Lukács evangéliuma

chapter 1


Chapters:


Ajánlás


verse #1

Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy írásba foglalják a közöttünk beteljesedett eseményeket úgy,


verse #2

amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének:


verse #3

magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utánajártam, szép rendben megírjam neked, nagyra becsült Teofilosz,


verse #4

hogy meggyőződhess annak a megbízhatóságáról, amire tanítottak.


Keresztelő János születésének ígérete


verse #5

Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, Abijjá rendjéből; a felesége, Erzsébet Áron leányai közül való volt.

1Krón 24,10; 2Móz 6,23


verse #6

Igazak voltak mindketten Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint.


verse #7

Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak.


verse #8

Történt pedig egyszer, hogy amikor rendjének beosztása szerint papi szolgálatát végezte Isten előtt,


verse #9

a papi szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa az illatáldozatot.

2Móz 30,7


verse #10

Az egész nép pedig kint imádkozott az illatáldozat órájában.


verse #11

Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől.


verse #12

Amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem szállta meg.


verse #13

De az angyal így szólt hozzá: Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, akit nevezz Jánosnak.


verse #14

Örömöd lesz ő és vigasságod, és sokan örülnek majd az ő születésének,


verse #15

mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel,

4Móz 6,3; Bír 13,4


verse #16

Izráel fiai közül sokakat visszatérít majd az Úrhoz, az ő Istenükhöz,

Mal 3,1


verse #17

és őelőtte jár Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére, hogy felkészült népet állítson az Úr elé.


verse #18

Zakariás így szólt az angyalhoz: Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg vagyok, és a feleségem is igen idős.


verse #19

Az angyal pedig így válaszolt: Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt.


verse #20

De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek, mert nem hittél szavaimnak, amelyek be fognak teljesedni a maguk idejében.


verse #21

A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy olyan sokáig marad a templomban.


verse #22

Amikor mégis kijött, nem tudott hozzájuk szólni, és megértették, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt.


verse #23

Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament.


verse #24

E napok után fogant felesége, Erzsébet, és öt hónapon át nem mutatkozott. Ezt mondta:


verse #25

Így tett velem az Úr azokban a napokban, amikor gondja volt arra, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt.

1Móz 30,23


Jézus születésének ígérete


verse #26

A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe


verse #27

egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve.


verse #28

És hozzálépve így szólt az angyal: Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!


verse #29

Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés.


verse #30

Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél!


verse #31

Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.

Ézs 7,14


verse #32

Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját,

Ézs 9,6


verse #33

ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége.

2Sám 7,12; Zsolt 89,37; Dán 2,44; Dán 7,14; Mik 4,7


verse #34

Mária megkérdezte az angyalt: Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek?


verse #35

Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.


verse #36

Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak,


verse #37

mert Istennek semmi sem lehetetlen.

1Móz 18,14


verse #38

Mária ezt mondta: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint! És eltávozott tőle az angyal.


Mária Erzsébetnél


verse #39

Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába.


verse #40

Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.


verse #41

Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Betelt Erzsébet Szentlélekkel,


verse #42

és hangos szóval kiáltotta: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse!


verse #43

Hogyan lehetséges, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám?


verse #44

Mert íme, amint meghallottam köszöntésed, ujjongva mozdult meg méhemben a magzat.


verse #45

Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.


Mária éneke


verse #46

Mária pedig ezt mondta: Magasztalja lelkem az Urat,

1Sám 2,1


verse #47

és ujjong az én lelkem megtartó Istenemben,


verse #48

mert rátekintett szolgálóleányának megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék,


verse #49

mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve,

Zsolt 111,9


verse #50

irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.

Zsolt 103,17


verse #51

Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat.


verse #52

Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel;

Zsolt 147,6


verse #53

éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel.

Zsolt 107,9


verse #54

Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról,

Ézs 41,8; Zsolt 98,3


verse #55

amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké.

1Móz 17,7


verse #56

Mária Erzsébettel maradt mintegy három hónapig, azután visszatért otthonába.


Keresztelő János születése


verse #57

Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült.


verse #58

Meghallották a szomszédai és a rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek.


verse #59

A nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni.


verse #60

Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta: Nem, hanem János legyen a neve.


verse #61

De ezt mondták neki: Senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának.


verse #62

Ekkor intettek az apjának, hogy milyen nevet akar neki adni.


verse #63

Ő pedig egy írótáblát kért, és ezt írta rá: János a neve. Mindnyájan elcsodálkoztak.


verse #64

És azonnal megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent.


verse #65

Valamennyi szomszédját félelem szállta meg, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek minderről.


verse #66

Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak: Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt.


Zakariás éneke


verse #67

Apja, Zakariás, betelt Szentlélekkel, és így prófétált:


verse #68

Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét.


verse #69

Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából,

Zsolt 132,17


verse #70

amint kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva,


verse #71

hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket;

Zsolt 106,10; Zsolt 105,8


verse #72

hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről,


verse #73

arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak; és megadja nekünk,


verse #74

hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki,


verse #75

szentségben és igazságban őelőtte életünk minden napján.


verse #76

Téged pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait,


verse #77

hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által,


verse #78

Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból,

Mal 3,20; Ézs 60,1


verse #79

hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa.

Ézs 9,1


verse #80

A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, és a pusztában élt addig a napig, amíg meg nem kezdte küldetését Izráelben.

Chapters:


Books