A krónikák első könyve

chapter 1


Chapters:


Nemzetségtáblázat Ádámtól Izsákig


verse #1

Ádám, Sét, Enós,

Lk 3,36


verse #2

Kénán, Mahalalél, Jered,


verse #3

Énók, Metúselah, Lámek,


verse #4

Nóé, Sém, Hám és Jáfet.


verse #5

Jáfet fiai voltak: Gómer, Mágóg, Mádaj, Jáván, Túbal, Mesek és Tírász.


verse #6

Gómer fiai voltak: Askenáz, Rífat és Tógarmá.


verse #7

Jáván fiai voltak: Elísá, Tarsís, Kittím és Dódáním.


verse #8

Hám fiai voltak: Kús, Micrajim, Pút és Kánaán.


verse #9

Kús fiai voltak: Szebá, Havílá, Szabtá, Ramá és Szabteká. Ramá fiai voltak: Sába és Dedán.


verse #10

Kús nemzette Nimródot. Ez kezdett hatalmaskodni a földön.


verse #11

Micrajim nemzette a lúdiakat, az anámiakat, a lehábiakat és a naftúhiakat,


verse #12

a patrósziakat és a kaszlúhiakat. Innen származtak a filiszteusok és a kaftóriak.


verse #13

Kánaán nemzette elsőszülöttjét, Szidónt, azután Hétet


verse #14

meg a jebúsziakat, az emóriakat, a girgásiakat,


verse #15

a hivvieket, az arkiakat és a színieket,


verse #16

az arvadiakat, a cemáriakat és a hamátiakat.


verse #17

Sém fiai voltak: Élám, Assúr, Arpaksad, Lúd, Arám, Úc, Húl, Geter és Mesek.


verse #18

Arpaksad nemzette Selahot, és Selah nemzette Hébert.


verse #19

Hébernek is született két fia: az egyiknek Peleg volt a neve, mivel az ő idejében váltak szét a föld népei. Testvérének Joktán volt a neve.

1Móz 11,1


verse #20

Joktán nemzette Almódádot, Selefet, Hacarmávetet és Jerahot,


verse #21

Hadórámot, Úzált és Diklát,


verse #22

Ébált, Abímáélt és Sábát,


verse #23

Ófírt, Havílát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai voltak.


verse #24

Sém, Arpaksad, Selah,

Lk 3,34


verse #25

Héber, Peleg, Reú,


verse #26

Szerúg, Náhór, Táré,


verse #27

Abrám, azaz Ábrahám.


verse #28

Ábrahám fiai Izsák és Izmael voltak.

1Móz 16,15; 1Móz 21,2


Ábrahám utódainak a mellékága


verse #29

Ezek a leszármazottaik: Izmael elsőszülöttje Nebájót, azután következett Kédár, Abdeél és Mibszám,


verse #30

továbbá Mismá, Dúmá, Masszá és Hadad, Témá,


verse #31

Jetúr, Náfís és Kédmá. Ezek voltak Izmael fiai.


verse #32

Ketúrának, Ábrahám másodfeleségének a fiai ezek voltak: ő szülte Zimránt, Joksánt, Medánt, Midjánt, Jisbákot és Súahot. Joksán fiai voltak Sába és Dedán.


verse #33

Midján fiai pedig: Éfá, Éfer, Hanók, Abídá és Eldáá. Ezek mind Ketúrá leszármazottai.


verse #34

Ábrahám nemzette Izsákot. Izsák fiai Ézsau és Izráel voltak.

Mt 1,2


verse #35

Ézsau fiai voltak: Elífáz, Reúél, Jeús, Jalám és Kórah.

1Móz 36,10


verse #36

Elífáz fiai voltak: Témán, Ómár, Cefí, Gatám, Kenaz, Timnától pedig Amálék.


verse #37

Reúél fiai voltak: Nahat, Zerah, Sammá és Mizzá.


verse #38

Széír fiai voltak: Lótán és Sóbál, Cibón és Aná, Dísón, Écer és Dísán.


verse #39

Lótán fiai: Hórí és Hómám, Lótánnak a húga pedig Timna.


verse #40

Sóbál fiai voltak: Alján, Mánahat, Ébál, Sefí és Ónám. Cibón fiai voltak: Ajjá és Aná.


verse #41

Aná fia volt Dísón, Dísón fiai voltak: Hamrán, Esbán, Jitrán és Kerán.


verse #42

Écer fiai voltak: Bilhán, Zaaván és Jaakán. Dísón fia volt Úc és Arán is.


Az edómi királyok


verse #43

Ezek a királyok uralkodtak Edómban, mielőtt Izráel fiainak királyuk lett volna: Bela, Beór fia, városának a neve Dinhábá volt.

1Móz 36,31


verse #44

Bela halála után a bocrai Jóbáb, Zerah fia lett a király.


verse #45

Jóbáb halála után a Témán földjéről való Húsám lett a király.


verse #46

Húsám halála után Hadad, Bedad fia lett a király, aki megverte a midjániakat Móáb mezején. Városának a neve Avít volt.


verse #47

Hadad halála után a maszrékai Szamlá lett a király.


verse #48

Szamlá halála után a rehóbót-hannáhári Saul lett a király.


verse #49

Saul halála után Baal-Hánán, Akbór fia lett a király.


verse #50

Baal-Hánán halála után Hadad lett a király. Városának a neve Páí volt, feleségének a neve Mehétabél, aki Mézáháb leányának, Matrédnak a leánya volt.


verse #51

Hadad halála után ezek lettek Edóm nemzetségfői: Timmá nemzetségfő, Aljá nemzetségfő, Jetét nemzetségfő,


verse #52

Oholíbámá nemzetségfő, Élá nemzetségfő, Pínón nemzetségfő,


verse #53

Kenaz nemzetségfő, Témán nemzetségfő, Mibcár nemzetségfő,


verse #54

Magdíél nemzetségfő és Írám nemzetségfő. Ezek voltak Edóm nemzetségfői.

Chapters:


Books