Pál első levele a korinthusiakhoz

chapter 1


Chapters:


Címzés, üdvözlés


verse #1

Pál, Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola és Szószthenész testvér


verse #2

az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek; mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják:

ApCsel 18,1


verse #3

kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.


Hálaadás a gyülekezet lelki ajándékaiért


verse #4

Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott.

1Móz 2,17; Gal 6,7


verse #5

Mert őbenne meggazdagodtatok mindenben: minden beszédben és minden ismeretben,

2Kor 8,9


verse #6

amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek.


verse #7

Ezért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok,


verse #8

aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy feddhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján.


verse #9

Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.


Óvás a pártoskodástól


verse #10

A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre!


verse #11

Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Khloé embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek.


verse #12

Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek: Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé.

ApCsel 18,24


verse #13

Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszíttetett meg értetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg?


verse #14

Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Kriszpuszt és Gájuszt,

ApCsel 18,8; ApCsel 19,29; Róm 16,23


verse #15

nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg.


verse #16

Igaz, megkereszteltem még Sztefanász háza népét is, rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna.

1Kor 16,15


verse #17

Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje el ne veszítse erejét.


A kereszt igéje Isten hatalma


verse #18

Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.

2Kor 2,16; Róm 1,16


verse #19

Mert meg van írva: „Véget vetek a bölcsek bölcsességének, és az értelmesek értelmét semmivé teszem.”

Ézs 29,14; Zsolt 33,10


verse #20

Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e bolondsággá Isten a világ bölcsességét?

Ézs 19,12; Ézs 33,18


verse #21

Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket.


verse #22

És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek,

Mt 12,38


verse #23

mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság,


verse #24

de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége.


verse #25

Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten „erőtlensége” erősebb az emberek erejénél.


verse #26

Mert nézzétek csak a ti elhívatásotokat, testvéreim; nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők.

5Móz 7,7


verse #27

Sőt azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket,

1Sám 16,7; 2Kor 4,7


verse #28

és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek, és a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket,


verse #29

hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten színe előtt.

5Móz 8,17; Róm 3,27; Ef 2,9


verse #30

Az ő munkája az, hogy ti Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá,


verse #31

hogy amint meg van írva: „Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék.”

Jer 9,23

Chapters:


Books