Pál első levele korinthusiakhoz

chapter 15


Chapters:


verse #1

Testvéreim, hadd ismertessem meg veletek, hogy az örömhírt, melyet vittem nektek, melyet el is fogadtatok, melyben állotok is,


verse #2

mely által meg is fogtok szabadulni, milyen igével hirdettem nektek, ha ugyan ragaszkodtok még hozzá, ha ugyan nem hiába hittetek.


verse #3

Elsősorban azt adtam át nektek, amit én is úgy kaptam, hogy a Krisztus az írások szerint vétkeinkért meghalt,


verse #4

el is temették, fel is támadt az írások szerint a harmadik napon,


verse #5

hogy megjelent Kéfásnak, azután a tizenkettőnek,


verse #6

azután ötszáznál több testvér látta egyszerre, kik közül a többség mai napig él, bár némelyek elaludtak,


verse #7

azután Jakabnak jelent meg, azután az összes apostolnak,


verse #8

mindenki közül utolsónak pedig, mint egy idétlennek, nekem magamnak is láthatóvá lett.


verse #9

Én vagyok ugyanis legkisebb az apostolok között, ki nem vagyok arra elég, hogy apostolnak nevezzenek, azért mert az Isten egyházát üldöztem.


verse #10

De az Isten kegyelme által az vagyok, ami vagyok és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiábavalóvá, sőt mindazoknál többet fáradtam, ugyan nem én, hanem az Istennek velem levő kegyelme.


verse #11

Akár én, akár pedig amazok, ekképp hirdetjük, s ti ekképp hittetek.


verse #12

Ha pedig a Krisztusról azt hirdetjük, hogy a halottak közül feltámadott, hogyan mondhatják némelyek, hogy halottak feltámadása nincs?


verse #13

Ha nincs halottak feltámadása, akkor a Krisztus sem támadt fel.


verse #14

Ha pedig a Krisztus fel nem támadt, akkor hiábavaló a mi igehirdetésünk, és hiábavaló a ti hitetek.


verse #15

Sőt Isten hamis tanúinak találnak bennünket, mert Isten ellenére arról tettünk tanúságot, hogy a Krisztust feltámasztotta, holott nem támasztotta fel, ha halottak csakugyan nem támadnak fel.


verse #16

Mert ha a halottak nem támadnak fel, a Krisztus sem támadott fel.


verse #17

Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a hitetek, még vétkeitekben vagytok.


verse #18

Akkor azok is elvesztek, akik a Krisztusban aludtak el.


verse #19

Ha egyedül ebben az életben vetettük reményünket a Krisztusba, szánalmasabbak vagyunk minden embernél.


verse #20

Az igazság azonban az, hogy a Krisztus feltámadott a halottak közül az elaludtak zsengéjeként.


verse #21

Miután ugyanis emberen át jött a halál, emberen át jött a halottak feltámadása is.


verse #22

Mint ahogy ugyanis Ádámban mindnyájan együtt halnak meg, úgy a Krisztusban mindannyian együtt elevenednek majd meg.


verse #23

Ki-ki azonban a maga rendjében: zsenge a Krisztus, azután a Krisztuséi, mikor megérkezik,


verse #24

azután a vég, mikor a királyságot átadja az Istennek és Atyának, mikor félretesz minden fejedelemséget, minden fennhatóságot és hatalmat.


verse #25

Addig kell ugyanis királynak lennie, míg lába alá nem veti mind az ellenségeit.


verse #26

Utolsó ellenségeként teszi félre a halált.


verse #27

Hiszen az Atya mindent lába alá vetett. Mikor pedig azt mondja, hogy mindent alája vetett, világos, hogy azt kivéve, aki a mindenséget alája vetette.


verse #28

Mikor pedig alája veti majd a mindenséget, akkor majd ő maga a Fiú is alája veti magát annak, aki a mindenséget alája vetette, hogy Isten legyen minden mindenekben.


