Máté evangéliuma

chapter 1


Chapters:


Jézus Krisztus származása


verse #1

Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségkönyve.

Róm 1,3; Gal 3,16; Jel 22,16; 2Sám 7,12; Ézs 11,1; Lk 2,4; ApCsel 2,30


verse #2

Ábrahám fia volt Izsák, Izsák fia Jákób, Jákób fiai pedig Júda és testvérei.


verse #3

Júda fia volt a Támártól született Pérec és Zerah, Pérec fia Hecrón, Hecrón fia pedig Rám.


verse #4

Rám fia volt Ammínádáb, Ammínádáb fia Nahsón, Nahsón fia Szalmón.


verse #5

Szalmón fia volt Ráhábtól Bóáz, Bóáz fia Ruthtól Óbéd, Óbéd fia Isai.


verse #6

Isai fia volt Dávid király.
Dávid fia volt Salamon, Úriás feleségétől.


verse #7

Salamon fia volt Roboám, Roboám fia Abijjá, Abijjá fia pedig Ászá.


verse #8

Ászá fia volt Jósáfát, Jósáfát fia Jórám, Jórám fia Uzzijjá.


verse #9

Uzzijjá fia volt Jótám, Jótám fia Áház, Áház fia Ezékiás.


verse #10

Ezékiás fia volt Manassé, Manassé fia Ámón, Ámón fia Jósiás.


verse #11

Jósiás fia pedig Jekonjá és testvérei, a babiloni fogságba vitel idején.

2Kir 24,14; Jer 27,20


verse #12

A babiloni fogságba vitel után: Jekonjá fia volt Sealtíél, Sealtíél fia Zerubbábel.


verse #13

Zerubbábel fia volt Abíhúd, Abíhúd fia Eljákím, Eljákím fia pedig Azór.


verse #14

Azór fia volt Cádók, Cádók fia Jákín, Jákín fia Elíhúd.


verse #15

Elíhúd fia volt Eleázár, Eleázár fia Mattán, Mattán fia Jákób.


verse #16

Jákób fia volt József, férje annak a Máriának, akitől Jézus született, akit Krisztusnak neveznek.


verse #17

Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is tizennégy nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Krisztusig szintén tizennégy nemzedék.


Jézus Krisztus születése


verse #18

Jézus Krisztus születése pedig így történt: Mikor anyja, Mária már jegyese volt Józsefnek, de még nem keltek egybe, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől.

Lk 1,27


verse #19

Férje, József, aki igaz ember volt, és nem akarta őt szégyenbe hozni, elhatározta, hogy titokban elbocsátja.


verse #20

Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van.


verse #21

Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.

Lk 1,31; Lk 2,21; ApCsel 4,12


verse #22

Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által:


verse #23

„Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.

Ézs 7,14


verse #24

József pedig, amikor felébredt álmából, úgy tett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki, és feleségül vette őt,


verse #25

de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el.

Lk 2,7

Chapters:


Books