Az örömhír János szerint

chapter 1


Chapters:


verse #1

Kezdetben már volt az Ige, az Ige Isten felé fordult és Isten volt az Ige.


verse #2

Ő kezdetben az Isten felé fordulva volt.


verse #3

Minden rajta keresztül támadt s egyetlen létező sem lett őnélküle.


verse #4

Benne élet volt és az élet volt az emberek világossága.


verse #5

A világosság fénylik a sötétségben és a sötétség azt fel nem tartóztatta.


verse #6

Támadt egy ember, kit Isten maga mellől küldött el, a neve János.


verse #7

Tanúságtétel végett jött, hogy a világosság mellett tanúskodjék, hogy rajta keresztül mindenki hihessen.


verse #8

Nem ő volt a világosság, csak azért jött, hogy a világosságról tanúságot tegyen.


verse #9

Az igazi világosság, mely minden embert megvilágít, érkezőben volt már a világra.


verse #10

A világban volt és a világ rajta keresztül támadt, de a világ nem ismerte őt fel.


verse #11

A sajátjába jött, de az övéi be nem fogadták.


verse #12

Ám mindazoknak, akik befogadták őt, lehetőséget adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek,


verse #13

azoknak, akik nevében hisznek, az ő nevében, aki nem vérből, sem a hús akaratából, sem a férfi akaratából nem született, hanem Istenből.


verse #14

Az Ige hússá lett, közöttünk vett szállást és mi megláttuk dicsőségét, mely olyan volt, mint az Atya mellől érkező Egyszülöttnek dicsősége: kegyelemmel és igazsággal teli.


verse #15

János tanúságot tett mellette és kiáltása így hangzott: „Ő az, akiről azt mondtam: Utánam jő ugyan, mégis előttem lett: mert előbb volt nálamnál.”


verse #16

Mert mi mindannyian abból kaptunk, akivel ő volt tele, kegyelmet kegyelem fejében.


verse #17

Mert a törvényt Mózesen át adták, de a kegyelem és az igazság a Krisztus Jézuson át támadt.


verse #18

Senki sohasem látta Istent, az egyszülött Isten, aki az Atya kebelén van, ő jelentette Őt ki.


verse #19

Így hangzott János tanúságtétele, amikor Jeruzsálemből a zsidók papokat és lévitákat küldtek hozzá, hogy megkérdezzék tőle: „Ki vagy te?”


verse #20

Megvallotta, nem tagadta el, megvallotta: „Nem én vagyok a Krisztus.”


verse #21

Megkérdezték: „Mi vagy hát? Te vagy Illés?” Azt felelte: „Nem vagyok.” „A próféta vagy te?” – Felelte: „Nem.”


verse #22

„Ki vagy? – kérdezték tőle – hadd felelhessünk azoknak, akik elküldöttek minket. Mit mondasz magadról?”


verse #23

„Pusztában kiáltozónak szava vagyok én – felelte. Tegyétek egyenessé az Úrnak útját, mint Ézsaiás, a próféta megmondta.”


verse #24

A küldöttek a farizeusok közül valók voltak.


verse #25

Aztán megkérdezték: „Miért merítesz be, ha sem a Krisztus nem vagy, sem Illés, sem a próféta?”


verse #26

János így felelt: „Én vízbe merítek, köztetek áll azonban valaki, akit nem ismertek,


verse #27

aki utánam jő, kinek még a saruja szíját megoldani sem vagyok én méltó.”


verse #28

Ezek történtek a Jordánon túl, Betániában, ahol János a bemerítést végezte.


verse #29

Következő napon látja János, hogy Jézus hozzámegy és így szól: „Íme az Istennek Báránya, ki elveszi a világnak vétkeit.


verse #30

Ő az, akiről azt mondtam: Utánam jő egy férfi, ki már előttem is megvolt, mert előbb volt nálam.


verse #31

Én ugyan nem ismertem őt, de hogy nyilvánosan ismert legyen Izráel előtt, azért jöttem én a vízbe merítéssel.”


verse #32

János aztán tanúságot tett: „A szemem előtt szállott le a Szellem az égből, mint egy galamb és őrajta megült.


verse #33

Én ugyan nem ismertem őt, de aki elküldött, hogy vízbe merítsek, az szólt nekem: Akire látod, hogy a Szellem leszáll, és rajta marad, az az, aki Szellembe fog meríteni.


verse #34

Én szemtanúja voltam annak, hogy ő az Istennek Fia.”


verse #35

A következő napon János megint ott állott s a tanítványai közül még kettő.


verse #36

Mikor ránézett az arra járkáló Jézusra, így szólt: „Íme az Istennek Báránya.”


verse #37

Meghallotta két tanítványa, hogy ezt mondta és utána mentek Jézusnak.


verse #38

Jézus hátrafordult és mikor meglátta, hogy követik, megszólította őket: „Mit kerestek?” Azok így feleltek: „Rabbi (aminek fordítása: tanító), hol szálltál meg?”


verse #39

„Jöjjetek és lássátok meg!” – felelte nekik. Elmentek hát és meglátták, hol van szálláson és azon a napon nála maradtak.


verse #40

Mintegy tíz óra volt. A közül a két tanítvány közül, akik Jánostól a közlést hallották, és Jézust követték, az egyik András volt, Simon Péter testvére.


verse #41

Ő először saját testvérével, Simonnal találkozott és ezt mondta neki: „Megtaláltuk a Messiást” (minek fordítása: Krisztus, azaz Felkent).


verse #42

Elvezette őt Jézushoz. Jézus ránézett és megjegyezte: „Te vagy János fia, Simon, téged Kéfásznak fognak nevezni” (minek fordítása Petrosz, azaz Kő).


verse #43

A következő napon Galileába akart elutazni s találkozott Fülöppel. – „Kövess engem” – mondta Jézus neki.


verse #44

Fülöp Betsaidából, András és Péter városából való volt.


verse #45

Fülöp találkozott Nátánáéllel és ezt mondta neki: „Megtaláltuk azt, akiről Mózes a törvényben és a próféták szólottak, József fiát, Jézust, a Názáretit.”


verse #46

Nátánáél megkérdezte tőle: „Názáretből támadhat-e valami jó?” „Jöjj és lásd meg!” – felelte neki Fülöp.


verse #47

Jézus látta Nátánáélt amint hozzáment és ezt mondta róla: „Lám, egy igazán izraelita: kiben nincsen csalárdság.”


verse #48

„Honnan ismersz engem” – kérdezte tőle Nátánáél. Jézus azt felelte neki: „Mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak, ahogy a fügefa alatt voltál.”


verse #49

– „Rabbi! – felelte neki Nátánáél – Te az Isten Fia vagy, az Izráel királya.”


verse #50

Jézus ezt válaszolta neki: „Mert azt mondtam: Láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.”


verse #51

Aztán így szólt hozzá: „Bizony, bizony azt mondom nektek: Megnyitva fogjátok látni az eget s látni fogjátok Isten angyalait, amint föl s alá szállanak az embernek Fiára.”

Chapters:


Books