Az örömhír Máté szerint

chapter 1


Chapters:


verse #1

A Krisztus Jézus származásáról írt könyv, ő Dávid fia, Ábrahám fia.


verse #2

Ábrahám Izsákot nemzette, Izsák pedig Jákóbot,


verse #3

Jákób Júdát és testvéreit, Júda Támártól Fáreszt és Zárát, Fáresz Ezrómot nemzette, Ezróm Arámot nemzette,


verse #4

Arám Aminádábot nemzette, Aminádáb Naasszont nemzette, Naasszon Szalmónt nemzette,


verse #5

Szalmón Boázt nemzette Ráhábtól, Boáz Jobédet nemzette Ruttól, Jobéd Izsait nemzette,


verse #6

Izsai Dávidot nemzette, a királyt. Dávid Salamont nemzette az Uriás asszonyától,


verse #7

Salamon Roboámot nemzette, Roboám Abiát nemzette, Abia Aszáfot nemzette,


verse #8

Aszáf Józsafátot nemzette, Józsafát Jórámot nemzette,


verse #9

Jórám Hóziát nemzette, Hózia Jóatámot nemzette, Jóatám Áházt nemzette, Áház Ezékiást nemzette,


verse #10

Ezékiás Manasszét nemzette, Manasszé Ámószt nemzette, Ámósz Jósiást nemzette,


verse #11

Jósiás Jekoniást és annak testvéreit nemzette a babilóni áttelepítéskor.


verse #12

A babilóni áttelepítés után Jekoniás Szalatiélt nemzette, Szalatiél Zorobábelt nemzette,


verse #13

Zorobábel Abiudot nemzette, Abiud Eliákimot nemzette, Eliákim Azórt nemzette,


verse #14

Azór Szádókot nemzette, Szádók Ákimot nemzette, Ákim Eliudot nemzette,


verse #15

Eliud Eleázárt nemzette, Eleázár Mattánt nemzette, Mattán Jákóbot nemzette,


verse #16

Jákób Józsefet nemzette, annak a Máriának férjét, akitől Jézus született, akit Krisztusnak mondanak.


verse #17

Ábrahámtól Dávidig az összes nemzedékek száma tizennégy nemzedék, Dávidtól a babilóni áttelepítésig tizennégy nemzedék és a babilóni áttelepítéstől a Krisztusig tizennégy nemzedék.


verse #18

A Krisztus Jézus születése így történt: Anyja; Mária, Józseffel volt eljegyezve, de még mielőtt vőlegényével összekerültek volna, kitudódott, hogy a Szent Szellemtől terhes.


verse #19

Vőlegényében Józsefben, mivel igazságos ember volt s nem akarta őt szégyenbe hozni, az a szándék fogamzott meg, hogy titokban elbocsátja őt.


verse #20

Mikor ez az indulat megmozdult benne, álomban az Úrnak egy angyala jelent meg neki és így szólt: „Dávid fia József, ne riadj vissza attól, hogy menyasszonyodat, Máriát magadhoz vedd, mert ami benne fogant, a Szent Szellemtől való!


verse #21

Fiat fog szülni s te majd nevezd annak nevét Jézusnak, ami ezt jelenti: Jahve megment, mert ő fogja népét vétkeitől megmenteni!”


verse #22

Ez az egész dolog azért történt így, hogy beteljesedjék, amit az Úr a prófétán át szólt:


verse #23

„Lám csak, egy szűz viselős lesz, fiat szül, s ezt Immánuel névvel nevezik, minek fordítása: Velünk az Isten!”


verse #24

Mikor József az álomból felébredt, megtette, amit az Úr angyala neki elrendelt, magához vette asszonyát.


verse #25

De nem ismerte őt addig, amíg fiat nem szült. Ennek aztán a Jézus nevet adta.

Chapters:


Books