Márk evangéliuma

chapter 1


Chapters:


Keresztelő János


verse #1

Jézus Krisztus, az Isten Fia evangéliumának kezdete.


verse #2

Amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében: „Íme, elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat;

Mal 3,1


verse #3

kiáltó szava hangzik a pusztában: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!”,

Ézs 40,3


verse #4

megjelent Keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára.


verse #5

Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke és a jeruzsálemiek is mind, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban.


verse #6

János teveszőr ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, sáskát evett és vadmézet.

2Kir 1,8


verse #7

Ezt hirdette: Utánam jön az, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva saruja szíját megoldjam.


verse #8

Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni.

ApCsel 1,5


Jézus megkeresztelése


verse #9

Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban.


verse #10

És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a Lélek, mint egy galamb;


verse #11

a mennyből pedig hang hallatszott: Te vagy az én szeretett Fiam, benned gyönyörködöm.

Zsolt 2,7; Ézs 42,1; Mt 12,18


Jézus megkísértése


verse #12

A Lélek pedig azonnal kivitte őt a pusztába.


verse #13

Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatok között élt, és angyalok szolgáltak neki.


Jézus prédikálni kezd


verse #14

Miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát:


verse #15

Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!

Dán 7,22


Jézus elhívja első tanítványait


verse #16

Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak;


verse #17

és így szólt hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket.


verse #18

Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt.


verse #19

Amikor egy kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban;


verse #20

és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.


Jézus tisztátalan lelket űz ki


verse #21

Ezután elmentek Kapernaumba. Szombaton pedig azonnal a zsinagógába ment, és tanított.


verse #22

Álmélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.


verse #23

Éppen ott volt a zsinagógájukban egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel:


verse #24

Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje.


verse #25

Jézus ráparancsolt: Némulj el, és menj ki belőle!


verse #26

A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, és hangos kiáltással kiment belőle.


verse #27

Mindnyájan annyira megdöbbentek, hogy ezt kérdezgették egymástól: Milyen új tanítás ez? Hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek, és azok engedelmeskednek neki.


verse #28

És gyorsan elterjedt a híre mindenfelé Galilea egész környékén.


Jézus meggyógyítja Péter anyósát


verse #29

És azonnal, amint kijöttek a zsinagógából, elmentek Jakabbal és Jánossal együtt Simon és András házába.


verse #30

Simon anyósa lázasan feküdt, és azonnal szóltak felőle Jézusnak.


verse #31

Ő pedig odalépve megfogta a kezét, és talpra állította, úgyhogy az asszonyt elhagyta a láz, és szolgált nekik.


Jézus sok beteget meggyógyít


verse #32

Estefelé pedig, amikor lement a nap, hozzávittek minden beteget és megszállottat;


verse #33

és az egész város összegyűlt az ajtó előtt.


verse #34

Sokakat meggyógyított, akik különféle betegségekben sínylődtek, sok ördögöt is kiűzött, és nem engedte megszólalni az ördögöket, mivel azok ismerték őt.


verse #35

Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott.


verse #36

Simon és a vele levők azonban utánasiettek,


verse #37

és amikor megtalálták, így szóltak hozzá: Mindenki téged keres.


verse #38

Ő pedig ezt mondta nekik: Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert ezért jöttem.


verse #39

És elment Galilea-szerte a zsinagógáikba, hirdette az igét, és kiűzte az ördögöket.


Jézus meggyógyít egy leprást


verse #40

Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá: Ha akarod, megtisztíthatsz.


verse #41

Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérintette, és így szólt hozzá: Akarom, tisztulj meg!


verse #42

És a lepra azonnal eltűnt róla, és megtisztult.


verse #43

Jézus ráparancsolva azonnal elküldte,


verse #44

és ezt mondta neki: Vigyázz, senkinek ne mondj semmit, hanem menj el, mutasd meg magad a papnak, és ajánld fel tisztulásodért mindazt, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik!

3Móz 13,39; 3Móz 14,10


verse #45

Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgyhogy Jézus nem mehetett többé nyíltan egyetlen városba sem, hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és odamentek hozzá mindenfelől.

Chapters:


Books