Mózes második könyve

chapter 1


Chapters:


Izráel fiai nagy néppé lesznek Egyiptomban


verse #1

Név szerint ezek voltak Izráel fiai, akik Egyiptomba mentek Jákóbbal; mindegyik a maga háza népével ment:

1Móz 46,8


verse #2

Rúben, Simeon, Lévi és Júda,


verse #3

Issakár, Zebulon és Benjámin,


verse #4

Dán és Naftáli, Gád és Ásér.


verse #5

Összesen hetvenen voltak, akik Jákóbtól származtak; József pedig már Egyiptomban volt.


verse #6

Azután meghalt József és valamennyi testvére meg az az egész nemzedék.

1Móz 50,24


verse #7

Izráel fiai pedig szaporodtak, gyarapodtak, megsokasodtak, nagyon-nagyon megerősödtek, és megtelt velük az ország.

ApCsel 7,17


Az egyiptomiak elnyomják Izráelt


verse #8

Új király került azonban Egyiptom élére, aki már nem ismerte Józsefet,


verse #9

és ezt mondta népének: Lám, Izráel fiainak népe nagyobb és erősebb, mint mi.


verse #10

Gyertek, bánjunk csak okosan vele, nehogy még jobban megsokasodjon! Mert ha háború támad, ő is ellenségeinkhez csatlakozik, ellenünk harcol, és kivonul az országból.


verse #11

Ezért munkafelügyelőket rendeltek föléjük, hogy kényszermunkával sanyargassák őket. Raktárvárosokat kellett építeniük a fáraó számára: Pitómot és Ramszeszt.


verse #12

De mennél jobban sanyargatták őket, annál inkább sokasodtak és terjeszkedtek, úgyhogy félni kezdtek Izráel fiaitól.


verse #13

Ezért kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak Izráel fiait.


verse #14

Kemény munkával keserítették az életüket: sárkeveréssel, vályogvetéssel és mindenféle mezei munkával; mindenféle munkával kegyetlenül dolgoztatták őket.

4Móz 20,15


verse #15

Azután parancsot adott Egyiptom királya a héber bábáknak – az egyiknek Sifrá, a másiknak Púá volt a neve –,


verse #16

és ezt mondta: Amikor a héber asszonyok szülésénél segédkeztek, figyeljétek a szülés lefolyását: ha fiú lesz, öljétek meg, ha leány, hagyjátok életben!


verse #17

De a bábák félték az Istent, és nem cselekedtek úgy, ahogyan Egyiptom királya meghagyta nekik, hanem életben hagyták a fiúgyermekeket.


verse #18

Ekkor Egyiptom királya magához hívatta a bábákat, és kérdőre vonta őket: Miért teszitek ezt, miért hagyjátok életben a fiúgyermekeket?


verse #19

A bábák pedig ezt felelték a fáraónak: Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek. Mire a bába odaér hozzájuk, már meg is szültek.


verse #20

Isten ezért jót tett a bábákkal. A nép pedig sokasodott, és igen megerősödött.


verse #21

És mivel a bábák félték az Istent, ő gyermekekkel ajándékozta meg őket.


verse #22

A fáraó ekkor megparancsolta egész népének: Minden újszülött héber fiút dobjatok a Nílusba, csak a leányokat hagyjátok életben!

ApCsel 7,19

Chapters:


Books