Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

chapter 1


Chapters:

1 2 3


Címzés, üdvözlés


verse #1

Pál, Szilvánusz és Timóteus a thesszalonikaiak gyülekezetének Istenben, a mi Atyánkban és az Úr Jézus Krisztusban:


verse #2

kegyelem nektek és békesség az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól.


Hálaadás a gyülekezet hitéért, emlékeztetés az Úr eljövetelére


verse #3

Szüntelen hálával tartozunk Istennek értetek, testvéreim, amint ez méltó is, hiszen hitetek nőttön-nő, és az egymás iránti szeretet gazdagodik mindnyájatokban,


verse #4

úgyhogy mi magunk dicsekszünk Isten gyülekezeteiben veletek, állhatatosságotokkal és hitetekkel, amellyel minden üldöztetést és nyomorúságot elviseltek.


verse #5

Ez annak a jele, hogy Isten igazságosan fog ítélni, amikor titeket méltónak nyilvánít az ő országára, amelyért szenvedtek is.


verse #6

Mert úgy igazságos Isten előtt, hogy gyötrőiteknek gyötrelemmel fizessen,


verse #7

nektek pedig, akiket gyötörtek, enyhülést adjon mivelünk együtt. Mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival,


verse #8

tűz lángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának.

Ézs 66,15; Jer 10,25; Zsolt 79,6


verse #9

Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól és az ő dicső hatalmától,


verse #10

amikor eljön azon a napon, hogy megdicsőüljön szentjei között, és csodálják mindazok, akik benne hittek, aminthogy ti is hittel fogadtátok bizonyságtételünket.

Ézs 49,3


verse #11

Ezért aztán mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit cselekedeteivel hatalmasan,


verse #12

hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is őbenne a mi Istenünk és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből.

Ézs 66,5

Chapters:


Books