Pál levele a kolosséiakhoz

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4


Címzés, üdvözlés


verse #1

Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér


verse #2

a Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek: kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól.


Hálaadás a gyülekezet hitéért


verse #3

Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyjának, amikor értetek imádkozunk,


verse #4

mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek.


verse #5

Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyekben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból.


verse #6

Mert ez hozzátok is eljutott, és ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét.


verse #7

Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki Krisztus hű szolgája értetek.

Kol 4,12; Filem 1,23


verse #8

Ő hozott nekünk hírt a Lélektől kapott szeretetetekről.


Krisztus mindent megbékéltetett testében


verse #9

Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással,


verse #10

hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek Isten ismeretében.


verse #11

Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes állhatatosságra és az örömmel viselt hosszútűrésre.


verse #12

Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek.

ApCsel 26,18; 1Pt 2,9


verse #13

Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett Fiának országába,


verse #14

akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata.

Ef 1,6


verse #15

Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt.


verse #16

Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett.


verse #17

Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn.


verse #18

Ő a feje a testnek, az egyháznak; ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben ő legyen az első.

Ef 1,22


verse #19

Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék,


verse #20

és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent a földön és a mennyben úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.

Ef 1,10; Ef 2,16


verse #21

Titeket is, akik egykor Istentől elidegenültetek és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt,


verse #22

most megbékéltetett emberi testében halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és feddhetetleneket állítson majd színe elé.


verse #23

Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem.


Pál szolgálata szenvedések között


verse #24

Most örülök a tiértetek elviselt szenvedéseimnek, és testemben betöltöm mindazt, ami Krisztus gyötrelmeiből még hátravan, az ő testéért, amely az egyház.

Fil 3,10


verse #25

Ennek a szolgájává lettem a szerint a megbízatás szerint, amelyet Isten nekem a ti javatokra adott, hogy teljesen feltárjam előttetek Isten igéjét,


verse #26

azt a titkot, amely örök idők és nemzedékek óta rejtve volt, de amely most kijelentetett az ő szentjeinek,


verse #27

akiknek Isten tudtul akarta adni, hogy milyen gazdag e titok dicsősége a pogány népek között. Ez a titok az, hogy Krisztus közöttetek van: reménysége az eljövendő dicsőségnek.

Ef 3,1


verse #28

Mi őt hirdetjük, miközben minden embert teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert tökéletessé tegyünk Krisztusban.


verse #29

Ezért fáradozom én is, és küzdök az ő ereje által, amely hatalmasan működik bennem.

Fil 4,13

Chapters:


Books