verse #29

Ugyan hát mit is csinálnak azok, akik halottakért merítkeznek be? Ha halottak egyáltalán fel nem támadnak, miért is merítkeznek be értük?


verse #30

Mi is miért megyünk veszélybe minden órában?


verse #31

A veletek való dicsekvésre mondom testvéreim, mely a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban az enyém, hogy napról-napra halál révén vagyok.


verse #32

Ha Efézusban ember módjára harcoltam a fenevadakkal, mi hasznom belőle? Ha a halottak nem támadnak fel, akkor együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk.


verse #33

Ne tévelyegjetek. Gonosz beszédek megrontanak jó erkölcsöket.


verse #34

Az igazságosságnak megfelelően józanodjatok ki, s többé ne vétkezzetek. Némelyeknek ugyanis nincs Isten-ismeretük. Azért mondom, hogy megszégyenüljetek.


verse #35

Kérdi azonban valaki: Hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testtel jönnek elő?


verse #36

Esztelen! Amit te elvetsz, az sem elevenedik meg, csak ha meghal.


verse #37

És mikor elveted, nem a leendő testet veted el, hanem puszta magot vagy búzáét, vagy a többiek közül valamelyikét.


verse #38

Azután az Isten adja neki a testet, úgy, ahogy akarta, éspedig minden egyes magnak külön a maga testét.


verse #39

Nem minden hús ugyanaz a hús, hanem más az emberek, más a barmok húsa, más a madarak húsa, más a halaké.


verse #40

Vannak mennyei testek és vannak földi testek. De más a mennyeiek dicsősége és más a földieké.


verse #41

Más a nap dicsősége, más a hold dicsősége és más a csillagok dicsősége.


verse #42

Így van a holtak feltámadásával is. Elvetik a testet rothadó állapotban, feltámad romolhatatlanságban,


verse #43

elvetik gyalázatban, feltámad dicsőségben, elvetik erőtlenségben, feltámad hatalomban.


verse #44

Elvetnek lelki testet, feltámad szellemi test. Ha van lelki test, van szellemi test is.


verse #45

Így is írták meg: „Lett az első ember, Ádám, élő lélekké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé.”


verse #46

De nem a szellemi az első, hanem a lelki, azután a szellemi.


verse #47

Az első ember földből formált por-ember, a második ember mennyből eredő.


verse #48

Amilyen a porember, olyanok a porból valók is, amilyen a mennyei ember, olyanok a mennyeiek is.


verse #49

Amint viseltük a porember képét, úgy fogjuk viselni a mennyei ember képét is.


verse #50

Ezt pedig azért mondom el testvéreim, mert hús és vér Isten királyságát nem örökölheti, sem a romlás nem örököl romolhatatlanságot.


verse #51

Íme, egy titkot mondok nektek: Nem fogunk mindnyájan elaludni, de mindnyájan át fogunk változni


verse #52

egy oszthatatlan időben, egy szempillantásban, az utolsó kürtszókor, – mert kürtölni fognak – s a halottak romolhatatlanságban feltámadnak, mi pedig átváltozunk majd.


verse #53

Kell ugyanis, hogy ez a megromló test romolhatatlanságot öltsön fel, és ez a halandó test halhatatlanságot öltsön fel.


verse #54

Mikor pedig ez a megromló test romolhatatlanságot ölt fel és ez a halandó test halhatatlanságot ölt fel, akkor bekövetkezik a megírt ige: „Győzelem nyelte el a halált!


verse #55

Halál, hol a győzedelmed? Halál, hol a fullánkod?”


verse #56

A halál fullánkja pedig a vétek, hatalma pedig a törvény.


verse #57

Hála legyen az Istennek, aki Urunkon, a Krisztus Jézuson keresztül a győzelmet adja nekünk.


verse #58

Így hát szeretett testvéreim, szilárdak legyetek, mozdíthatatlanok, az Úr munkájának mindenkor bőviben levők, tudva azt, hogy fáradozásunk az Úrban nem hiábavaló.

Chapters:


Books