Pál második levele Timóteushoz

chapter 1


Chapters:

1 2 3 4


Címzés, üdvözlés


verse #1

Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola a Krisztus Jézusban való élet ígérete szerint,


verse #2

Timóteusnak, szeretett fiának: Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól.


Hálaadás Timóteus képmutatás nélküli hitéért


verse #3

Hálát adok Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelkiismerettel szolgálok, amikor szüntelenül, éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben,


verse #4

és könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy öröm töltsön el.


verse #5

Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóiszban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan.

ApCsel 16,1


verse #6

Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned.


verse #7

Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.


Szenvedj együtt az evangéliumért!


verse #8

Ne szégyelld hát a mi Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő foglyát, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által.


verse #9

Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk.


verse #10

Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.


verse #11

Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul.

1Tim 2,7


verse #12

Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra.

1Tim 6,20


verse #13

Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit éntőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben.


verse #14

A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.

1Tim 6,20; 2Tim 1,12


Onésziforosz hűsége


verse #15

Tudod, hogy az Ázsiában levők mind elfordultak tőlem, köztük Figelosz és Hermogenész is.


verse #16

Az Úr legyen könyörületes Onésziforosz háza népe iránt, mert sokszor felüdített engem, és nem szégyellte bilincseimet.


verse #17

Sőt, amikor Rómában volt, buzgón keresett engem, és meg is talált.


verse #18

Adja meg neki az Úr, hogy irgalmat találjon nála azon a napon. És hogy milyen nagy szolgálatokat tett Efezusban, azt te tudod a legjobban.

Chapters:


Books