne


verse #10

az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van.


verse #11

Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik;

5Móz 7,6


verse #12

hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban.

Zsolt 66,2


verse #13

Őbenne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel,


verse #14

örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.


Isten Krisztust mindenek fölé emelte


verse #15

Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről,


verse #16

szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban;


verse #17

és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt;


verse #18

és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között,


verse #19

és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével


verse #20

munkálkodott Krisztusban, amikor feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben,

Zsolt 110,1


verse #21

feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is.


verse #22

Mindent az ő lába alá vetett, és őt tette mindenek felett az egyház fejévé.

Zsolt 8,7; Kol 1,18


verse #23

Ez az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben.

Chapters:


Books